38

Yawmsaub has

1Mas Yawmsaub teb huv cua daaj cua dub tuaj rua Yauj tas,
  2“Leejtwg has tej lug kws tsw muaj qaabhau
   tshaum tej kws kuv npaaj tseg lawd
   tsaus ntuj quas nti lawm?
  3Ca le sa hlaab khov kho
   yaam le ib tug txwvneej yawg,
   kuv yuav nug koj, koj yuav tsum teb kuv.

  4“Thaus kuv pua daim kws tag lub nplajteb
   koj nyob hovtwg?
   Yog koj nkaag sab, ca le qha rua kuv.
  5Leejtwg yog tug hom tas
   lub nplajteb yuav tswm luj le caag?
  Koj yeej paub tag los maj!
   Leejtwg muab hlua ntsuag lub nplajteb?
  6Daim taw tag lub nplajteb
   txawb rua sau daabtsw?
  Leejtwg pua thawj daim laag zeb
   tswm lub nplajteb,
  7rua thaus cov nub qub ci
   hu nkauj qhuas thaus kaaj ntug txoog,
  hab cov tubkhai ntuj suavdawg
   qw zoo sab xyiv faab?

  8“Leejtwg muab qhov rooj thaiv dej havtxwv ca,
   rua thaus dej tshwm plawg
   huv nplajteb lub plaab lug?
  9Yog thaus kuv tswm fuab
   ua tsoog tsho rua havtxwv naav,
   hab muab qhov tsaus ntuj nti
   ua daim ntaub qhwv havtxwv,
  10hab tu nrwm rua dej nyob
   hab ua qhov rooj ua laag taav rua,
  11hab has tas,
   ‘Koj moog tau deb npaum le nuav xwb,
   tsw xob moog dhau nrwm,
  koj tej nthwv dej kws khaav quas ntxhas
   tsuas ndaas txwj le nuav xwb.’

  12“Txwj thaus yug koj lug
   koj tau qha kev rua qhov kaaj thaus taagkig,
  hab ua rua kaaj ntug
   paub nwg lub chaw nyob lov,
  13sub nwg txhad tuav rawv npoo nplajteb,
   hab thawv cov tuabneeg limham
   tawm huv lub nplajteb moog?
  14Lub nplajteb raug hloov yaam le
   cov aav nplaum kws ntaus hom thawj rua,
  hab pum txhua yaam meej
   yaam le tej tsoog tsho.
  15Cov tuabneeg limham qhov kaaj
   raug muab txeeb ntawm puab lawm,
  hab puab txhais npaab kws tsaa hlo
   raug muab luv lawm.

  16“Koj nkaag txug huv qhov
   kws dej havtxwv txhawv lug,
  lossws moog rua huv tej chaw nraim nreeg
   huv nruab tiv txwv lawm lov?
  17Lub qhov rooj kev tuag
   raug muab qha rua koj pum lov,
  lossws koj pum qhov tsaus ntuj nti
   lub rooj qho lawm lov?
  18Koj tub paub lub nplajteb luj
   hab daav le caag lawm lov?
   Yog koj paub tej nuav huvsw lawm, ca le has.

  19“Txujkev kws moog txug qhov kaaj lub tsev
   nyob rua hovtwg,
  hab qhov tsaus ntuj lub chaw nyob,
   nyob rua hovtwg
  20sub koj txhad coj tau qhov kaaj qhov tsaus ntuj
   moog rua huv nwg lub chaw,
   hab paub txujkev kws moog rua nwg lub tsev?
  21Nyab koj paub tsua qhov tub yug koj lawm,
   hab koj le noob nyoog tub ntau kawg lawm.

  22“Koj tub moog rua huv tej txhaab
   kws rau daus xwb daus npu,
  lossws pum tej txhaab
   kws rau dej lawg lawm lov?
  23Tej hov yog kuv npaaj ca
   rua thaus kws raug ceblaaj,
   hab nub kws sws tua hab ua rog.
  24Txujkev kws moog rua lub chaw
   faib qhov kaaj tawm lug,
  hab lub chaw kws cua saab nub tuaj
   tawm moog rua sau lub nplajteb nyob hovtwg?

  25“Leejtwg rhawv kwj rua tej nthwv naag lug,
   hab rhawv kev rua xub tua,
  26sub txhad tso naag lug rua sau lub tebchaws
   kws tsw muaj tuabneeg nyob,
  hab lug rua sau lub tebchaws
   ntuj nraag teb do kws tsw muaj leejtwg nyob,
  27sub lub tebchaws kws raug muab tso tseg
   nyob do cuas txhad le tsau npo,
   hab ua rua lub tebchaws tuaj nroj tsuag?

  28“Naag muaj txwv hab lov?
   Leejtwg yug tau dej lwg lug?
  29Dej lawg tawm
   huv leejtwg lub plaab mivnyuas lug,
  hab leejtwg yug tau tej te
   kws poob sau ntuj lug,
  30ua rua dej tawv le pob zeb,
   hab nplaim dej havtxwv nkoog?

  31“Koj khi tau tej nub qub Txhaj Txwv Mim
   ua ib ntsau,
  lossws daws tau txuj hlua khi
   nub qub Puj Sua Kwv Ntaas lov?
  32Koj coj tau tej nub qub moog lug
   lawv le nwg lub caij lub nyoog,
  lossws coj tau nub qub Khais
   hab nwg cov mivnyuas kev lov?
  33Koj paub tej kevcai kws kaav lub ntuj lov?
   Koj tsaa tau lub ntuj kaav lub nplajteb lov?

  34“Koj tsaa tau suab hu moog txug tej fuab,
   ua kuas naag lug hlub nyaab laum nkaus koj lov?
  35Koj khaiv tau tsag lig xub tawm moog lov?
   Hab tsag lig xub has rua koj tas,
   ‘Peb nyob ntawm nuav,’ lov?
  36Leejtwg pub tswvyim rua us dej dawb,
   lossws qha rua tug lauv qab to taub?
  37Leejtwg muaj tswvyim suav tau tej fuab?
   Leejtwg yuav nchuav tau lub naab dej sau ntuj lug,
  38rua thaus tej moov aav ndwg lug ua ib pawg,
   hab tej cos aav sws tuav ruaj?

  39“Koj tum tau nqaj rua tsuv ntxhuav noj,
   hab pub tau rua tej thaav tsuv ntxhuav
   noj tsau lov,
  40rua thaus tsuv pw plab lua
   rua huv nwg lub qhov tsua,
   lossws pw zuv rua huv lub chaw nraim?
  41Leejtwg npaaj nqaj rua uab voj noj,
   rua thaus nwg mivnyuas quaj rua Vaajtswv,
  hab thaus moog moog lug lug
   vem yog tshaib plaab?