23

Douc Waac Gorngv Tailaqv

1Naaiv se gorngv Tailaqv nyei waac.
  O Taansitv nyei nzangv aac, oix zuqc nyiemv duqv hnyouv mun haic,
   weic zuqc Tailaqv Zingh zuqc baaic waaic,
   maiv maaih biauv, maiv maaih nzangv-bouc.
  Yiem Saibatc Deic nyei koiv-nzou,
   meih mbuo duqv zipv naaiv deix waac.
  2Meih mbuo yiem koiv-nzou nyei mienh,
   caux yiem Sai^ndorn nyei saeng-eix mienh,
   dongh gan koiv maaiz maaic ziouc tengx meih mbuo zoux bungx-zuoqc nyei mienh aah!
   Meih mbuo oix zuqc sekv nzieqc.
  3Si^hox nyei laangh ziqc
   gan domh wuom daaih.
  Tailaqv bangc Nai^aa nyei gaeng-zuangx duqv nyaanh bieqc.
   Tailaqv ziouc benx maanc guoqv maaiz maaic nyei domh dorngx.
  4O Sai^ndorn aah! Meih oix zuqc nyaiv aqv,
   weic zuqc koiv, se koiv wuonv nyei dorngx gorngv,
  “Yie maiv mun jiex gu'nguaaz yaac maiv yungz jiex.
   Yie maiv duqv dorh dorn fai sieqv hlo daaih.”
  5Naaiv deix fienx taux I^yipv,
   I^yipv Mienh weic Tailaqv nyei jauv-louc nzauh duqv kouv haic.
  6Jiex mingh taux Taansitv maah!
   Meih mbuo yiem koiv-nzou nyei mienh aah! Oix zuqc nyiemv mbui.
  7Naaiv se meih mbuo nauc nyitc nyei zingh,
   dongh loz! hnoi liepc daaih nyei zingh fai?
  Dongh yiem naaic gu'nyuoz nyei baeqc fingx dorh mingh
   yiem go nyei deic-bung liepc dorngx yiem fai?
  8Haaix dauh hnangv naaiv daav za'eix zoux bun Tailaqv?
   Tailaqv ceix hungh ningv bun mienh.
  Ninh nyei saeng-eix mienh se hungh dorn,
   ninh nyei maaiz maaic mienh se lungh ndiev mienh taaih nyei.
  9Se Nernh Jiex nyei Ziouv daav za'eix,
   oix bun yietc zungv zoux maux nyei njang-laangc zuqc nyaiv,
   bun lungh ndiev mienh taaih nyei yietc zungv mienh zuqc baaic hmien.
  10Taansitv Mienh aah! Gunv cuotv mingh zoux lingh deic aqv,
   hnangv mienh yiem Nai^aa Ndaaih hlen zoux nor.
   Ih zanc maiv maaih haaix dauh laanh meih mbuo.
  11Ziouv sung ninh nyei buoz jiex koiv gu'nguaaic,
   ninh nqamv dongz maanc guoqv.
  Ninh njiec lingc hatc
   oix zuqc mietc nzengc Kaa^naa^an weih wuonv nyei dorngx.
  12Ninh gorngv, “O zuqc zeix nyei Sai^ndorn Mienh aac,
   yiem naaiv mingh meih maiv duqv nauc nyitc.
  “Jiez daaih, mingh wuov ngaanc Saibatc Koiv-Nzou maah!
   Maiv gunv yiem naaic meih maiv duqv baengh orn.”
  13Mangc Mbaa^mbi^lon Mienh nyei deic-bung maah!
   Ih zanc maiv benx haaix nyungc mienh aqv!
  Se Atc^si^lie Mienh
   dingc ziangx bun Tailaqv
   benx hieh zoih yiem nyei dorngx.
  Ninh mbuo ceix laauh weih jienv zingh,
   yaac caeqv njiec Tailaqv nyei zuangx hungh dinc,
   bun zingh benx baaic waaic nyei dorngx.
  14Taansitv nyei nzangv aah! Oix zuqc nyiemv mbui,
   weic zuqc meih weih wuonv nyei dorngx zuqc baaic huaang.
15Taux wuov zanc Tailaqv ziouc zuqc mienh la'kuqv buangv cietv ziepc hnyangx, ndongc yietc doic hungh nyei hnyangx-jeiv lauh. Cietv ziepc hnyangx jiex liuz, Tailaqv ziouc hnangv maaic sin nyei m'sieqv dorn baaux nyei nzung.
  16“O dongh mienh la'kuqv nyei maaic sin nyei m'sieqv dorn aah!
   Dorh daanh baah youh gormx zingh.
  Oix zuqc patv daanh baah kuh muangx, baaux nzung camv,
   weic bun mienh jangx zuqc meih.”
17Jiex liuz cietv ziepc hnyangx, Ziouv ziouc bun Tailaqv nzuonx daaih zoux saeng-eix hnangv loz wuov nor. Lungh ndiev maanc guoqv aengx caux ninh maaiz maaic jiu tong. 18Weic Tailaqv Zingh nyei mienh maaiz maaic duqv daaih nyei nyaanh ninh ziouc fungx bun Ziouv. Ninh maiv siou fai an jienv wuov. Mv baac ninh nyei leic zinh ninh bun zaangc Ziouv nyei mienh, weic bun ninh mbuo duqv nyanc beuv yaac zuqv nzueic nyei lui-houx.