8

Npinta has

1Tes Npinta kws yog tuabneeg Su‑a teb tas,
  2“Koj yuav ywg le nuav ntev le caag
   hab tej lug kws tawm huv koj lub qhov ncauj
   yuav ua cua daaj cua dub ntev le caag?
  3Vaajtswv ntxeev txujkev ua ncaaj lov?
   Tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus qhau cai lov?
  4Yog koj le mivnyuas ua txhum rua Vaajtswv
   nwg txhad rau txem rua puab
   lawv le puab tej kev faav xeeb.
  5Yog koj nrhav Vaajtswv
   hab taij thov tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  6yog koj dawb huv hab sab ncaaj
   mas nwg yuav sawv tseeg paab koj,
  hab yuav thim lub chaw
   kws yog koj teej koj tug rov rua koj.
  7Txawm yog thaus chiv koj miv miv xwb,
   los thaus kawg koj yuav ua luj kawg.
  8Kuv thov kuas koj nug txug yaav thau u,
   hab xaav saib tej laug nrhav tau yaam twg,
  9tsua qhov peb nyav yug naag mo xwb
   mas tsw paub daabtsw le,
  vem peb lub caij lub nyoog sau lub nplajteb
   yog tug duab xwb.
  10Puab yuav tsw qhuab qha koj
   hab tsw has rua koj lov,
   hab tsw has tej kws puab nkaag sab rua koj lov?
  11Loj kov yuav tuaj rua huv qhov
   kws tsw muaj paag av tau lov?
  Pawj a yuav hlub zoo
   rua huv qhov tsw muaj dej tau lov?
  12Thaus txhawv lawm tsw tau muab txav,
   los tub qhuav nkig nkuav
   ua ntej dua lwm yaam ntoo.
  13Txhua tug kws tsw ncu Vaajtswv lawd
   kuj zoo le hov ntaag.
  Cov kws tsw fwm Vaajtswv
   puab lub chaw vaam yuav puam tsuaj taag.
  14Yaam kws puab tso sab rua kuj luv ntho lawm,
   hab tej kws puab ca sab rua
   yog saab kaab zag tsuv.
  15Yog puab pheeb tej saab kaab zag tsuv
   tej saab hov tu,
  puab tuav tej saab hov
   tassws tej saab hov tsw ruaj.
  16Puab zoo le tsob ntoo kws muaj dej yug
   rua thaus tshaav ntuj kub,
  hab puab tej ntsuag hlaav moog
   puv nkaus puab lub vaaj.
  17Puab tej caag kuj nrhau moog tuav tej pob zeb,
   hab ntsa moog rua huv tej kem pob zeb.
  18Yog tsob ntoo raug muab ua puam tsuaj taag
   ntawm nwg lub chaw
  lub chaw ntawd yuav tsw leeg paub nwg
   hab has tas, ‘Kuv tsw txeev pum dua koj.’
  19Saib maj, nuav yog puab txujkev xyiv faab,
   hab lwm tug yuav ua kaug tawm huv aav tuaj.

  20“Vaajtswv yeej yuav tsw tso
   tug tuabneeg zoo tseg,
   lossws tuav tug tuabneeg ua phem teg.
  21Nwg tseed yuav pub koj lub qhov ncauj
   luag puv nkaus,
   hab ua rua koj daim tawv ncauj qw zoo sab.
  22Cov kws ntxub koj yuav raug txaaj muag,
   hab cov tuabneeg phem lub tsev ntaub
   yuav tsw muaj dua le lawm.”