27

1Mas Yauj rov has lug zaaj lug zuag tas,
  2“Vaajtswv yeej muaj txujsa nyob pum,
   nwg yog tug kws qhau kuv cai,
  tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yog tug kws ua rua kuv ab sab.
  3Thaus kuv tseed ua tau paa,
   hab Vaajtswv tseed pub paa
   rua huv kuv lub qhov ntswg,
  4mas kuv daim tawv ncauj
   yuav tsw has tej lug daag,
   hab kuv tug nplaig yuav tsw has tej lug ntxag.
  5Kuv yuav tsw leeg tas mej has tseeb hlo le,
   hab kuv yuav tsw tso kuv lub sab ncaaj tseg
   moog txug thaus kuv tuag.
  6Kuv yuav tuav rawv kuv txujkev
   ncaaj nceeg ca, tsw tso tseg le,
  kuv lub sab tsw thuaj kuv
   moog taag kuv swm neej.

  7“Thov ca kuv cov yeeb ncuab
   raug ib yaam le cov tuabneeg limham
  hab thov ca tug kws sawv twv kuv
   raug ib yaam le cov tuabneeg tsw ncaaj.
  8Tug kws tsw fwm Vaajtswv
   muaj chaw vaam daabtsw
  rua thaus Vaajtswv muab nwg txav pov tseg,
   hab thaus Vaajtswv muab nwg txujsa rhu lawm?
  9Vaajtswv yuav noog nwg lub suab quaj hu
   rua thaus nwg raug kev ceblaaj txom nyem lov?
  10Nwg yuav zoo sab rua
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lov?
  Nwg yuav quaj thov Vaajtswv
   txhua lub swjhawm lov?
  11Kuv yuav qha mej paub txug Vaajtswv txhais teg,
   kuv yuav tsw npog tej kws
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus yuav ua.
  12Saib maj, mej txhua tug tub pum lawm,
   ua caag mej yuav tsw paub qaabhau hlo le?

  13“Nuav yog tug tuabneeg limham le feem
   ntawm Vaajtswv,
  hab yog tug kws quab yuam
   luas le qub txeeg qub teg kws txais
   ntawm tug muaj fwjchim luj kawg nkaus.
  14Yog nwg le mivnyuas fuam vaam coob
   los yuav raug nav ntaaj xwb,
   hab nwg tej tub ki yuav nrhav tsw txaus noj.
  15Cov kws tshuav dim
   los mob kis yuav muab puab log,
   hab puab tej puj ntsuag yuav tsw quaj ntsuag.
  16Txawm yog nwg yuav sau tau nyaj ntau
   yaam le tej moov aav,
  hab tib tej nam pawg tsoog tsho ca
   yaam le tej nam pawg aav,
  17nwg yuav tib ca
   los cov tuabneeg ua ncaaj yuav naav,
   hab cov kws tsw txhum yuav muab tej nyaj faib.
  18Lub tsev kws nwg ua zoo le
   npauj npaim lub lwg kaab,
  hab zoo le lub tsev pheeb suav
   kws tug zuv khuav ua.
  19Thaus nwg moog pw nwg muaj nyaj txag,
   tassws nwg yuav tsw rov moog
   pw le hov dua le lawm.
  Nwg qheb qhov muag
   mas nwg tej nyaj txag tsw muaj taag lawm.
  20Txujkev txhawj kev ntshai lug raug nwg
   zoo le dej nyaab.
  Thaus mo ntuj cua daaj cua dub
   qhwv hlo nwg moog lawm.
  21Cov cua saab nub tuaj muab nwg nqaa,
   tes nwg txhad pluj lawm,
  cua kuav hlo nwg tawm
   ntawm nwg lub chaw moog.
  22Cov cua muab nwg laim pov tseg tsw khuvleej,
   nwg dha tswv hlo ntawm cua tug fwjchim sai kawg.
  23Cua npuaj teg thuaj nwg,
   hab luag ntab nwg tawm huv nwg lub chaw moog.”