29

Kevcai tshuab raj kub yaj

(L.Kc. 23:23-25)

1“ ‘Lub xya hli hnub xiab ib yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav li. Yog hnub uas nej tshuab raj kub yaj. 2Nej yuav muab tej no ua kevcai hlawv huvsi xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog ib tug thav txiv nyuj, ib tug txiv yaj, xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 3thiab muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrog cov tsiaj no, ib tug txiv nyuj mas muab peb feem kaum hauv ib efa, ib tug txiv yaj mas muab ob feem kaum hauv ib efa, 4thiab xya tus menyuam yaj mas ib tug muab ib feem kaum hauv ib efa 5thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim ntxuav nej kev txhaum. 6Yuav muab tej no xyeem tsav rau tej uas ua kevcai hlawv xyeem rau hnub hli xiab thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej uas niaj hnub muab ua kevcai hlawv xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li, raws li txoj kevcai, kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog yam uas hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub.’ ”

Hnub uas ntxuav kev txhaum

(L.Kc. 23:26-32)

7“ ‘Lub xya hli hnub xiab kaum nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv thiab tswj nej lub siab tsis txhob ua ib yam haujlwm li. 8Nej yuav tsum muab tej no ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog ib tug thav txiv nyuj, ib tug txiv yaj, xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis tseev muaj chaw thuam li, 9thiab muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo xyeem nrog cov tsiaj no, ib tug txiv nyuj mas muab peb feem kaum hauv ib efa,p ib tug txiv yaj mas muab ob feem kaum hauv ib efa,q 10thiab xya tus menyuam yaj mas ib tug muab ib feem kaum hauv ib efa,r 11thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas xyeem ua kevcai xyeem daws txim ntxuav kev txhaum thiab tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.’ ”

Ua kevcai tsev pheeb suab

(L.Kc. 23:33-44)

12“ ‘Lub xya hli hnub xiab kaum tsib yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav li, nej yuav ua kevcai noj haus xya hnub. 13Nej yuav muab tej no xyeem ua kevcai hlawv huvsi xyeem, yog yam uas hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog kaum peb tug thav txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis tseev muaj chaw thuam li, 14thiab muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj uas ua kevcai xyeem qoob loo xyeem ua ke nrog cov tsiaj no, kaum peb tug txiv nyuj mas ib tug muab peb feem kaum hauv ib efa,p ob tug txiv yaj mas ib tug muab ob feem kaum hauv ib efa,q 15kaum plaub tug menyuam yaj mas ib tug muab ib feem kaum hauv ib efar xyeem ua ke, 16thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
17“ ‘Hnub uas ob mas xyeem kaum ob tug thav txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 18thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 19thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub muab ua kevcai hlawv huvsi xyeem mus li thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem.
20“ ‘Hnub uas peb muab kaum ib tug txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 21thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 22thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
23“ ‘Hnub uas plaub muab kaum tus txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 24thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 25thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
26“ ‘Hnub uas tsib muab cuaj tug txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 27thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 28thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
29“ ‘Hnub uas rau muab yim tus txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 30thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 31thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
32“ ‘Hnub uas xya muab xya tus txiv nyuj, ob tug txiv yaj, kaum plaub tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 33thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tej txiv nyuj thiab tej txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 34thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
35“ ‘Hnub uas yim nej yuav tuaj txoos ua ke caiv so tiag tiag li, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav li. 36Tiamsis nej yuav muab tej no ua kevcai hlawv huvsi xyeem yog yam uas hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, mas yog ib tug txiv nyuj, ib tug txiv yaj, xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li, 37thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke nrog tus txiv nyuj thiab tus txiv yaj thiab tej menyuam yaj npaum li uas kevcai yuav tsum xyeem, 38thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim tsav rau tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
39“ ‘Tej no nej yuav muab xyeem rau Yawmsaub rau tej kevcai noj haus raws tej sijhawm uas teem cia, yog xyeem tsav rau tej uas nej xyeem pauj tej uas nej fiv cia tseg rau Yawmsaub lawd thiab tej uas nej zoo siab muab xyeem pub xwb thiab tej uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem sib raug zoo.’ ”
40Mas Mauxe hais rau cov Yixayee raws li uas Yawmsaub tau hais rau nws txhua yam.