32

Cov xeem uas nyob sab ntug dej Yaladee hnub tuaj

1Xeem Lunpee thiab xeem Kas muaj tsiaj txhu coob coob mas lawv pom tias Yaxaw tebchaws thiab Kile‑a tebchaws yog chaw zoo yug tsiaj txhu. 2Vim li ntawd xeem Kas thiab xeem Lunpee thiaj li tuaj cuag Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiab cuag cov uas ua hlob hauv ib tsoom pejxeem mas hais tias, 3“Athalau, Dinpoo, Yaxaw, Nila, Hesanpoo, Ele‑ale, Xenpas, Nenpau thiab Npe‑oo, 4tej no yog lub tebchaws uas Yawmsaub twb kov yeej rau ntawm cov Yixayee lub xubntiag, yog chaw zoo yug tsiaj txhu, mas peb uas yog koj li tub qhe muaj tsiaj txhu.” 5Thiab lawv hais tias, “Yog tias koj txaus siab rau peb mas thov muab lub tebchaws no pub rau peb uas yog koj cov tub qhe ua peb li teej tug. Thov tsis txhob coj peb hla tus dej Yaladee mus.”
6Mauxe hais rau xeem Kas thiab xeem Lunpee tias, “Tsim nyog nej cov kwvtij mus ua rog es cia nej nyob nej twjywm ntawm no lov? 7Ua cas nej yuav ua rau cov Yixayee lub siab qaug zog tsis xav hla mus rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub pub rau lawv? 8Nej txiv twb ua li no rau thaum kuv txib lawv mus ntawm Khade Npania mus tshuaj lub tebchaws ntawd. 9Thaum lawv mus txog lub hav Ekhau thiab tau pom lub tebchaws ntawd lawm lawv kuj ua rau cov Yixayee lub siab qaug zog tag tsis xav txeem mus rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub twb pub rau lawv. 10Mas hnub ntawd Yawmsaub thiaj npau taws rau lawv, nws thiaj cog lus tawv hais tias, 11‘Txhua tus uas tawm hauv Iyi tebchaws los uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud mas tsis muaj ib tug uas yuav pom lub tebchaws uas kuv cog lus tseg tias kuv yuav pub rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj, rau qhov lawv tsis ua raws li kuv hais kawg siab kawg ntsws, 12tsuas yog Yefune uas yog cum Khena tus tub Khalej thiab Noo tus tub Yausua thiaj yuav pom xwb vim ob tug ua raws li Yawmsaub hais kawg siab kawg ntsws.’ 13Yawmsaub thiaj npau taws rau cov Yixayee nws thiaj ua rau lawv mus mus los los hauv tebchaws moj sab qhua tau plaub caug xyoos mus txog thaum lawv tiam neeg uas ua tej uas Yawmsaub pom tias phem ntawd puam tsuaj tag huvsi. 14Saib maj, nej tau hlob los nyob nej txiv chaw lawm ua ib pab noob menyuam txhaum thiab ua rau Yawmsaub yimhuab npau taws rau cov Yixayee. 15Yog nej fav xeeb tsis ua raws li nws hais nws yuav tso lawv tseg rau hauv tebchaws moj sab qhua dua ib zaug thiab mas nej yuav ua rau cov neeg no puam tsuaj tag huvsi.”
16Lawv txawm los cuag nws mas hais tias, “Peb yuav ua nkuaj rau peb tej yaj tej tshis nyob ntawm no, thiab ua vaj ua tsev ua moos rau peb cov menyuam nyob, 17tiamsis peb yuav coj cuab yeej ua rog thiab peb npaj txhij ua cov Yixayee ntej mus txog thaum uas coj lawv mus txog chaw. Peb tej menyuam yaus yuav nyob hauv tej moos uas muaj ntsa loog vim yog ntshai tej neeg uas nyob hauv lub tebchaws no. 18Peb yuav tsis rov qab mus tsev txog thaum uas cov Yixayee txhua tus tau teb tau chaw ua qub txeeg qub teg. 19Peb yuav tsis nrog lawv tau sab ntug dej Yaladee hnub poob tid ua qub txeeg qub teg, vim peb twb tau qub txeeg qub teg sab ntug dej Yaladee hnub tuaj tim no lawm.”
