28

Tej uas niaj hnub xyeem

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Tej uas muab xyeem rau kuv, yog tej zaub mov uas yog muab hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum kuv lub siab, mas nej yuav tsum mob siab xyeem rau kuv raws li tej sijhawm uas teem cia.’ 3Koj hais rau lawv tias, ‘Tej no yog tej uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub, yog ob tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li uas yuav tsum niaj hnub xyeem mus li. 4Thaum tagkis nej yuav xyeem ib tug menyuam yaj, thaum yuav tsaus ntuj nej yuav xyeem dua ib tug. 5Thiab muab ib feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse ib feem plaub hauv ib hee roj uas tsuam tau zoo zoo xyeem ua kevcai xyeem qoob loo. 6No yog tej uas niaj hnub yuav ua kevcai hlawv huvsi xyeem mus li uas twb muab cob rau nej ntawm roob Xinai, kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, ua yam uas hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub. 7Tej uas yuav hliv xyeem mas muab ib feem plaub hauv ib heek cawv txiv hmab nrog ib tug menyuam yaj ua ke, muab cawv ntxwg hliv xyeem rau Yawmsaub rau hauv lub chaw uas dawb huv. 8Muab ib tug menyuam yaj xyeem rau thaum yuav tsaus ntuj, ib yam nkaus li uas muab xyeem thaum tagkis ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai hliv cawv txiv hmab xyeem, yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab.’ ”

Tej uas xyeem rau hnub Xanpatau thiab xyeem txhua lub hli

9“ ‘Hnub Xanpatau muab ob tug menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li thiab ob feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo nrog tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem ua ke. 10No yog tej uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau txhua hnub Xanpatau, yog ua los tsav rau tej uas niaj hnub muab ua kevcai hlawv xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.
11“ ‘Txhua lub hli hnub xiab ib muab tej no ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub, yog ob tug thav txiv nyuj, ib tug txiv yaj, xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li 12thiab muab peb feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrog ib tug txiv nyuj ua kevcai xyeem qoob loo, thiab ob feem kaum hauv ib efal hmoov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrog ib tug txiv yaj, 13thiab ib feem kaum hauv ib efaj hmoov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo xyeem nrog ib tug menyuam yaj ua ke, ua kevcai hlawv huvsi xyeem yog yam uas hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 14Tej uas yuav muab hliv xyeem, ib tug txiv nyuj muab ib nrab hee cawv txiv hmab, ib tug txiv yaj mas muab ib feem peb hauv ib hee, ib tug menyuam yaj mas muab ib feem plaub hauv ib hee.k No yog tej uas muab ua kevcai hlawv huvsi xyeem txhua lub hli hauv ib xyoos. 15Thiab yuav muab ib tug txiv tshis xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txim, yuav muab xyeem tsav rau tej uas niaj hnub muab ua kevcai hlawv xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li.’ ”

Ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb

(L.Kc. 23:4-8)

16“ ‘Lub ib hlis hnub xiab kaum plaub yog Yawmsaub kevcai Hla Dhau. 17Hnub xiab kaum tsib lub hli no yog ua kevcai pam noj haus, mas yuav noj ncuav tsis xyaw keeb xya hnub. 18Thawj hnub nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav kiag li. 19Nej muab tej no hlawv kub hnyiab xyeem ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub, yog ob tug thav txiv nyuj, ib tug txiv yaj thiab xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos, yuav saib tib zoo tsis tseev muaj chaw thuam, 20thiab muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo xyeem nrog cov tsiaj no, ib tug txiv nyuj mas muab peb feem kaum hauv ib efa,m ib tug txiv yaj mas muab ob feem kaum hauv ib efa,l 21thiab txhua tus menyuam yaj mas muab ib feem kaum hauv ib efa.j 22Thiab yuav muab ib tug txiv tshis los ua kevcai xyeem daws txim, yog ntxuav nej kev txhaum. 23Nej yuav muab tej no xyeem tsav rau tej uas thaum tagkis nej muab ua kevcai hlawv xyeem, yog tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv huvsi xyeem mus li. 24Nej yuav niaj hnub muab xyeem kom puv xya hnub, yog tej zaub mov uas hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. Yuav muab tej no xyeem tsav rau tej uas niaj hnub muab ua kevcai hlawv xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem mus li. 25Hnub uas xya nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav kiag li.’ ”

Tej uas xyeem thaum hlais mog tag

(L.Kc. 23:15-22)

26“ ‘Hnub uas nej xyeem thawj phaum qoob loo, thaum nej muab qoob tshiab xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem qoob loo, yog hnub uas nej ua kevcai xya lub chib so, mas nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav kiag li. 27Nej yuav muab tej no ua kevcai hlawv huvsi xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog ob tug thav txiv nyuj, ib tug txiv yaj, xya tus menyuam txiv yaj uas muaj ib xyoos, 28thiab muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loo xyeem nrog cov tsiaj no, ib tug txiv nyuj mas muab peb feem kaum hauv ib efa,m ib tug txiv yaj mas muab ob feem kaum hauv ib efa,l 29thiab xya tus menyuam yaj mas ib tug muab ib feem kaum hauv ib efa,j 30thiab ib tug txiv tshis ua kevcai ntxuav kev txhaum. 31Nej yuav muab tej no xyeem thiab tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem tsav rau tej uas niaj hnub muab xyeem ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo mus li. Yuav saib tib zoo tsis tseev muaj chaw thuam li.’ ”