22

Npalaj txib neeg mus hu Npala‑as

1Cov Yixayee txawm tshais chaw mus tsuam chaw nyob hauv lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee sab hnub tuaj uas ncaj lub moos Yelikhau. 2Npalaj uas yog Xipau tus tub kuj pom txhua yam uas cov Yixayee tau ua rau cov Amaulai. 3Cov Mau‑a ntshai haiv neeg ntawd heev kawg rau qhov lawv coob heev, cov Mau‑a ntshai cov Yixayee heev ua tshee hnyo. 4Cov Mau‑a thiaj hais rau Midee cov thawj tias, “Nimno pab niag neeg coob no yuav noj txhua yam ib ncig peb tag yam nkaus li nyuj noj zaub hauv teb.” Yog li no, Npalaj uas yog Xipau tus tub uas ua vajntxwv hauv Mau‑a tebchaws rau lub sijhawm ntawd, 5thiaj txib neeg mus hu Npala‑as uas yog Npe‑au tus tub ntawm lub moos Pethau uas nyob ze tus dej Yufeti hauv lub tebchaws uas yug nws hais tias, “Saib maj, ib haiv neeg tawm hauv Iyi tebchaws los, nkag puv nkaus lub ntiajteb lawm. Lawv tuaj nyob ti nkaus ntawm kuv lawm. 6Thov koj tuaj pab kuv tsawm foom haiv neeg ntawd, rau qhov lawv muaj zog heev dhau kuv. Tej zaum kuv yuav ntaus yeej lawv thiab ntiab tau lawv tawm hauv lub tebchaws mus. Kuv yeej paub tias koj foom koob hmoov rau tus twg tus ntawd yuav tau koob hmoov, thiab koj tsawm foom tus twg tus ntawd yuav raug tej lus foom tsis zoo ntawd.”
7Mau‑a cov thawj thiab Midee cov thawj thiaj coj ib co nqe ntiav tsawm foom mus. Lawv tuaj txog Npala‑as thiab hais Npalaj tej lus rau Npala‑as. 8Npala‑as hais rau lawv tias, “Hmo no nej pw ntawm no, mas Yawmsaub hais li cas rau kuv, kuv li coj tej lus ntawd los qhia rau nej.” Mau‑a cov thawj thiaj li nrog Npala‑as nyob ntawd. 9Mas Vajtswv los hais rau Npala‑as tias, “Cov neeg uas nrog koj nyob yog leejtwg?” 10Npala‑as teb Vajtswv tias, “Mau‑a tus vajntxwv Npalaj uas yog Xipau tus tubtxib lawv tuaj hais rau kuv tias, 11‘Saib maj, ib haiv neeg tawm hauv Iyi tebchaws los, nkag puv nkaus lub ntiajteb lawm. Thov koj tuaj pab kuv tsawm foom haiv neeg ntawd. Tej zaum kuv yuav ntaus yeej lawv thiab ntiab tau lawv tawm hauv lub tebchaws mus.’ ” 12Vajtswv hais rau Npala‑as tias, “Koj tsis txhob nrog lawv mus. Tsis txhob tsawm foom cov neeg ntawd rau qhov kuv twb foom koob hmoov rau lawv lawm.” 13Tagkis sawv ntxov Npala‑as kuj sawv los hais rau Npalaj cov tim xyoob tias, “Nej cia li rov qab mus rau nej teb nej chaw, rau qhov Yawmsaub tsis kheev kuv nrog nej mus.” 14Yog li ntawd Mau‑a cov thawj thiaj sawv tsees rov mus cuag Npalaj thiab hais tias, “Npala‑as tsis kam nrog peb tuaj.”
15Npalaj thiaj txib dua ib co tim xyoob coob dua thiab muaj meej mom loj dua thawj pab rov qab mus. 16Lawv tuaj txog Npala‑as thiab hais rau nws tias, “Npalaj uas yog Xipau tus tub hais li no tias, ‘Tsis txhob cia muaj ib yam dabtsi tab kaum qhov uas koj tuaj cuag kuv. 17Kuv yeej yuav muab koj saib hlob, koj xav kom kuv ua dabtsi kuv yeej yuav ua li ntawd. Thov koj tuaj pab kuv tsawm foom haiv neeg ntawd.’ ” 18Tiamsis Npala‑as teb Npalaj cov tim xyoob tias, “Txawm yog Npalaj yuav muab nws lub tsev uas muaj nyiaj muaj kub puv nkaus rau kuv los kuv yuav ua tsis tau ib yam dabtsi dhau tej uas Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv kom kuv ua, tsis hais loj los me. 19Thov nej pw ib hmos ntawm no tso xwv kuv thiaj li paub tias Yawmsaub hais dabtsi tsav ntxiv rau kuv.” 20Mas Vajtswv los hais rau Npala‑as hmo ntawd tias, “Yog cov neeg ntawd tuaj hu koj, koj cia li sawv tsees nrog lawv mus, tiamsis koj yuav tsum ua raws li uas kuv hais rau koj xwb.”

