14

Cov pejxeem fav xeeb rau Yawmsaub

1Ces ib tsoom pejxeem txawm tsa suab qw nrov nrov, thiab hmo ntawd cov pejxeem quaj ib hmos. 2Cov Yixayee sawvdaws yws yws Mauxe thiab Aloo. Ib tsoom pejxeem sawvdaws hais rau ob tug tias, “Peb tuag rau hauv Iyi tebchaws lossis tuag hauv tebchaws moj sab qhua no kuj zoo dua. 3Ua cas Yawmsaub coj peb los tuag hniav ntaj hniav riam rau hauv lub tebchaws no? Peb tej pojniam menyuam yuav poob ua luag li. Peb rov mus rau Iyi tebchaws zoo dua lauj.” 4Lawv ib leeg hais rau ib leeg tias, “Cia peb xaiv ib tug ua thawj es rov qab mus rau Iyi tebchaws lauj.”
5Mauxe thiab Aloo cia li khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus hauv av tab meeg cov Yixayee sawvdaws uas tuaj txoos ua ke. 6Mas Yausua uas yog Noo tus tub thiab Khalej uas yog Yefune tus tub uas nrog lawv mus tshuaj lub tebchaws ntawd txawm dua rhe ob tug lub tsho, 7thiab hais rau ib tsoom Yixayee sawvdaws tias, “Lub tebchaws uas peb mus tshuaj saib thoob plaws ntawd yog lub tebchaws uas zoo heev. 8Yog Yawmsaub txaus siab rau peb, nws yuav coj peb mus rau hauv lub tebchaws ntawd thiab muab pub rau peb, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto. 9Tsuav yog nej tsis txhob fav xeeb rau Yawmsaub xwb, tsis txhob ntshai cov neeg hauv lub tebchaws ntawd, rau qhov lawv yog peb tej kua zaub. Lub hwjchim uas tsom kwm lawv twb raug muab rho lawm, Yawmsaub nrog nraim peb mas tsis txhob ntshai lawv li.”
10Tiamsis ib tsoom pejxeem sawvdaws hais zom zaws kom xuas pob zeb ntaus ob tug. Tamsim ntawd Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab los tshwm rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib tab meeg cov Yixayee sawvdaws. 11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cov neeg no yuav saib tsis taus kuv ntev li cas? Txawm yog kuv twb ua txujci phimhwj ntau heev tshwm rau hauv lawv nruab nrab lawm los lawv tseem yuav tsis ntseeg kuv mus ntev li cas? 12Kuv yuav tso mob kis los tua lawv thiab tsis pub lawv tau kuv li qub txeeg qub teg, tiamsis kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev dua lawv.”
13Tiamsis Mauxe hais rau Yawmsaub tias, “Cov Iyi yuav hnov zaj no rau qhov koj lub hwjchim twb coj haiv neeg no tawm hauv lawv nruab nrab los, 14mas cov Iyi yuav piav zaj no rau cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no paub. Au Yawmsaub, lawv yeej hnov tias koj nrog nraim haiv neeg no. Au Yawmsaub, lawv hnov tias muaj neeg pom koj tim ntsej tim muag, thiab koj tauv huab nyob saum cov Yixayee thiab nruab hnub koj nyob hauv ncej huab hmo ntuj koj nyob hauv ncej hluavtaws mus ua lawv ntej. 15Nimno yog koj ua tib zaug tua haiv neeg no tuag tag nrho, tej tebchaws uas tau hnov koj lub moo yuav hais tias, 16‘Twb yog Yawmsaub coj tsis tau haiv neeg no mus txog lub tebchaws uas nws cog lus ruaj tias nws yuav muab rau lawv, nws thiaj muab lawv tua pov tseg tag rau hauv tebchaws moj sab qhua.’ 17Nimno kuv thov koj, cia Yawmsaub lub hwjchim loj tshwm los yam li uas koj tau cog lus cia tias, 18‘Yawmsaub tsis chim sai, nws txojkev hlub uas ruaj khov muaj nplua mias, nws zam txim rau tej kev ua phem ua qias thiab kev fav xeeb, tiamsis nws kuj tsis suav tias tsis txhaum, nws yuav rau leej txiv lub txim poob mus rau cov tub ki peb plaub tiam.’ 19Kuv thov koj zam txim rau haiv neeg no raws li koj txojkev hlub ruaj khov uas loj kawg thiab ib yam li koj twb zam txim rau haiv neeg no hauv Iyi tebchaws los txog niaj hnub nimno.”
20Mas Yawmsaub teb tias, “Kuv twb zam txim raws li koj tej lus thov lawm. 21Kuv hais tseeb, kuv yeej muaj txojsia nyob thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab yeej yuav puv nkaus lub ntiajteb, 22mas cov neeg uas twb pom kuv lub hwjchim ci ntsa iab thiab tej txujci phimhwj uas kuv tau ua hauv Iyi tebchaws thiab hauv tebchaws moj sab qhua los tseem sim kuv kaum zaus li no thiab tsis mloog kuv lus, 23mas yuav tsis muaj ib tug pom lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj tias yuav muab pub rau lawv tej poj koob yawm txwv, thiab cov uas saib tsis taus kuv yuav tsis muaj ib tug pom lub tebchaws ntawd kiag li. 24Tiamsis kuv tus tub qhe Khalej, mas vim nws lub siab tsis thooj li lwm tus thiab nws npuab kuv kawg siab kawg ntsws, kuv yuav coj nws mus txog lub tebchaws uas nws twb mus los lawm, thiab nws caj ces yuav tau lub tebchaws ntawd ua lawv tug. 25Vim cov Amalej thiab cov Khana‑as nyob hauv tej hav hauv lub tebchaws ntawd, mas tagkis nej cia li tig hlo rov mus rau tebchaws moj sab qhua taug kev mus txog Hiavtxwv Liab.”