20Mauxe thiaj hais rau lawv tias, “Yog nej ua li no, yog nej coj cuab yeej ua rog mus ua rog tab meeg Yawmsaub, 21thiab nej txhua tus uas coj cuab yeej hla tus dej Yaladee tab meeg Yawmsaub mus txog thaum Yawmsaub ntiab nws cov yeeb ncuab khiav ntawm nws lub xubntiag mus tag, 22thiab lub tebchaws ntawd swb kiag rau ntawm Yawmsaub xubntiag lawm, mas nej mam li rov qab los nej thiaj li dim tej lus uas nej cog rau Yawmsaub thiab cov Yixayee. Lub tebchaws no yuav poob ua nej tug ua nej qub txeeg qub teg tab meeg Yawmsaub. 23Tiamsis yog nej tsis ua li no mas yeej yog nej ua txhaum rau Yawmsaub lawm ntag, nej cia li paub tseeb tias nej yuav raug nej lub txim. 24Cia li ua tej moos rau nej cov menyuam thiab ua nkuaj rau nej tej yaj tej tshis thiab ua raws li uas nej cog lus cia lawd.”
25Xeem Kas thiab xeem Lunpee hais rau Mauxe tias, “Yawg hlob, peb uas yog koj cov tub qhe yuav ua raws li uas koj hais kom peb ua. 26Peb cov menyuam yaus thiab peb cov pojniam thiab peb tej yaj tej tshis thiab peb tej tsiaj txhu huvsi yuav nyob tej moos hauv Kile‑a tebchaws no. 27Tiamsis peb uas yog koj cov tub qhe txhua tus txivneej yuav coj cuab yeej ua rog hla mus ua rog tab meeg Yawmsaub raws li uas koj hais kom peb ua.”
28Mauxe thiaj li hais txog ob xeem ntawd rau pov thawj Ele‑axa thiab Noo tus tub Yausua thiab txhua cum tus thawj hauv Yixayee cov xeem. 29Mauxe hais rau lawv tias, “Yog xeem Kas thiab xeem Lunpee txhua tus uas coj cuab yeej ua rog tab meeg Yawmsaub yuav nrog nej hla tus dej Yaladee mus es yog lub tebchaws swb nej lawm ces nej cia li muab lub tebchaws Kile‑a rau lawv ua lawv tug. 30Tiamsis yog lawv tsis coj cuab yeej nrog nej hla mus, lawv yuav nrog nej tau Khana‑as tebchaws ua lawv tug.” 31Xeem Kas thiab xeem Lunpee teb tias, “Yawmsaub hais rau peb uas yog koj cov tub qhe li cas ces peb yuav ua li ntawd. 32Peb yuav coj cuab yeej hla tab meeg Yawmsaub mus rau hauv Khana‑as tebchaws, tiamsis peb tej teb uas ua peb tug ua peb qub txeeg qub teg yuav nyob sab dej Yaladee tim no.”
33Mauxe thiaj muab tej tebchaws no rau xeem Kas thiab xeem Lunpee thiab rau Yauxej tus tub Manaxe xeem ib nrab, yog muab cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo lub tebchaws thiab muab vajntxwv Aus lub tebchaws Npasas rau lawv, tag nrho tebchaws thiab tej moos thiab tej tebchaws uas nyob ib ncig, yog tej moos thoob plaws lub tebchaws ntawd huvsi. 34Mas xeem Kas thiaj li rhawv tej moos no, yog Dinpoo, Athalau, Alau‑aw, 35Athausofas, Yaxaw, Yaunpeha, 36Npenila thiab Npehala, yog tej moos uas muaj ntsa loog, thiab lawv ua nkuaj yaj nkuaj tshis. 37Xeem Lunpee rhawv tej moos no, yog Hesanpoo, Ele‑ale, Khiliyatha‑i, 38Nenpau thiab Npa‑as Me‑oo, (ob lub moos no yuav txauv dua npe tshiab) thiab Xima. Lawv txauv dua npe tshiab rau tej moos uas lawv rhawv ntawd. 39Manaxe tus tub Makhi cum mus txeeb tau tebchaws Kile‑a thiab ntiab cov Amaulai uas nyob ntawd khiav tag. 40Mauxe muab tebchaws Kile‑a rau Makhi uas yog Manaxe tus tub mas nws mus nyob rau hauv. 41Manaxe tus tub Ya‑i mus txeeb tau lawv tej zej zog thiaj li tis npe hu ua Havauya‑i. 42Naunpa mus txeeb tau Khenaj thiab tej zej zog ib ncig ntawd, thiaj tis npe hu ua Naunpa raws li nws lub npe.