Tubtxib saum ntuj thiab Npala‑as tus nees luav

21Tagkis sawv ntxov Npala‑as thiaj sawv nog eeb rau nws tus nees luav nrog Mau‑a cov thawj mus. 22Tiamsis Vajtswv npau taws rau qhov uas Npala‑as mus, mas Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj thiaj los sawv tav Npala‑as kev tawm tsam nws. Npala‑as caij nees luav thiab muaj ob tug tub qhe nrog nws mus. 23Thaum tus nees luav pom Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tuav rawv ntaj sawv hauv txojkev, nees luav txawm lug kiag rau tom ntug kev mus rau tom daim teb. Mas Npala‑as nplawm tus nees luav rov qab los taug txojkev. 24Ces Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj txawm mus sawv rau ntu kev nqaim uas muaj ob sab ntsa loog xov tej vaj txiv hmab thaiv ob sab kev. 25Thaum tus nees luav pom Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj, ces txawm zam mus ti nkaus ntsa loog tais Npala‑as txhais kotaw rau ntawm ntsa loog. Npala‑as kuj rov nplawm tus nees luav dua. 26Mas Yawmsaub tus tubtxib ho mus sawv rau tom hauv ntej uas kev nqaim heev tsis tau chaw zam rau sab xis los sab laug li. 27Thaum tus nees luav pom Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj ces txawm txhos caug ntua, Npala‑as tseem caij sau nrob qaum. Npala‑as npau taws heev thiaj xuas nws tus pas nrig nplawm tus nees luav. 28Mas Yawmsaub qheb nees luav qhov ncauj, nees luav thiaj hais rau Npala‑as tias, “Kuv ua li cas rau koj es koj ntaus kuv peb zaug li no?” 29Npala‑as hais rau nees luav tias, “Vim koj txhob txwm zes kuv. Yog muaj ntaj nyob hauv kuv txhais tes nimno ces kuv twb muab koj tua kiag lawm.” 30Tus nees luav hais rau Npala‑as tias, “Kuv tsis yog koj tus nees luav uas koj niaj hnub caij tag koj sim neej los txog niaj hnub nimno lov? Kuv txeev ua li no rau koj lov?” Npala‑as teb tias, “Tsis txeev ua.”
31Ces tamsim ntawd Yawmsaub qheb Npala‑as lub qhov muag, nws thiaj pom Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tuav rawv ntaj sawv hauv txojkev. Npala‑as txawm nyo hau khwb nkaus hauv av. 32Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais rau Npala‑as tias, “Ua cas koj ntaus koj tus nees luav peb zaug li no? Twb yog kuv tuaj tav koj vim koj tawv nyom kuv, taug txojkev no. 33Tus nees luav pom kuv mas lug kuv peb zaug. Yog nws tsis lug ntawm kuv ces puam tab kuv twb muab koj tua lawm es cia tus nees luav dim.” 34Ces Npala‑as txawm hais rau Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tias, “Kuv tau ua txhaum muaj txim lawm rau qhov kuv tsis paub tias koj sawv hauv txojkev tav kuv. Yog li ntawd, nimno yog koj tsis pom zoo ces kuv yuav rov qab mus.” 35Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais rau Npala‑as tias, “Cia li nrog cov txivneej ntawd mus, tiamsis koj yuav tsum hais tej lus uas kuv kom koj hais xwb.” Npala‑as thiaj nrog Npalaj cov tim xyoob mus.
36Thaum Npalaj hnov tias Npala‑as tuaj lawm nws txawm mus tos Npala‑as rau ntawm Mau‑a lub moos uas ti nkaus ciam teb uas muaj tus dej Anoo ua ciam teb. 37Npalaj hais rau Npala‑as tias, “Kuv twb tso neeg tuaj hu koj los tsis yog? Ua cas koj tsis tuaj cuag kuv? Kuv tsis muaj peevxwm muab koj saib hlob lov?” 38Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Kuv twb tuaj txog koj lawm nev. Nimno kuv yuav hais tau dabtsi? Kuv yuav tsum hais tej lus uas Vajtswv muab tso rau hauv kuv lub qhov ncauj xwb.” 39Ces Npala‑as txawm nrog Npalaj mus txog lub moos Khiliya Huxau. 40Ces Npalaj txawm muab nyuj thiab yaj tua xyeem thiab muab ib txhia rau Npala‑as thiab cov tim xyoob uas nrog nws ua ke. 41Hnub tom qab Npalaj kuj coj Npala‑as nce mus rau pem lub roob Npamau Npa‑as, nyob qhov chaw ntawd nws saib pom cov Yixayee ib txhia.