5

Ntiab tus uas qias tsis huv tawm hauv lub zos

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee kom lawv muab txhua tus uas mob lig mob ruas thiab txhua tus uas muaj kua ntws thiab txhua tus uas qias tsis huv vim kov tej cev tuag ntiab kom tawm hauv lub zos mus. 3Txawm yog txivneej pojniam los koj yuav muab ntiab kom tawm hauv lub zos mus, xwv thiaj tsis puas tsuas lawv lub zos uas kuv nyob hauv lawv nruab nrab qias tsis huv.” 4Cov Yixayee kuj ua li ntawd thiaj ntiab kom lawv tawm hauv lub zos mus. Yawmsaub hais li cas rau Mauxe cov Yixayee kuj ua raws nraim li ntawd.

Kevcai thim qhov txhia chaw

5Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 6“Cia li hais rau cov Yixayee tias, thaum txivneej los xij pojniam los xij ua txhaum ib yam dabtsi raws li neeg pheej ua, uas yog ua tsis ncaj rau Yawmsaub, mas nws ua txhaum muaj txim. 7Tus ntawd yuav tsum lees tej kev txhaum uas nws tau ua thiab nws yuav tsum thim kom txwm nkaus li qub thiab ntxiv ib feem tsib rau tus uas nws tau ua txhaum ntawd. 8Yog tus ntawd tsis muaj kwvtij uas yuav txais tej uas thim rov los ntawd, kuj muab tej uas thim ntawd xyeem rau Yawmsaub es pub rau tus pov thawj nrog tus txiv yaj uas ntxuav kev txhaum xyeem ua kevcai ntxuav nws kev txhaum ua ke. 9Txhua yam dawb huv uas cov Yixayee coj los xyeem es pub rau tus pov thawj mas yuav poob ua cov pov thawj li feem. 10Tej dawb huv uas cov pejxeem pub yog cov pejxeem li feem, tiamsis txhua yam uas lawv xyeem pub rau cov pov thawj lawm yog cov pov thawj li feem.”

Kevcai niam txiv sib khib

11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 12“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog leejtwg tus pojniam yuam kev mus ua plees ua yi 13es muaj lwm tus txivneej tuaj nrog tus pojniam ntawd pw ua ke tiamsis tus txiv tsis pom, txawm yog nws ua phem ua qias lawm es tsis muaj leejtwg paub thiab tsis muaj leejtwg ua tau timkhawv vim ntes tsis tau ntawm chaw, 14ces lub niag siab khib los tshoov tus txiv nws thiaj li khib siab heev, nws tus pojniam ua txhaum thiab tsis ua los nws thiaj li khib, 15cia tus txiv ntawd coj nws tus pojniam mus cuag tus pov thawj thiab coj tej uas yuav xyeem ua kevcai rau nws pojniam mus thiab, yog ib feem kaum hauv ib efa hmoov qeb. Nws tsis txhob hliv roj thiab muab roj ntoos tsw qab tso rau saum cov hmoov ntawd vim yog tej uas ua kevcai xyeem qoob loo daws kev sib khib, yog xyeem ua kevcai nco kom nco tau tej kev txhaum.
16“ ‘Tus pov thawj yuav coj tus pojniam los nyob rau ntawm Yawmsaub xubntiag, 17mas tus pov thawj yuav muab cov dej dawb huv uas nyob hauv tais av thiab muab mentsis hmoov av hauv Yawmsaub lub tsev ntaub tso rau hauv cov dej ntawd. 18Tus pov thawj yuav coj tus pojniam los nyob ntawm Yawmsaub xubntiag thiab daws txoj hlua uas pav plaubhau thiab muab tej uas xyeem ua kevcai nco tso rau hauv tus pojniam ntawd txhais tes, yog tej uas ua kevcai xyeem qoob loo daws kev sib khib. Mas tus pov thawj yuav nqa cov dej iab dej daw uas tsawm foom ntawd hauv nws txhais tes. 19Thiab tus pov thawj yuav kom tus pojniam ntawd twv hais tias, “Yog tsis muaj tus txivneej twg nrog koj pw lossis koj tsis tau ntxeev siab mus ua phem ua qias rau thaum koj tseem nyob hauv koj tus txiv kev tswjhwm, kuj cia koj dim cov dej iab dej daw uas tsawm foom no. 20Tiamsis yog koj tau yuam kev rau thaum koj tseem nyob hauv koj tus txiv kev tswjhwm mus ua phem ua qias es muaj dua lwm tus uas tsis yog koj txiv nrog koj pw ua ke,” 21(mas cia tus pov thawj coj tus pojniam ntawd hais tej lus tsawm foom thiab hais rau tus pojniam tias) “Thov Yawmsaub ua kom koj raug lus tsawm foom thiab thov cia koj lub npe ua ib lo lus tsawm foom rau hauv koj haiv neeg rau thaum Yawmsaub ua rau koj ncej qab qhuav thiab ua rau koj lub plab zais. 22Thov kom cov dej uas tsawm foom no nkag rau hauv koj lub cev ua kom koj lub plab zais thiab ua rau koj ncej qab qhuav.” Mas tus pojniam ntawd yuav tsum hais tias “Amee, Amee.”
23“ ‘Mas tus pov thawj yuav sau tej lus tsawm foom no rau hauv ntawv thiab muab cov npe ntawv ntawd so ntxuav rau hauv tais dej iab dej daw, 24thiab kom tus pojniam ntawd haus cov dej iab dej daw uas tsawm foom mas cov dej uas tsawm foom ntawd yuav nkag rau hauv nws lub cev ua rau nws mob kawg li. 25Ces tus pov thawj yuav muab tej hmoov uas ua kevcai xyeem qoob loo daws kev sib khib hauv tus pojniam txhais tes cev xyeem ntawm Yawmsaub xubntiag thiab coj mus rau ntawm lub thaj. 26Tus pov thawj yuav tsuab ib taus hmoov uas xyeem ntawd ua lub chaw rau Yawmsaub nco ntsoov thiab muab hlawv rau saum lub thaj thiab kom tus pojniam haus cov dej ntawd. 27Thaum kom nws haus cov dej ntawd lawd, mas yog nws tau ua phem ua qias mus deev hluas nraug lawm mas cov dej uas tsawm foom ntawd yuav nkag rau hauv nws lub cev ua rau nws mob heev thiab nws lub plab yuav zais thiab nws ncej qab yuav qhuav. Ces tus pojniam lub npe yuav ua ib lo lus tsawm foom rau hauv nws haiv neeg. 28Tiamsis yog tus pojniam ntawd tsis tau ua phem ua qias nws yeej dawb huv mas nws yuav dim thiab yuav xeeb taus menyuam.
29“ ‘No yog tej kevcai ntsig txog kev sib khib, thaum tus pojniam tseem nyob hauv nws tus txiv kev tswjhwm es tau yuam kev ua phem ua qias, 30lossis thaum lub siab khib tshoov tus txiv, nws khib nws pojniam heev. Nws yuav coj nws tus pojniam nyob rau ntawm Yawmsaub xubntiag, mas tus pov thawj yuav ua rau tus pojniam raws li kevcai no txhua qhov huvsi. 31Tus txiv yuav dim kev txhaum tiamsis tus pojniam yuav ris nws lub txim.’ ”