64

  1O Ziouv aac, tov meih betv nqoi lungh njiec daaih
   bun mbong yiem meih nyei nza'hmien dongz
  2hnangv douz zieqc yietc ndui ndiangx-nquaah nyang
   buov wuom mbueix,
  weic bun meih nyei win-wangv hiuv duqv meih nyei mengh,
   ziouc bun maanc guoqv yiem meih nyei nza'hmien sin zinx.
  3Meih zoux dongh yie mbuo hnamv maiv taux nyei mbuoqc horngh sic.
   Meih njiec daaih, mbong yaac yiem meih nyei nza'hmien dongz.
  4Yiem loz-hnoi daaih maiv maaih haaix dauh haiz jiex,
   fai haaix dauh nyei m'normh duqv muangx jiex,
  yaac maiv maaih haaix dauh nyei m'zing buatc jiex
   haaix dauh Tin-Hungh cuotv liuz meih,
   dongh tengx zuov ninh wuov deix mienh.
  5Meih zipv a'hneiv zoux horpc nyei mienh,
   se jangx meih nyei jauv nyei mienh.
  Mangc maah! Meih qiex jiez weic zuqc yie mbuo baamz zuiz.
   Yie mbuo yiem zuiz gu'nyuoz lauh nyei,
   wuov nyungc yie mbuo haih duqv njoux fai?
  6Yie mbuo yietc zungv ziouc hnangv maiv cing-nzengc nyei mienh.
   Yie mbuo zoux nyei yietc zungv kuv sic yaac hnangv laih hlopv nyei lui-houx.
  Yie mbuo yietc zungv hnangv ndiangx-normh nor, nyaux nzengc.
   Yie mbuo nyei zuiz-nipc yaac hnangv nziaaux nor, buonc yie mbuo mingh.
  7Maiv maaih haaix dauh daux gaux jouh meih nyei mengh.
   Maiv maaih haaix dauh dongz sin nanv jienv meih,
  weic zuqc meih buang meih nyei hmien, maiv mangc yie mbuo,
   yaac zorqv yie mbuo guangc jienv yiem yie mbuo nyei zuiz gu'nyuoz.
  8Mv baac Ziouv aac, meih corc zoux yie mbuo nyei Die.
   Yie mbuo zoux ba'naih nie, meih se nanv nie zaangc.
   Yie mbuo yietc zungv benx meih nyei buoz-dauh zoux nyei gong.
  9O Ziouv aac, maiv dungx qiex jiez camv jiex ndaangc,
   maiv dungx yietc liuz jangx yie mbuo nyei zuiz.
  Yie mbuo tov meih mangc jienv yie mbuo
   weic zuqc yie mbuo yietc zungv benx meih nyei baeqc fingx.
  10Meih nyei cing-nzengc zingh benx deic-bung-huaang.
   Liemh ⟨Si^on⟩ benx deic-bung-huaang,
   Ye^lu^saa^lem benx baaic huaang nyei dorngx.
  11Yie mbuo cing-nzengc, nzueic haic nyei singx dinc,
   dongh yie mbuo nyei ong-taaix yiem weic ceng meih nyei dorngx,
   zuqc douz buov qui.
  Yie mbuo funx jaaix nyei yietc zungv ga'naaiv
   yaac zuqc baaic waaic nzengc mi'aqv.
  12Ziouv aac, maaih naaiv deix sic
   meih corc haih nyienz duqv jienv nyei fai?
  Meih corc maiv ko lo, yaac bun yie mbuo
   zuqc siouc siem haic nyei naanc zingh fai?