29

Ye^lu^saa^lem Oix Zuqc Nyei Zeqc Naanc

  1O Aa^li^en, Aa^li^en aac,
   dongh Ndaawitv liepc ciangv nyei zingh.
  Yietc hnyangx jaa yietc hnyangx,
   gunv bun yietc norm zipv aengx jiex yietc norm zipv.
  2Yie corc oix bun Aa^li^en zuqc kouv,
   ninh ziouc nzauh yaac nyiemv,
   yaac weic yie zoux norm ziec-dorngh.
  3Yie oix liepc ciangv weih jienv meih biei bung.
   Yie oix liepc mborqv jaax nyei laauh weih gormx meih,
   yaac liepc mborqv jaax nyei jaa-sic mborqv meih.
  4Meih ziouc zuqc ndortv njiec aiv, yiem ndau-ndiev gorngv waac.
   Meih nyei waac ziouc yiem nie-mbung cuotv daaih.
  Meih nyei qiex oix yiem ndau-ndiev cuotv hnangv mienv nyei qiex,
   yaac oix yiem nie-mbung cuotv daaih hnangv waac-sapv.
  5Meih nyei win-wangv ndongc wuov camv oix hnangv nie-mbung nor muonc.
   Mienh doqc mienh nyei guanh yaac hnangv zuqc nziaaux buonc nyei mbieqv.
  Liemh zeih, yiem nduqc dangh hnangv,
   6Nernh Jiex nyei Ziouv oix taux,
  maaih mba'ong mbui, ndau dongz, yaac maaih domh! qiex mbui,
   maaih domh nziaaux-zunc, domh nziaaux-jieqv,
   caux buov ga'naaiv qui nyei douz-mbietc.
  7Wuov zanc caux Aa^li^en mborqv jaax wuov deix norm-norm guoqv nyei zuangx jun-baeng guanh,
   se mborqv ninh caux ninh wuonv nyei dorngx bun ninh zuqc kouv,
  ziouc hnangv norm mbeix,
   hnangv lungh muonz zanc buatc hinc yaangh nyei sic.
  8Se hnangv hnyouv sie nyei mienh mbeix buatc nyanc hnaangx,
   nyie daaih ninh haiz hnyouv corc sie jienv yiem.
  Se hnangv jaang nqaatv nyei mienh mbeix buatc ninh hopv wuom,
   nyie daaih ninh haiz mau, jaang corc mborngx nqaai nyei.
  Mborqv ⟨Si^on Mbong⟩ nyei zuangx guoqv yietc zungv mienh
   yaac zuqc hnangv naaiv nor.

