25

Ceng Tin-Hungh Nyei Nzung

1O Ziouv aac, meih se yie nyei Tin-Hungh.
   Yie oix taaih meih yaac ceng meih nyei mengh,
  weic zuqc meih zoux mbuoqc horngh nyei sic,
   ziux meih loz-hnoi dingc daaih nyei za'eix
   ziepc zuoqv, dunh yunh nyei zoux ziangx.
  2Meih bun zingh benx ga'naaiv-ndui,
   weih wuonv nyei zingh zuqc baaic waaic.
  Meih bun ganh fingx mienh wuonv nyei zingh yiem naaiv mingh maiv haih benx zingh,
   yietc liuz maiv duqv aengx ceix jiez.
  3Weic naaiv henv nyei mienh maanh oix ceng meih,
   mienh doqc mienh nyei guoqv nyei zingh oix taaih meih.
  4Weic zuqc meih zoux mienh jomc mienh ndaauh kaux nyei dorngx,
   yaac zoux dorngx bun dangx-donx mienh zuqc kouv nyei ziangh hoc kaux wuonv,
  aengx benx bingx domh nziaaux nyei dorngx,
   yaac tengx mienh bingx nyutc torngv laangh.
  Weic zuqc mienh doqc mienh nyei qiex
   se hnangv domh nziaaux buonc zingh laatc,
   5yaac hnangv deic-bung-haanz jorm nyei qiex.
  Meih dangv jienv ganh fingx mienh mbui nyei qiex.
   Mbuonx torngv jienv bun yuoqv nyei qiex hnangv haaix nor sienc mingh,
   mienh doqc mienh nyei qiex hnangv wuov nor sekv mi'aqv.

Tin-Hungh Mbenc Donx Longx Jiex Nyei Lai-Hnaangx

  6Yiem naaiv norm mbong gu'nguaaic, Nernh Jiex nyei Ziouv oix weic maanc fingx,
   mbenc longx jiex nyei lai-hnaangx,
  maaih siou jienv lauh nyei a'ngunc diuv,
   se longx jiex nyei diuv caux longx jiex nyei nyanc hopv.
  7Yiem naaiv norm mbong ninh oix mietc torngv maanc fingx nyei ga'naaiv,
   caux mbiorngz maanc guoqv mienh nyei ndie.
  8Ninh oix naqv zuqc daic nyei qaqv taux yietc liuz.
   Ziouv Tin-Hungh oix sortv nqoi mouz dauh mienh nyei wuom-mueic.
  Ninh nyei baeqc fingx yiem gormx lungh ndiev zuqc diev nyaiv, Tin-Hungh oix zorqv nqoi.
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
9Taux wuov hnoi mienh oix gorngv,
  “Naaiv se yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Yie mbuo zuov jienv ninh weic bun ninh njoux yie mbuo.
  Naaiv se Ziouv, yie mbuo m'daaih zuov ninh.
   Yie mbuo oix zuqc weic ninh nyei njoux en a'hneiv, orn-lorqc.”

Mo^apc Zuqc Dingc Zuiz

  10Ziouv nyei buoz oix yiem naaiv norm mbong,
   mv baac Mo^apc Mienh oix yiem ganh nyei dorngx zuqc caaiv njiec,
   hnangv mbiauh nqaauv zuqc caaiv njiec nqaiv-ndui gu'nyuoz.
  11Ninh ziouc yiem naaic gu'nyuoz sung buoz cuotv
   hnangv ziouh wuom mienh sung buoz cuotv ziouh wuom nor.
  Mv baac Tin-Hungh oix bun ninh mbuo zoux maux nyei jauv,
   caux ninh mbuo nyei buoz nyei buoz-dauh zoux nyei, ndortv njiec aiv.
  12Meih mbuo wuonv nyei, hlang nyei zingh laatc
   ninh oix caeqv njiec,
  mbaang njiec taux ndau,
   zungv njiec taux nie-mbung.