7

Tej lus uas hais rau Aha

1Thaum Aha uas yog Yauthas tus tub thiab yog Uxiya tus xeeb ntxwv ua vajntxwv kav Yuda tebchaws, mas Alas tus vajntxwv Lexi thiab Yixayee tus vajntxwv Pekha uas yog Lemaliya tus tub tuaj ua rog rau lub nroog Yeluxalees, tiamsis ntaus tsis yeej. 2Thaum muaj neeg mus hais rau hauv Davi caj ces tias, “Cov Alas tuaj koom nrog cov Efa‑i lawm,” mas vajntxwv thiab cov pejxeem lub siab ntshai tshee hnyo yam li tej ntoo uas raug cua ntsawj.
3Yawmsaub thiaj hais rau Yaxaya tias, “Koj thiab koj tus tub Se‑ayasu cia li tawm mus ntsib Aha ntawm tus ciav dej uas ntws los rau lub pas sab ped, yog ntawm txojkev uas mus rau daim teb Ntxhua Xov, 4mas hais rau nws tias, ‘Koj cia li ceev faj, ua siab tus tsis txhob ntshai thiab tsis txhob poob siab rau ob yav nyuag tw taws uas ncho pa no, uas yog Lexi thiab cov Alas, thiab yog Lemaliya tus tub txojkev npau taws. 5Cov Alas thiab cov Efa‑i thiab Lemaliya tus tub tau ntaus tswvyim ua phem rau koj hais tias, 6“Cia peb mus ua rog rau Yuda thiab muab lawv dua rhe thiab txeeb Yuda rau peb, thiab tsa Thanpe‑ee tus tub ua vajntxwv kav lawv.” 7Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,

  “ ‘Lawv tej tswvyim yuav tsis muaj,
   ua tsis tau tshwm los.
  8Rau qhov Alas lub taubhau
   yog lub nroog Damaxaka,
   Damaxaka lub taubhau tsuas yog Lexi xwb.
  Tsis dhau rau caum tsib xyoo
   Efa‑i yuav tawg tag ua tej dwb daim,
   thiab ua tsis tsheej ib haiv neeg lawm.
  9Efa‑i lub taubhau yog lub nroog Xamali,
   thiab Xamali lub taubhau
   tsuas yog Lemaliya tus tub xwb.
  Yog nej tsis tso siab tiag tiag,
   nej yuav tsis nyob ruaj khov kiag li.’ ”

Yuav yug Emanu‑ee

10Yawmsaub rov hais rau Aha tias, 11“Cia li thov ib yam txujci ntawm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, txawm yog nyob tob li tub tuag teb lossis siab li saum ntuj kuj tau.” 12Tiamsis Aha hais tias, “Kuv yuav tsis thov thiab kuv yuav tsis sim Yawmsaub.” 13Mas Yaxaya hais tias, “Davi caj ces 'e, cia li tig ntsej mloog. Qhov uas nej ua rau neeg dhuav nej, tsis txaus lov es nej tseem ua rau kuv tus Vajtswv dhuav thiab lov? 14Vim li no Yawmsaub yuav pub txujci tshwm rau nej ntag. Saib maj, ib tug ntxhais hluas yuav xeeb menyuam thiab yug tau ib tug tub, thiab yuav tis npe hu ua Emanu‑ee. 15Nws yuav noj kua mis nyeem thiab zib ntab rau thaum nws paub tseg qhov phem thiab xaiv yuav qhov zoo. 16Ua ntej uas tus menyuam ntawd paub tseg qhov phem thiab xaiv yuav qhov zoo, ob tug vajntxwv uas koj ntshai kawg ntawd li tebchaws yuav nyob do cuas cia. 17Yawmsaub yuav coj Axilia tus vajntxwv los ntaus koj thiab koj cov neeg thiab koj txiv caj ces, yog tej xwm txheej uas txij thaum Efa‑i ncaim ntawm Yuda los tsis tau muaj dua li.”
18Hnub ntawd Yawmsaub yuav xuav hu tej yoov nyuj uas nyob ntawm tej hauv dej hauv Iyi tebchaws thiab tej ntab uas nyob hauv Axilia tebchaws tuaj. 19Tej ntawd huvsi yuav tuaj nyob puv nkaus tej khuab rooj khuab ha thiab tej kem zeb thiab nyob saum tej tsob pos thiab tej tshav zaub huvsi.
20Hnub ntawd Yawmsaub yuav xuas rab chais uas nws ntiav ntawm tus dej Yufeti sab hnub tuaj uas yog Axilia tus vajntxwv ntag tuaj chais tej plaubhau thiab tej plaub ntawm kotaw thiab yuav kuam kiag tej hwj txwv pov tseg.
21Hnub ntawd ib leeg yuav yug ib tug xyuas nyuj thiab ob tug yaj. 22Vim tej tsiaj pub kua mis ntau nplua mias, nws yuav tau noj kua mis nyeem. Txhua tus uas tseem tshuav nyob hauv lub tebchaws yuav tau noj kua mis nyeem thiab zib ntab.
23Hnub ntawd txhua thaj uas txeev muaj txiv hmab ib txhiab tsob uas tau nqe ib txhiab sekhee nyiaj, yuav ntxeev ua pos kaus ntsaj pos kaus ntsim. 24Tej neeg uas tuaj rau qhov ntawd yuav coj hneev coj xub tuaj, vim thoob tebchaws tsuas yog muaj pos kaus ntsaj pos kaus ntsim. 25Thiab tej pov roob uas lawv txeev xuas hlau ncaws, nej yuav mus tsis txog qhov ntawd vim ntshai pos kaus ntsaj pos kaus ntsim. Tej pov roob ntawd yuav ua chaw rau luag tso nyuj thiab ua chaw rau yaj tsuj.