Maiv Muangx Donv Nyei Waac

  9Meih mbuo gunv zoux maiv nzang nyei sic meih mbuo ziouc maiv nzang aqv.
   Bun meih mbuo ganh m'zing maengh, meih mbuo ziouc maengh aqv.
  Gunv diuv nquin mv baac maiv zeiz laaix a'ngunc diuv.
   Gunv lungh lungh laih laih nyei, mv baac maiv zeiz laaix diuv-kuv.
  10Weic zuqc Ziouv bun meih mbuo m'njormh duqv ndo haic.
   Ninh buang jienv meih mbuo douc waac mienh nyei m'zing.
   Ninh mbiorngz jienv meih mbuo gorngv zinh hoz waac nyei mienh nyei m'nqorngv.
11Weic meih mbuo nor, naaiv deix yietc zungv laauc yaangh nyei sic se hnangv njunc sou fiev jienv nzaangc, mborqv jienv yienx. Se gorngv mienh zorqv sou bun dauh haih doqc sou nyei mienh yaac mbuox ninh, “Tov doqc naaiv oc,” ninh ziouc gorngv, “Yie maiv haih doqc weic zuqc sou mborqv jienv yienx.” 12Fai se gorngv mienh aengx zorqv naaiv njunc sou bun maiv zieqv nzaangc nyei mienh yaac gorngv, “Tov doqc naaiv oc,” ninh ziouc dau, “Yie zieqv maiv duqv nzaangc.”
13Ziouv gorngv,
  “Naaiv deix mienh daaih lorz yie,
   longc ninh mbuo nyei nzuih taaih yie,
   mv baac ninh mbuo nyei hnyouv leih duqv yie go.
  Ninh mbuo taaih yie,
   se kungx longc mienh njaaux nyei leiz hnangv.”
  14Weic naaiv yie oix zoux peix fuc nyei sic yietc kang jiex yietc kang,
   bun naaiv deix mienh mbuoqc horngh haic.
  Cong-mengh mienh nyei cong-mengh oix zuqc mietc,
   maaih wuonh zaang nyei mienh nyei wuonh zaang yaac oix zuqc gem jienv.
  15Zorqv ninh mbuo daav nyei za'eix bingx Ziouv wuov deix
   oix zuqc kouv aqv,
  se dongh yiem hmuangx zong zoux ninh mbuo nyei sic
   yaac gorngv, “Haaix dauh buatc yie mbuo? Haaix dauh hiuv duqv yie mbuo?”
  16Meih mbuo zorqv nyungc-nyungc mbienv nzuonx nzengc,
   ziouc hnamv daaih nanv nie zaangc caux ba'naih nie fih hnangv.
  Nanv daaih nyei ga'naaiv haih mbuox nanv ninh daaih nyei zaangc mienh,
   “Ninh maiv zeiz nanv yie daaih”,
  fai nanv daaih nyei ga'naaiv haih mbuox nanv ninh daaih wuov dauh,
   “Ninh maiv hiuv duqv haaix nyungc” fai?

Zuoqc I^saa^laa^en Nzuonx

  17Maiv zeiz kungx maaih diqv dien ziangh hoc fai?
   Le^mbaa^norn ziouc tiuv benx ndau-junc,
   ndau-junc yaac buatc hnangv ndiangx-lomc.
  18Taux wuov hnoi m'normh ndung nyei mienh
   haih muangx duqv haiz naaiv njunc sou nyei waac.
  M'zing maengh mienh nyei m'zing oix yiem mapv hmuangx gu'nyuoz
   haih mangc duqv buatc.
  19Nyiemc ganh zoux faix nyei mienh
   oix kaux Ziouv aengx duqv njien-youh.
  Yiem zuangx baamh mienh mbu'ndongx nyei mienh jomc mienh
   oix ceng I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  20Mienh doqc mienh oix zutc nzengc,
   huotv mienh nyei mienh oix nzengc mi'aqv.
   Yietc zungv lorz qangx zoux orqv nyei mienh oix zuqc pai guangc,
  21se ninh mbuo gorngv joux waac bun zuiz ndortv zuqc maiv zoux dorngc nyei mienh,
   yaac daav za'eix hlopv zuqc yiem zingh gaengh mbenc sic nyei mienh,
   yaac zoux jaav zorng-zengx bun kuv mienh maiv duqv baengh fim.
22Weic naaiv Ziouv, dongh njoux Apc^laa^ham biaux ndutv kouv nyei sic wuov dauh, gorngv mbuox Yaakopv nyei zeiv-fun,
  “Yangh naaiv mingh Yaakopv nyei zeiv-fun maiv zuqc nyaiv.
   Yangh naaiv mingh ninh mbuo nyei hmien yaac maiv tuix setv.
  23Ninh mbuo buatc yie ceix bun ninh mbuo nyei zeiv-fun yiem ninh mbuo mbu'ndongx,
   ninh mbuo ziouc taaih yie nyei mengh cing-nzengc.
  Ninh mbuo oix nyiemc Yaakopv nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh se za'gengh cing-nzengc,
   yaac taaih I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.
  24Hnyouv hnamv dorngc nyei mienh zungv haih mengh baeqc,
   la'ngopv nyei mienh yaac oix a'hneiv zipv njaaux nyei waac.