2

Txhua xeem lub chaw nyob

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 2“Cov Yixayee yuav tsum tsa tsev ntaub nyias nyob raws nyias tus chij loj thiab nyob raws nyias xeem tus chij. Txhua lub tsev ntaub yuav tsum tig qhov rooj ncaj rau lub tsev ntaub sib ntsib.” 3Cov uas yuav tsa tsev ntaub rau sab hnub tuaj yog cov uas raws Yuda lub zos tus chij mas nyias nrog nyias pab nyob. Aminada tus tub Nasoo ua xeem Yuda tus thawj. 4Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 74,600 leej. 5Xeem Ixakha yuav tsa tsev ntaub nyob txuas mus, Xu‑a tus tub Nethanee ua xeem Ixakha tus thawj. 6Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 54,400 leej. 7Xeem Xenpuloo yuav nyob txuas mus, Heloo tus tub Elia ua xeem Xenpuloo tus thawj. 8Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 57,400 leej. 9Yuda lub zos mas suav txhua pab uas nyob hauv huvsi muaj 186,400 leej. Thaum sawv kev mus mas lawv yuav ua ntej mus.
10Lunpee lub zos tus chij yuav nyob rau sab nrad, mas nyias nrog nyias pab nyob. Sede‑aw tus tub Elixu ua xeem Lunpee tus thawj. 11Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 46,500 leej. 12Xeem Xime‑oo yuav tsa tsev ntaub nyob txuas mus, Xulisadai tus tub Selumi‑ee ua xeem Xime‑oo tus thawj. 13Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 59,300 leej. 14Xeem Kas yuav nyob txuas mus, Le‑u‑ee tus tub Eliyaxa ua xeem Kas tus thawj. 15Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 45,650 leej. 16Lunpee lub zos mas suav txhua pab uas nyob hauv huvsi muaj 151,450 leej. Thaum sawv kev mus mas lawv yuav ua pab uas ob.
17Cov Levi yuav phaj lub tsev ntaub sib ntsib raws lawv qab mus rau nruab nrab. Lawv nyias mus raws li nyias nyob, nyias raws nyias tus chij mus.
18Efa‑i lub zos tus chij yuav tsum nyob rau sab hnub poob mas nyias nrog nyias pab nyob, Amihu tus tub Elisama ua xeem Efa‑i tus thawj. 19Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 40,500 leej. 20Xeem Manaxe yuav nyob txuas mus, Pedaxu tus tub Kamali‑ee ua xeem Manaxe tus thawj. 21Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 32,200 leej. 22Xeem Npeeyamee yuav nyob txuas mus, Kide‑auni tus tub Anpidas ua xeem Npeeyamee tus thawj. 23Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 35,400 leej. 24Efa‑i lub zos mas suav txhua pab uas nyob hauv huvsi muaj 108,100 leej. Thaum sawv kev mus mas lawv yuav ua pab uas peb.
25Daj lub zos tus chij yuav nyob rau sab ped, mas nyias nrog nyias pab nyob, Amisadai tus tub Ahiyexaw ua xeem Daj tus thawj. 26Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 62,700 leej. 27Xeem Asaw yuav tsa tsev ntaub nyob txuas mus, Aukhas tus tub Paki‑ee ua xeem Asaw tus thawj. 28Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 41,500 leej. 29Xeem Nathali yuav nyob txuas mus, Ena tus tub Ahila ua xeem Nathali tus thawj. 30Nws cov pejxeem uas suav cia no muaj 53,400 leej. 31Daj lub zos mas suav huvsi muaj 157,600 leej. Thaum sawv kev mus lawv yuav ua pab uas mus tom qab kiag, nyias raws nyias tus chij mus.
32Cov neeg no yog cov Yixayee uas suav raws li tej xeem. Cov zos huvsi uas suav raws li tej pab muaj 603,550 leej. 33Tiamsis tsis suav cov Levi rau hauv cov Yixayee, raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
34Cov Yixayee ua raws li ntawd. Lawv ua zos nyias nyob raws nyias tus chij thiab ho sawv kev mus nyias nrog nyias xeem nyias nrog nyias cum ua ke mus, raws li txhua yam uas Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.