50

Tej lug kws has txug Npanpiloo

1Tej lug kws Yawmsaub kuas Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug has txug Npanpiloo hab has txug cov Kheentia lub tebchaws.
  2“Ca le tshaaj tawm hab pav rua huv ib tsoom tebchaws,
   ca le tsaa chij hab pav nrov,
  tsw xob npog hlo le, ca le has tas,
   ‘Npanpiloo raug txeeb lawm,
  tug daab Npee kuj raug txaaj muag,
   tug daab Melaunta kuj ntshai kawg le.
  Tej txoov daab kuj raug txaaj muag,
   hab tej txoov daab kuj ntshai kawg le.’
3“Muaj ib lub tebchaws saab qaum teb peg tuaj tawm tsaam lub nroog ntawd, hab yuav ua rua nwg lub tebchaws nyob do cuas ca, tsw muaj leejtwg nyob huv hlo le, tuabneeg hab tsaj txhu yuav tswv taag huvsw.”

4Yawmsaub has tas, “Nub ntawd hab lub swjhawm ntawd, cov Yixayee hab cov Yuta yuav tuaj ua ke, yuav quaj taug kev tuaj. Mas puab yuav nrhav Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv. 5Puab yuav nug txujkev kws moog rua Xi‑oo, puab tig hlo ncaaj nraim moog rua lub nroog ntawd hab has tas, ‘Ca peb cog lug tseg tas peb yuav koom hlo rua Yawmsaub moog ib txhws, tsw xob nov qaab le.’
6“Kuv haiv tuabneeg yog cov yaaj kws pluj lawm, cov kws yug puab coj puab yuam kev lawm, tso puab tswv rua peg tej roob, puab txhad tswv ib lub roob dhau ib lub roob, puab nov qaab puab lub nkuaj lawm. 7Suavdawg kws ntswb puab kuj muab puab tum noj, hab puab cov yeeb ncuab has tas, ‘Peb tsw txhum, tsua qhov puab tau ua txhum rua Yawmsaub kws yog puab lub chaw nyob tag tag, yog Yawmsaub kws yog puab tej laug lub chaw vaam.’

8“Ca le tswv tawm huv Npanpiloo ca le tawm huv cov Kheentia lub tebchaws, ca le ua zoo yaam nkaus le tug txwv tshws kws coj paab tshws kev. 9Saib maj, kuv yuav tshoov hab coj ib co tebchaws kws muaj zug tuaj saab peg tuaj tawm tsaam Npanpiloo. Puab yuav txhwj puab tej tuabneeg tuaj tawm tsaam nwg, mas Npanpiloo yuav raug cov tuabneeg hov txeeb tau. Puab tej xub neev zoo ib yaam nkaus le tej tub rog kws txawj ua rog tsw rov qaab lug teg dawb teg do. 10Kheentia tebchaws yuav raug lws, txhua tug kws lws puab yuav tau txaus nkaus lub sab.” Yawmsaub has le nuav ntaag.

  11“Cov kws lws kuv qub txeeg qub teg 'e,
   txawm yog mej zoo sab,
   txawm yog mej zoo sab xyiv faab kawg,
  hab txawm yog mej dha paaj pawg
   yaam le tug xyuas nyuj huv tshaav zaub
   hab hee yaam le tug txwv neeg,
  12los mej nam yuav txaaj muag kawg,
   hab tug kws yug mej yuav poob koob meej.
  Saib maj, nwg yuav ua lub tebchaws kws nyob tom tw,
   yuav ua tebchaws moj saab qhua kws qhuav heev
   hab ua ntuj nraag teb do.
  13Vem yog Yawmsaub txujkev npau tawg,
   yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv Npanpiloo le lawm,
  nwg yuav nyob do cuas qhuav qhawv ca.
   Txhua tug kws hlaa Npanpiloo yuav poob sab nthaav
   hab thuaj vem tej qhov txhaab kws nwg raug ntaus huvsw.
  14Mej txhua tug kws txawj tua neev,
   ca le txhwj tuaj tawm tsaam vej nkaus Npanpiloo.
  Ca le tua nwg, tsw xob khauv xwm xub nee,
   vem nwg ua txhum rua Yawmsaub.
  15Ca le tsaa suab qw tawm tsaam vej nkaus nwg,
   nwg tub swb lawm.
  Tej chaw faaj xwm tub pob taag lawm,
   nwg tej ntsaa loog kuj raug muab tsoo qaug taag lawm.
  Vem tej nuav yog Yawmsaub pauj taub,
   ca le pauj taub rua nwg,
   ua rua nwg yaam le nwg tau ua lug lawm.
  16Ca le muab tug kws tseb noob huv Npanpiloo txav pov tseg,
   hab muab tug kws tuav raab lag rua lub caij hlais txav.
  Vem yog tug kws quab yuam raab ntaaj,
   txhua tug nyag txhad le tig moog txug nyag haiv tuabneeg
   hab txhua tug nyag tswv moog rua huv nyag lub tebchaws.”

17“Yixayee zoo le ib tug yaaj kws tej tsuv ntxhuav muab lawv tswv lawm. Chiv thawj Axilia tug vaajntxwv tum puab noj, thaus kawg nuav vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo cua puab tej pob txhaa.” 18Vem le nuav, Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has le nuav tas, “Saib maj, kuv yuav coj kev teem txem lug rua Npanpiloo tug vaajntxwv hab nwg lub tebchaws, ib yaam le kuv teem txem rua Axilia tug vaajntxwv. 19Kuv yuav pub Yixayee rov qaab lug txug puab lub tshaav zaub, mas puab yuav tau noj sau lub roob Khamee hab huv Npasaa, puab yuav tsau npo sau Efa‑i tej pov roob hab huv Kile‑a.” 20Yawmsaub has tas, “Nub ntawd hab lub swjhawm ntawd, yuav nrhav lub txem huv Yixayee los tsw muaj ib qho le. Yuav nrhav kev txhum huv Yuta los tsw muaj hlo le, tsua qhov kuv yuav zaam txem rua cov tuabneeg kws kuv tso tseg tshuav nyob hov.”

  21“Ca le moog ua rog rua lub tebchaws Melatha‑i,
   hab ua rog rua cov kws nyob huv Pekhau.”
  Yawmsaub has tas, “Ca le muab puab tua
   hab lawv ua kuas puab puam tsuaj taag huvsw,
  hab ua txhua yaam
   lawv le kws kuv has kuas mej ua.
  22Lub suab ua rog nyob huv lub tebchaws,
   hab lub suab ua kuas puam tsuaj luj kawg.
  23Raab rauj kws tsoo lub nplajteb huvsw
   kuj raug muab rhuav hab raug muab luv lawm lauj!
  Npanpiloo ua lub chaw kws ib tsoom tebchaws
   ceeb hab ntshai lauj!
  24Npanpiloo 'e, kuv cuab hlua rua koj,
   koj kuj maag rooj hlua ntawd, hab koj tsw paub le.
  Luas ntswb koj hab nteg koj
   vem yog koj swv zug ntsog tawm tsaam Yawmsaub.
  25Yawmsaub tau qheb nwg lub txhaab cuab yeej ua rog,
   hab rhu nwg kev npau tawg le cuab yeej tawm lug,
  tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus tseed muaj num ua
   huv cov Kheentia lub tebchaws.
  26Ca le tuaj plaub faab kaum ntuj tuaj tawm tsaam nwg,
   ca le qheb nwg tej txhaab qoob,
  ca le muab nwg tib ua tej pawg yaam le tib mog tib qeb,
  hab muab ua puam tsuaj taaghuvsw,
   tsw xob ca tshuav ib yaam hlo le.
  27Ca le muab nwg tej txwv nyuj tua huvsw,
   ca puab nqeg moog rua huv lub chaw tua.
  Puab raug txom nyem lauj,
   vem puab lub swjhawm lug txug lawm,
   yog lub swjhawm kws teem puab lub txem.
  28Noog saib, cov kws tswv dim huv Npanpiloo tebchaws
   moog pav rua huv Xi‑oo txug tej kws Yawmsaub
  kws yog peb tug Vaajtswv pauj taub,
   yog nwg pauj taub nwg lub tuam tsev.

  29“Ca le hu cov kws txawj tua neev tuaj
   tawm tsaam Npanpiloo, yog txhua tug kws ntaa neev.
  Ca le moog tsuam chaw nyob vej nkaus nwg,
   tsw xob tseev ib tug tswv dim le.
  Ca le ua pauj rua nwg lawv le nwg ua lawd,
   ca le ua rua nwg yaam le nwg tau ua lug,
  vem nwg khaav theeb tawm tsaam Yawmsaub,
   kws yog tug Dawb Huv huv cov Yixayee.
  30Vem le nuav nwg tej tub hluas
   yuav qaug tuag taag rua huv tej tshaav puam,
  hab nwg tej tub rog huvsw
   yuav raug puam tsuaj rua nub ntawd.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  31Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus has tas,
   “Tug kws khaav theeb saib maj, kuv tawm tsaam koj,
  vem yog koj lub swjhawm lug txug lawm,
   yog lub swjhawm kws kuv yuav rau txem rua koj.
  32Tug kws khaav theeb yuav dawm hab qaug,
   yuav tsw muaj leejtwg tsaa nwg sawv,
  hab kuv yuav tis tawg rua nwg tej moos,
   mas suavtawg yuav kub txhua yaam
   kws nyob ib ncig ntawm nwg.”

33Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Cov Yixayee raug quab yuam hab cov Yuta kuj raug quab yuam ua ke. Cov kws nteg puab coj moog kuj tuav puab ruaj kawg, cov kws nteg puab tsw yeem tso puab dim. 34Tug kws txhwv puab muaj zug, nwg lub npe yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Nwg yeej yuav has puab tshaaj plaub, sub nwg txhad le pub tau txujkev kaaj sab lug rua lub nplajteb, tassws pub kev ntxhuv sab kev lwj sab rua cov kws nyob huv Npanpiloo.”

  35Yawmsaub has tas, “Ca nav ntaaj
   raug cov Kheentia hab raug cov kws nyob huv Npanpiloo
   hab raug nwg cov thawj hab cov kws txawj ntse.
  36Ca nav ntaaj raug cov kws saib swj saib yaig
   sub puab txhad le ua tuabneeg ruag.
  Ca nav ntaaj raug nwg tej tub rog,
   sub puab txhad ntshai heev.
  37Ca nav ntaaj raug nwg tej neeg
   hab nwg tej tsheb neeg ua rog,
  hab raug lwm haiv tuabneeg kws ua puab le tub rog,
   sub puab txhad zoo le tej quaspuj.
  Ca nav ntaaj raug nwg tej nyaj txag huvsw
   sub tej nyaj txag hov txhad raug lws moog.
  38Ca lub ntuj qhua teb nkig raug nwg,
   sub nwg tej dej txhad qhuav taag,
  vem lub tebchaws tsuas yog muaj txoov daab xwb
   hab puab qaug sab rua tej txoov daab hov.

  39“Vem le nuav mas tej tsaj qus hab tej maa
   yuav lug nyob huv Npanpiloo,
   hab tej noog ntxhuav yuav nyob rua huv,
  nwg yuav tsw muaj tuabneeg nyob moog ib txhws le,
   txhua tam tuabneeg yuav tsw muaj nyob huv hlo le.
  40Ib yaam le thaus Vaajtswv muab
   lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula
   hab tej moos kws nyob ze rhuav pov tseg,
  yuav tsw muaj tuabneeg moog su
   rua huv Npanpiloo ib yaam nkaus,
  hab yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv nwg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  41“Saib maj, ib haiv tuabneeg saamswm tuaj
   saab qaum teb peg tuaj,
   yog lub tebchaws kws muaj zug,
  hab ntau tug vaajntxwv saamswm
   sawv kev tuaj qaab ntuj kawg tuaj.
  42Puab tuav rawv neev hab muv,
   puab nyaum heev tsw khuvleej leejtwg hlo le.
  Puab lub suab nrov vig voog yaam le dej havtxwv ndaas.
   Puab caij neeg ua ib kaab saab ib kaab saab
   tuaj ua rog rua koj nawj, Npanpiloo tug ntxhais 'e.
  43Vaajntxwv Npanpiloo nov tej xuv nuav
   mas nwg txhais teg tsaug leeg taag,
  txujkev nyuaj sab lwj sab npug nkaus nwg,
   nwg mob yaam nkaus le quaspuj ua mob teb
   yuav yug mivnyuas.
  44Saib maj, kuv yuav ua rua puab
   tswv tawm huv lub nroog sai kawg,
  yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav
   kws tawm huv lub haav zoov ntawm ntug dej Yalatee
   dha moog fuas yaaj huv lub nkuaj kws ruaj khov.
  Kuv yuav tsaa tug kws kuv xaiv ca lawd kaav nwg.
   Muaj leejtwg zoo cuag le kuv?
  Leejtwg yuav teem swjhawm rua kuv tuaj?
   Tug yug yaaj twg yuav tawm tsaam yeej kuv?”
  45Vem le nuav ca le noog tej kws Yawmsaub npaaj tseg
   yuav tawm tsaam Npanpiloo hab tej kws nwg npaaj sab
   yuav ua rua cov Kheentia lub tebchaws.
  Txawm yog cov miv miv kws nyob huv paab ntawd
   los yeej yuav raug muab caab tawm moog.
  Puab lub nkuaj yeej yuav ntshai heev kawg
   rua tej kws puab raug.
  46Thaus nov lub suab kws Npanpiloo raug nteg
   lub nplajteb yuav tseeg quas nkawg,
  nwg lub suab quaj qw yuav nrov
   moog thoob ib tsoom tebchaws.