Yawmsaub rau txim rau cov pejxeem

26Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 27“Haiv neeg phem no yuav yws kuv mus ntev li cas? Kuv twb hnov tej lus uas cov Yixayee yws, yog lawv yws kuv ntag. 28Koj cia li hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, tej uas kuv hnov nej hais, kuv yuav ua rau nej. 29Nej tej cev tuag yuav poob tag rau hauv tebchaws moj sab qhua no. Nej cov neeg sawvdaws uas muaj nees nkaum xyoo rov saud uas tau yws kuv, 30tsis muaj ib tug yuav mus txog lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj tias yuav pub rau nej nyob, tsuas yog Khalej uas yog Yefune tus tub thiab Yausua uas yog Noo tus tub thiaj mus txog xwb. 31Nej cov menyuam yaus uas nej hais tias yuav poob ua luag li, kuv yuav coj lawv los txog hauv lub tebchaws thiab lawv yuav paub lub tebchaws uas nej saib tsis taus ntawd. 32Tiamsis nej mas nej tej cev tuag yuav poob rau hauv tebchaws mooj sab qhua no. 33Nej cov menyuam yuav yug tsiaj hauv tebchaws moj sab qhua plaub caug xyoo thiab lawv yuav raug txom nyem vim yog tim qhov uas nej tso kuv tseg, mus txog thaum nej tej cev tuag nyob txim rau hauv tebchaws moj sab qhua no. 34Npaum li lub sijhawm uas nej mus tshuaj lub tebchaws tau plaub caug hnub ntawd, nej yuav ris nej lub txim plaub caug xyoo, ib hnub ua ib xyoos, thiab nej yuav paub tias kuv tsis txaus siab rau nej.’ 35Kuv yog Yawmsaub tau hais cia li no. Kuv yeej yuav ua raws li no rau haiv neeg phem sawvdaws uas tuaj txoos ua ke koom siab tawm tsam kuv no. Lawv yuav ploj tag rau hauv tebchaws moj sab qhua no, lawv yuav tuag tag rau qhov ntawd.”
36Cov neeg uas Mauxe txib mus tshuaj tebchaws, yog cov uas rov los hais phem txog lub tebchaws ntawd ua rau ib tsoom pejxeem yws Mauxe, 37mas cov neeg uas hais phem txog lub tebchaws ntawd raug mob phem tuag tag rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 38Tiamsis Yausua uas yog Noo tus tub thiab Khalej uas yog Yefune tus tub uas nrog lawv ua ib pab mus tshuaj tebchaws ntawd, tsis tuag.
39Mauxe hais tej lus no rau cov Yixayee sawvdaws mloog, mas cov pejxeem nyuaj siab thiab quaj heev kawg li. 40Mas lawv sawv ntxov tsees nce mus rau pem toj siab hais tias, “Saib maj, peb nyob no lawm, peb yuav nce mus rau lub chaw uas Yawmsaub cog lus cia, rau qhov peb tau ua txhaum lawm.” 41Tiamsis Mauxe hais tias, “Ua cas nej tsis ua raws li Yawmsaub hais? Qhov uas nej ua yuav tsis tiav. 42Tsis txhob nce mus tsam ces nej yuav tuag tag rau ntawm yeeb ncuab xubntiag, rau qhov Yawmsaub tsis nrog nraim nej. 43Cov Amalej thiab cov Khana‑as nyob ntawm nej hauv ntej, nej yuav tuag tag rau lawv hniav ntaj hniav riam. Vim nej tso Yawmsaub tseg, Yawmsaub yuav tsis nrog nraim nej lawm.” 44Txawm yog Yawmsaub lub phij xab sib cog lus thiab Mauxe tsis tawm hauv lub zos mus los lawv tseem yuam qhe nce mus pem toj siab. 45Cov Amalej thiab cov Khana‑as uas nyob pem toj siab nqes los ntaus yeej lawv thiab muab lawv ntiab mus txog lub moos Hauma.