16

Khaula thiab Dathas thiab Anpilas fav xeeb

1Khaula uas yog Ixaha tus tub, nws yawg yog Khauha, nws yawg koob yog Levi, thiab Dathas thiab Anpilas uas yog Elia li tub, thiab Oo uas yog Pelej tus tub, lawv peb leeg yog xeem Lunpee, 2mas lawv coj neeg mus sawv tawm tsam Mauxe. Lawv coj ib pab Yixayee muaj ob puas tsib caug leej uas ua cov pejxeem li thawj uas xaiv hauv cov pejxeem los thiab yog cov uas muaj npe. 3Lawv tuaj txoos ua ke tawm tsam Mauxe thiab Aloo thiab hais rau ob tug tias, “Neb ua dhau cai lawm. Rau qhov ib tsoom neeg kuj dawb huv txhua tus, thiab Yawmsaub nrog nraim lawv. Ua cas neb tsab ua loj dua Yawmsaub cov neeg.?”
4Thaum Mauxe hnov li ntawd, nws kuj khwb nkaus lub plhu ti nkaus av. 5Nws hais rau Khaula thiab pab neeg ntawd tias, “Tagkis sawv ntxov Yawmsaub yuav qhia kom pom tias leejtwg yog nws li thiab leejtwg yog tus dawb huv, mas yuav kheev cia tus ntawd txav los ze Yawmsaub. Tus uas Yawmsaub xaiv Yawmsaub yuav kheev txav los ze nws. 6Yuav tsum ua li no. Khaula thiab koj pab neeg, cia li muab tej yias rau ncaig taws los. 7Cia li rau ncaig taws rau hauv thiab muab hmoov tshuaj tsw qab tso rau saum cov ncaig taws rau ntawm Yawmsaub xubntiag rau tagkis. Tus uas Yawmsaub xaiv yuav yog tus uas dawb huv. Nej cov Levi ua dhau cai lawm.” 8Mauxe hais rau Khaula tias, “Nej cov Levi cia li tig ntsej mloog. 9Qhov uas cov Yixayee tus Vajtswv muab nej cais tawm hauv cov Yixayee los xwv thiaj coj tau nej los nyob ze nws thiab ua haujlwm hauv Yawmsaub lub tsev ntaub thiab sawv tab meeg ntawm ib tsoom neeg uas tuaj txoos ua ke thiab tu cov Yixayee, yog ib qho me me xwb lov? 10Nws coj koj thiab koj cov kwvtij sawvdaws uas yog xeem Levi los ze nws los nej tseem nrhiav qhov uas yuav ua pov thawj thiab lov? 11Qhov uas koj thiab koj pab neeg tuaj txoos ua ke kuj yog tawm tsam Yawmsaub. Aloo yog leejtwg es nej yuav yws nws?”
12Mauxe txib neeg mus hu Dathas thiab Anpilas uas yog Elia li tub tuaj, tiamsis ob tug hais tias, “Wb tsis tuaj. 13Qhov uas koj coj peb tawm hauv lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto los es yuav muab peb tua pov tseg rau hauv tebchaws moj sab qhua yog ib qho me me xwb lov? Los koj tseem tsa koj ua thawj kav peb thiab lov? 14Tsis tag li ntawd koj twb tsis coj peb mus rau hauv lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto thiab tsis pub teb lossis vaj txiv hmab rau peb ua qub txeeg qub teg. Koj tseem yuav muab cov neeg no lub qhov muag kaus pov tseg thiab lov? Wb tsis tuaj li.”
15Mauxe thiaj chim heev thiab hais rau Yawmsaub tias, “Thov tsis txhob txais yuav tej uas lawv hlawv xyeem. Kuv kuj tsis tau txeeb lawv ib tug nees luav los yuav thiab kuv tsis tau ua ib qho phem rau ib tug twg li.” 16Thiab Mauxe hais rau Khaula tias, “Tagkis koj thiab koj pab neeg cia li tuaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag, koj tus kheej thiab koj pab neeg thiab Aloo tuaj. 17Cia txhua tus nyias muab nyias lub yias rau ncaig taws thiab tso hmoov tshuaj tsw qab rau hauv. Nej ob puas tsib caug leej txhua tus nyias coj nyias lub yias tuaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag. Koj thiab Aloo nyias coj nyias lub yias tuaj thiab.” 18Yog li no txhua tus nyias muab nyias lub yias thiab tso ncaig taws thiab tso hmoov tshuaj tsw qab rau saum cov ncaig taws, thiab lawv nrog Mauxe thiab Aloo sawv ntawm txojkev uas nkag rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib. 19Khaula sau zog nws pab neeg ua ke tawm tsam Mauxe thiab Aloo ob tug rau ntawm txojkev uas nkag mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib. Mas Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab tshwm plaws los rau ib tsoom neeg pom.
20Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 21“Cia li ncaim ntawm cov neeg no mus. Tib ntsais muag xwb kuv yuav muab lawv rhuav tshem huvsi.” 22Ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus av, thov hais tias, “Au Vajtswv, uas yog neeg sawvdaws tus ntsuj plig li Vajtswv, thaum ib tug ua txhaum xwb koj yuav cia li chim rau ib tsoom neeg sawvdaws lov?”
23Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 24“Cia li hais rau cov pejxeem tias, ‘Nej cia li khiav deb ntawm Khaula thiab Dathas thiab Anpilas tej tsev ntaub.’ ” 25Ces Mauxe txawm sawv tsees mus rau ntawm Dathas thiab Anpilas. Yixayee cov kev txwj laus kuj nrog nws mus. 26Mauxe thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Nej cia li khiav deb ntawm cov neeg phem no tej tsev ntaub thiab txhob kov lawv ib yam dabtsi li tsam ces nej raug muab rhuav tshem vim tim lawv tej kev txhaum huvsi.” 27Cov pejxeem thiaj khiav deb ntawm Khaula thiab Dathas thiab Anpilas tej chaw nyob mas Dathas thiab Anpilas kuj nrog ob tug pojniam thiab tej tub thiab tej menyuam yaus tawm los sawv ntawm lawv qhov rooj tsev ntaub. 28Thiab Mauxe hais tias, “Ua li no nej thiaj paub tias Yawmsaub txib kuv los ua tej haujlwm no huvsi tsis yog kuv ua raws li kuv lub siab. 29Yog cov neeg no tuag yam li luag tsoom zeej sawvdaws lossis lub khuab raug lawv yam li luag tsoom zeej sawvdaws, kuj tsis yog Yawmsaub txib kuv los. 30Tiamsis yog Yawmsaub ua kom muaj ib yam tshiab tshwm los, thiab daim av rua ncauj nqos cov neeg no thiab lawv tej qhov txhia chaw huvsi mus, thiab lawv nqes ciaj sia kais rau hauv tub tuag teb, mas nej yuav paub tias cov neeg no tau saib tsis taus Yawmsaub.”
31Thaum nws hais tej lus no tag, thaj av uas lawv sawv saud txawm tu nrho. 32Daim av rua ncauj nqos kiag lawv thiab lawv tej tsev neeg thiab Khaula cov neeg sawvdaws thiab lawv tej qhov txhia chaw huvsi. 33Ua li no lawv thiab lawv tej qhov txhia chaw huvsi thiaj nqes ciaj sia kais rau hauv tub tuag teb. Daim av kaw nkaus lawv cia mas lawv thiaj puam tsuaj tag ploj hauv ib tsoom neeg. 34Cov Yixayee sawvdaws uas nyob ib ncig lawv hnov lawv lub suab qw ces txawm khiav mus, thiab hais tias, “Ntshai tsam lub ntiajteb yuav nqos peb thiab.” 35Mas hluavtaws tawm ntawm Yawmsaub los hlawv ob puas tsib caug leej uas tabtom hlawv hmoov tshuaj tsw qab xyeem ntawd.
36Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 37“Cia li hais kom Ele‑axa uas yog pov thawj Aloo tus tub muab tej yias rau ncaig taws rho ntawm cov nplaim taws rau ib qho thiab muab cov ncaig taws rheeb nyias nyob nyias, rau qhov cov yias ntawd tseem dawb huv, 38yog cov yias uas cov neeg ntawd siv ua txhaum lawv thiaj tuag tag lawm. Thiab muab tej yias ntawd ntaus ua tej daim nyias nyias lo rau lub thaj xyeem, rau qhov twb muab cov yias ntawd xyeem rau Yawmsaub mas dawb huv lawm. Ua li no mas tej no yuav ua lub chaw ntaus cim rau cov Yixayee.” 39Pov thawj Ele‑axa thiaj muab cov yias tooj liab uas cov raug hluavtaws hlawv tau siv mus xyeem ntawd los ntaus ua tej daim lo rau lub thaj xyeem, 40ua lub chaw rau cov Yixayee nco ntsoov tias tus uas tsis yog Aloo caj ces mas tsis txhob txav ze hlawv hmoov tshuaj tsw qab xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag tsam ces yuav zoo li Khaula thiab nws pab neeg, raws li Yawmsaub kom Mauxe hais rau Ele‑axa.
41Hnub tom qab ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws yws Mauxe thiab Aloo tias, “Neb tua Yawmsaub cov neeg lawm.” 42Thaum cov pejxeem tuaj txoos ua ke tawm tsam Mauxe thiab Aloo, lawv tig ntiag rau lub tsev ntaub sib ntsib ua ciav tauv huab los laum nkaus lub tsev ntaub ntawd, thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab tshwm los. 43Mauxe thiab Aloo thiaj los rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib sab qhov rooj. 44Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 45“Cia li khiav tawm ntawm cov neeg no mus, tib ntsais muag xwb kuv yuav rhuav tshem lawv.” Ces ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus av. 46Mauxe thiaj hais rau Aloo tias, “Muab koj lub yias rau ncaig taws thiab muab hluavtaws ntawm lub thaj xyeem rau hauv thiab tso hmoov tshuaj tsw qab rau hauv thiab maj nroos coj mus rau ntawm cov pejxeem ua kevcai ntxuav lawv kev txhaum, rau qhov txojkev npau taws tawm ntawm Yawmsaub tuaj lawm, tej mob phem twb pib tshwm tuaj lawm.”
47Aloo thiaj muab lub yias ua raws li Mauxe hais thiab dhia mus rau hauv nruab nrab cov pejxeem. Mob phem twb tshwm tuaj rau cov pejxeem lawm, mas nws rau hmoov tshuaj tsw qab rau hauv lub yias thiab ua kevcai ntxuav cov pejxeem kev txhaum. 48Nws sawv hauv nruab nrab cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag, mas tej mob phem ntawd thiaj ploj lawm. 49Cov neeg uas tuag tej mob phem ntawd muaj ib vam plaub txhiab xya pua leej, tsis suav cov uas nrog Khaula tuag. 50Thaum tej mob phem ntawd ploj lawm Aloo li rov mus cuag Mauxe rau ntawm txojkev uas nkag mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib.