16

Yauj teb

1Mas Yauj teb tas,
  2“Kuv tub txeev nov tej zaaj le nuav lug lawm ntau.
   Mej txhua tug yog cov kws nplig
   ua rua kuv ntxhuv sab xwb.
  3Tej lug fuab lug cua nuav yuav taag thaus twg?
   Muaj daabtsw tshaum kuas koj teb le nuav?
  4Yog mej raug le kuv
   mas kuv kuj has tau ib yaam le mej has hab.
  Kuv kuj txawj txuas lug has tawm tsaam mej
   hab cu taubhau thuaj mej hab.
  5Kuv lub qhov ncauj yuav has
   txhawb tau mej tug zug,
  hab kuv tug nplaig tej lug zoo
   yuav paab khu tau mej tej mob zoo mivntswv.

  6“Yog kuv has
   kuj paab tsw tau kuv tej mob zoo mivntswv le,
  hab yog kuv nyob tuabywv
   los yuav paab tau npaum twg?
  7Vaajtswv, qhov tseeb nwgnuav
   koj ua rua kuv txug sav heev,
   koj ua rua kuv cov tuabneeg raug kev lamswm.
  8Hab koj ua rua kuv sem zuj zug,
   yog ua timkhawv tas kuv txhum,
  hab qhov kws kuv ntxaug sawv tawm tsaam kuv,
   kuj yog ua timkhawv taab meeg rov tum kuv.
  9Nwg muab kuv dua ua npau tawg quas vog
   hab nwg ntxub kuv,
  nwg zawm nav quas zog rua kuv,
   kuv tug yeeb ncuab saib
   ua qhov muag qauj leg rua kuv.
  10Luas rua ncauj nyos kuv,
   puab ntaus kuv saab plhu saib tsw taug kuv,
   puab sau zog ua ke tuaj tawm tsaam kuv.
  11Vaajtswv muab kuv cob rua
   cov tuabneeg kws tsw fwm nwg,
  hab muab kuv laim rua huv
   cov tuabneeg limham txhais teg.
  12Kuv nyob zoo mas Vaajtswv muab kuv
   luv pis ntho,
  nwg ntsab nkaus kuv cej daab
   muab kuv ntsawm tawg ua tej dwb daim.
   Nwg muab kuv tsaa ua daim phaj rua nwg,
  13nwg cov kws txawj tua neev vej nkaus kuv.
   Nwg raab xub chob nkaus kuv lub raum
   tsw khuvleej le,
  nwg muab kuv tej kua tswb
   laub rua huv aav.
  14Nwg tuaj tua kuv ib zag taag ib zag thab,
   nwg dha tuaj ntaus kuv yaam le tub rog.
  15Kuv muab khaub seev tsaaj lug xaws
   rua kuv daim tawv nqaj,
   hab muab kuv tug zug txu rua huv aav.
  16Kuv quaj plhu lab taag,
   tsaus ntuj nti rua kuv lub qhov muag,
  17txawm yog kuv txhais teg
   tsw tau ua limham ndais ntuj rua leejtwg,
   hab kuv tej lug thov kuj dawb huv los xwj.

  18“Lub nplajteb 'e, tsw xob npug kuv tej ntshaav,
   hab tsw xob ca kuv lub suab quaj tau chaw su.
  19Saib maj, nwgnuav
   kuv tug timkhawv nyob sau ntuj,
   hab tug kws qhwv kuv nyob qhov chaw sab.
  20Kuv cov kwvluag thuaj kuv,
   kuv quaj kua muag lug taag rua Vaajtswv.
  21Thov tug timkhawv hov
   tuav kuv txujcai rua Vaajtswv,
   yaam le tej tuabneeg ua rua puab tug kwvluag,
  22tsua qhov tshuav tsw muaj tsawg xyoo
   kuv yuav tau taug txujkev
   kws kuv tsw rov lug lawm.