27

Xelaufeha cov ntxhais thov qub txeeg qub teg

1Xelaufeha cov ntxhais txav los. Xelaufeha yog Hefaw tus tub, Hefaw yog Kile‑a tus tub, Kile‑a yog Makhi tus tub, Makhi yog Manaxe tus tub, yog xeem Manaxe. Manaxe yog Yauxej tus tub. Cov ntxhais ntawd tej npe hu ua Malas, Nau‑a, Haula, Meekha thiab Thilaxa. 2Lawv tuaj sawv ntawm Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiab cov uas ua hlob thiab cov pejxeem sawvdaws xubntiag rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mas hais tias, 3“Peb txiv tuag hauv tebchaws moj sab qhua. Nws tsis yog nrog Khaula pab tawm tsam Yawmsaub, nws tuag nws lub txim xwb thiab nws tsis muaj tub. 4Ua cas nej yuav muab peb txiv lub npe rho tawm hauv nws cum lawm vim nws tsis muaj tub li? Thov pub peb nrog peb txiv tej kwvtij tau teb ua peb tug thiab.”
5Mauxe thiaj coj lawv zaj mus cuag Yawmsaub. 6Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 7“Xelaufeha cov ntxhais hais raug lawm. Koj cia li pub kom lawv nrog lawv txiv tej kwvtij tau tebchaws ua qub txeeg qub teg ua lawv tug, thiab cia lawv txiv li qub txeeg qub teg poob ua lawv tug. 8Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog ib tug txivneej twg tuag es nws tsis muaj tub kuj cia nws qub txeeg qub teg poob rau nws tus ntxhais. 9Yog nws tsis muaj ntxhais nej yuav muab nws qub txeeg qub teg rau nws tej txheeb kwvtij. 10Yog nws tsis muaj kwv tsis muaj tij thiab, kuj muab nws qub txeeg qub teg rau nws txiv tej kwvtij. 11Yog nws txiv tsis muaj kwvtij thiab, kuj muab nws qub txeeg qub teg rau tus uas txheeb txheeb hauv nws cum, mas tus ntawd yuav saws tau ua nws teej nws tug. No yog ib txojkev li kev cai rau cov Yixayee coj raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.’ ”

Mauxe tsa Yausua sawv nws chaw

12Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj cia li nce mus saum lub roob Anpali no thiab saib mus rau lub tebchaws uas kuv muab rau cov Yixayee. 13Thaum koj pom lawd koj yuav tau mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob yam nkaus li koj tus tijlaug Aloo twb mus lawm, 14rau qhov neb ob leeg tsis quav ntsej kuv tej lus hauv tebchaws moj sab qhua Xee rau thaum uas cov pejxeem cam thawj es neb twb tsis ua rau sawvdaws hwm kuv ua tus dawb huv rau ntawm dej txhawv tab meeg lawv.” (No yog cov dej Melinpa ntawm Khade hauv tebchaws moj sab qhua Xee.) 15Mauxe hais rau Yawmsaub tias, 16“Thov Yawmsaub uas yog Vajtswv uas kav neeg sawvdaws txojsia, tsa ib tug thawj los coj cov pejxeem no, 17yog ib tug uas yuav kav tau lawv thiab coj lawv tawm mus thiab nkag los, xwv Yawmsaub cov neeg thiaj li zoo tsis thooj li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.” 18Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li coj Noo tus tub Yausua uas muaj Vaj Ntsuj Plig nrog nraim nws tuaj thiab tsa tes npuab saum nws. 19Kom nws sawv ntawm pov thawj Ele‑axa thiab cov pejxeem sawvdaws xubntiag mas koj yuav ua kevcai tsa nws tab meeg sawvdaws. 20Koj yuav muab koj lub hwjchim ib txhia rau nws kom ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws thiaj li mloog nws lus. 21Nws yuav sawv ntawm pov thawj Ele‑axa xubntiag mas Ele‑axa yuav siv Uli thiab Thumi ntawm Yawmsaub xubntiag saib Yawmsaub lub siab nyiam li cas. Nws thiab ib tsoom Yixayee sawvdaws yuav tawm mus thiab nkag los raws li tus pov thawj hais.” 22Mauxe ua raws nraim li uas Yawmsaub hais rau nws. Nws coj Yausua tuaj thiab kom nws sawv ntawm pov thawj Ele‑axa thiab cov pejxeem sawvdaws xubntiag, 23mas Mauxe tsa tes npuab saum Yausua thiab ua kevcai tsa nws raws li Yawmsaub hais kom Mauxe ua.