31

Oix Zuqc Kaux Tin-Hungh Maiv Zeiz Kaux I^yipv

  1Mingh kaux I^yipv Mienh wuov deix oix zuqc kouv aqv.
   Ninh mbuo kaux I^yipv Mienh nyei maaz,
  yaac kaux ninh mbuo mborqv jaax nyei maaz-cie camv,
   yaac kaux ninh mbuo nyei geh maaz baeng weic zuqc ninh mbuo henv haic,
  mv baac ninh mbuo maiv kaux I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh
   fai lorz Ziouv tengx.
  2Mv baac Ziouv maaih cong-mengh ziouc oix bun zuqc zeqc naanc.
   Ninh yaac maiv tuix ninh nyei waac.
  Ninh oix jiez daaih caux orqv mienh nyei zeiv-fun
   caux tengx orqv mienh wuov deix doix-dekc.
  3I^yipv Mienh m'daaih baamh mienh, maiv zeiz zienh.
   Ninh mbuo nyei maaz m'daaih maaih orv maaih nziaamv nyei, maiv zeiz benx wuonh.
  Ziouv yietv sung buoz,
   tengx mienh nyei mienh
   caux duqv mienh tengx wuov deix zungv oix ndiqv zuqc ndorpc.
   Ninh mbuo ziouc yietc njiec zuqc mietc nzengc.
4Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox yie,
  “Hnangv dauh sienh fai sienh lunx
   njunh ninh caa daaih nyei orv,
  maiv gunv heuc guanh bungx yungh nyei mienh camv nyei
   gapv zunv daaih borngz ninh,
  ninh maiv gamh nziex ninh mbuo yietc zungv heuc nyei qiex.
   Ninh yaac maiv huaang ninh mbuo mbiouh mbiouh nyei heuc.
  Nernh Jiex nyei Ziouv oix hnangv wuov nor njiec daaih
   yiem ⟨Si^on Mbong⟩ caux Si^on nyei mbong-aiv dorngx mborqv jaax.
  5Hnangv norqc ndaix youh jienv gu'nguaaic mangc,
   Nernh Jiex nyei Ziouv oix hnangv naaiv nor beu jienv Ye^lu^saa^lem.
  Ninh oix beu jienv yaac njoux,
   ninh oix jiex gu'nguaaic siex cuotv.”
6O I^saa^laa^en Mienh aah! Nzuonx daaih lorz Ziouv, dongh meih mbuo ngaengc duqv hniev wuov dauh. 7Taux wuov hnoi meih mbuo dauh dauh oix zorqv meih mbuo ganh nyei buoz baamz zuiz longc jiem longc nyaanh zoux daaih nyei miuc-fangx zoi guangc.
  8“Atc^si^lie Mienh oix zuqc nzuqc ndaauv daix, yaac maiv zeiz mienh nyei nzuqc.
   Maaih nzuqc ndaauv oix naqv nzengc ninh mbuo, mv baac maiv zeiz baamh mienh nyei nzuqc.
  Ninh mbuo oix biaux nzuqc ndaauv,
   ninh mbuo nyei mienh lunx mienh oix zuqc aapv zoux gong kouv.
  9Ninh mbuo nyei hungh diex laaix gamh nziex ziouc biaux.
   Ninh mbuo nyei domh baeng-bieiv ba'laqc gamh nziex ziouc guangc jienv mborqv jaax nyei geh biaux.”
  Naaiv se maaih douz yiem Si^on
   yaac maaih douz-louh yiem Ye^lu^saa^lem nyei Ziouv gorngv nyei waac.