22

Daviv Mus Nkaum Hauv Qhov Tsua

1Daviv khiav hauv lub nroog Nkas mus rau hauv ib lub qhov tsua uas nyob ze ntawm lub nroog Adulas. Thaum nws cov tijlaug thiab nws tsevneeg hnov hais tias nws nyob qhov ntawd, lawv txawm tuaj nrog nws nyob. 2Cov neeg uas raug luag tsimtxom, cov uas tshuav luag nqi, thiab cov uas tsis txaus siab puavleej tuaj cuag nws, tagnrho cov neeg uas tuaj ntawd, muaj plaub puas leej thiab Daviv ua lawv tus thawj.
3Daviv tawm qhov ntawd mus rau hauv lub nroog Mixepas nram tebchaws Mau-am thiab nws hais rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Mau-am hais tias, “Thov cia kuv niam kuv txiv los nyob hauv koj lub tebchaws mus txog hnub uas kuv paub hais tias Vajtswv yuav ua dabtsi rau kuv tso.” 4Yog li ntawd, Daviv thiaj tso nws niam nws txiv rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Mau-am, thiab nkawd nrog vajntxwv nyob mus txog hnub uas Daviv tawm hauv qhov tsua los.
5Nkas uas yog tus cev Vajtswv lus, tuaj cuag Daviv thiab hais tias, “Koj tsis txhob nyob ntawm no lawm; tamsim no koj cia li tawm rov mus rau pem tebchaws Yudas.” Yog li ntawd, Daviv thiaj tawm thiab mus rau hauv thaj havzoov Heles lawm.

Xa-ules Tua Cov Povthawj

6Thaum Xa-ules nyob hauv lub nroog Nkinpe-as, muaj ib hnub nws mus zaum hauv qab tsob ntoo tamalis saum ib lub ncov roob, nws tuav rawv nws rab hmuv ntawm tes, thiab tagnrho nws cov nomtswv sawv puagncig nws. Txawm muaj neeg los qhia rau Xa-ules hais tias, lawv pom Daviv thiab Daviv cov neeg. 7Xa-ules txawm hais rau nws cov nomtswv hais tias, “Cov neeg Npeenyamees, nej cia li mloog kuv hais! Nej xav hais tias Daviv yuav faib tej liaj teb thiab tej vaj txiv hmab rau nej, thiab tsa nej ua nws cov thawj tubrog no los? 8Twb yog vim li ntawd, nej thiaj ntxeev siab rau kuv los? Nej cov ko tsis muaj ib tug qhia rau kuv paub hais tias, kuv tus tub mus koom nrog Daviv lawm. Nej cov ko tsis muaj ib tug txhawj txog kuv lossis qhia rau kuv hais tias, Daviv uas yog kuv ib tug tubrog nrhiav kev tua kuv, thiab kuv tus tub los tseem cuab nws zog kawg li!”
9Dau-es uas yog tus thawj saib Xa-ules cov tubtxib uas yog neeg Edoos teb hais tias, “Kuv pom Daviv thaum nws mus cuag Ahitus tus tub Ahimelej hauv lub nroog Naus. 10Ahimelej nug tus TSWV saib Daviv yuav ua li cas, nws tseem ntim zaub mov thiab muab Nkauli-am uas yog neeg Filitees rab ntaj rau Daviv lawm.”
11Yog li ntawd, Vajntxwv Xa-ules thiaj tso neeg mus hu tus povthawj Ahimelej thiab nws cov kwvtij uas ua povthawj hauv lub nroog Naus, lawv thiaj tuaj cuag Xa-ules. 12Xa-ules hais rau Ahimelej hais tias, “Ahimelej, koj cia li mloog kuv hais!”
 Ahimelej teb hais tias, “Vajntxwv, kuv nyob ntawm no.”
13Xa-ules nug Ahimelej hais tias, “Vim li cas koj thiab Daviv tuav hauv ntxeev siab rau kuv? Vim li cas koj muab zaub mov, muab ntaj thiab nug Vajtswv rau nws? Nimno nws tig tawmtsam kuv thiab nrhiav kev yuav muab kuv tua!”
14Ahimelej teb hais tias, “Daviv yog koj ib tug thawj tubrog uas siab ncaj tshaj li! Nws yog koj tus vauv thiab yog tus thawj tubrog uas nrog nraim koj thiab txhua tus hauv koj lub loog hwm nws heev. 15Yog tiag, kuv yeej tau nug Vajtswv rau nws, tiamsis zaum no tsis yog thawj zaug Vajntxwv, qhov uas koj hais tias kuv tuav hauv nrog Daviv ntxeev siab rau koj ntawd, koj tsis txhob liam rau kuv lossis kuv tsevneeg ib tug twg. Kuv yeej tsis paub txog tej xwm no li!”
16Vajntxwv hais tias, “Ahimelej, koj thiab koj cov kwvtij yeej yuav raug tua tuag tas li.” 17Ces Xa-ules hais rau cov tubrog uas sawv ze ntawm nws hais tias, “Cia li tua tus TSWV cov povthawj no! Lawv tau koom siab nrog Daviv thiab tsis qhia rau kuv paub hais tias Daviv khiav lawm, txawm yog lawv twb paub los lawv tseem tsis qhia.” Tiamsis cov tubrog tsis kam tua tus TSWV cov povthawj li. 18Yog li ntawd, Xa-ules thiaj hais rau Dau-es hais tias, “Koj cia li muab cov povthawj ntawd tua!” Dau-es thiaj muab cov povthawj tua tuag tas. Hnub ntawd nws tua cov povthawj uas hnav tsho efaus tuag yim caum tsib leej. 19Xa-ules tseem muab cov neeg hauv lub nroog Naus uas yog cov povthawj lub nroog tua tuag tas, tsis hais pojniam txivneej, tej menyuam tus hlob tus yau, tej nyuj, tej neesluav thiab tej yaj huv tibsi.
20Tiamsis Ahimelej cov tub ib tug uas hu ua Anpiyathas khiav dim thiab mus koom nrog Daviv lawm. 21Anpiyathas mus qhia txhua yam uas Xa-ules tua tus TSWV cov povthawj rau Daviv. 22Daviv hais rau Anpiyathas hais tias, “Hnub uas kuv pom Dau-es, kuv yeej paub lawm hais tias, nws yuav mus qhia rau Xa-ules. Yog vim kuv koj txiv tsevneeg thiaj raug tua tuag tas. 23Koj nrog kuv nyob thiab tsis txhob ntshai. Xa-ules yeej xav muab koj thiab kuv tua povtseg, tiamsis koj cia li tso siab thiab nrog kuv nyob ntawm no.”