13

Tin-Hungh Oix Dingc Mbaa^mbi^lon Nyei Zuiz

1Naaiv se Aamortv nyei dorn, I^saa^yaa, buatc laauc yaangh gorngv taux Mbaa^mbi^lon nyei waac.
  2Oix zuqc yiem mbong-njang gu'nguaaic liepc domh geh,
   oix zuqc heuc ninh mbuo yietc zungv,
  oix zuqc yaapv meih nyei buoz heuc ninh mbuo daaih
   bieqc zoux hlo nyei mienh nyei zingh gaengh.
  3Yie ganh paaiv yie ginv daaih nyei mienh,
   yie heuc yie nyei henv haic nyei baeng,
   se wuov deix zoux maux ceng-hlo nyei mienh,
   mborqv dongh yie qiex jiez wuov deix.
  4Muangx maah! Yiem mbong gu'nguaaic maaih qiex mbui,
   hnangv domh guanh mienh nyei qiex mbui nor.
  Muangx maah! Maaih ziex guoqv mienh nyei qiex mbui,
   hnangv camv-fingx mienh gapv zunv daaih.
  Nernh Jiex nyei Ziouv
   diuc nzoih jun-baeng mborqv jaax.
  5Ninh mbuo yiem go nyei deic-bung,
   yiem jomc lungh gorn daaih,
  se Ziouv qiex jiez jienv
   oix mietc nzengc naaiv ziangh norm deic-bung.
  6Meih mbuo oix zuqc nyiemv
   weic zuqc Ziouv nyei hnoi taux fatv aqv.
  Naaiv norm hnoi oix taux
   hnangv Nernh Jiex Wuov Dauh dorh zuqc mietc nyei jauv daaih.
  7Weic naaiv mouz dauh mienh nyei buoz ziouc mau,
   dauh dauh nyei hnyouv yaac yuqc nzengc.
  8Ninh mbuo ziouc za'gengh! gamh nziex haic,
   zuqc mun, nzauh kouv,
   niouv jienv sin hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.
  Gamh nziex gau, laanh mangc laanh.
   Ninh mbuo nyei hmien nzanc siqv hnangv douz-mbietc nor.
  9Mangc maah! Ziouv nyei hnoi oix taux.
   Benx doqc haic nyei hnoi, biux mengh ninh qiex jiez, nouz mienh,
  weic bun lungh ndiev benx ndau-huaang,
   yaac bun yiem deic-bung gu'nyuoz nyei zuiz-mienh zuqc mietc nzengc.
  10Lungh zaangc nyei hleix caux hleix-guanh
   zungv maiv aengv cuotv njang.
  Mba'hnoi cuotv daaih zungv hmuangx mi'aqv.
   Hlaax yaac maiv ziux njang.
  11Yie oix dingc lungh ndiev nyei zuiz laaix zoux nyei orqv sic,
   yaac dingc mienh waaic mienh weic ninh zoux nyei zuiz.
  Yie oix bun zoux maux nyei mienh nyei jauv dangx,
   yaac zatv jienv mienh doqc mienh ceng-hlo nyei sic.
  12Yie oix bun baamh mienh gauh zoqc zien jiem,
   se gauh zoqc Ofi nyei jiem.
  13Weic naaiv yie, Nernh Jiex nyei Ziouv, nouz haic,
   ga'qiex biuih cuotv wuov hnoi, oix bun lungh dongz,
   baamh gen yaac zuqc ndanc pien ninh nyei dorngx.
  14Hnangv zuqc zunc nyei njaih,
   yaac hnangv ba'gi yungh guanh maiv maaih mienh horngh zunv,
  gorqv-mienh oix nzuonx gorqv-mienh nyei buonv-fingx,
   gorqv-mienh oix biaux nzuonx gorqv-mienh nyei buonv-deic.
  15Win-wangv lorz buatc haaix dauh,
   wuov dauh zuqc nzopv tong.
  Haaix dauh zuqc zorqv,
   wuov dauh zuqc nzuqc ndaauv daix.
  16Ninh mbuo nyei gu'nguaaz dorng jienv ninh mbuo
   zuqc guaeqv muonc nzengc.
  Ninh mbuo nyei biauv zuqc luv,
   ninh mbuo nyei auv yaac zuqc caa.

Mbaa^mbi^lon Zuqc Mi^ndie Mienh Hingh

  17Mangc maah! Yie coqv Mi^ndie Mienh daaih mborqv Mbaa^mbi^lon.
   Naaiv deix mienh funx nyaanh maiv longc jienv,
   ninh mbuo yaac maiv zeiz a'hneiv jiem.
  18Ninh mbuo longc juang-zinx buonv mienh lunx mienh daic.
   Ninh mbuo yaac maiv korv-lienh yiem ga'sie nyei gu'nguaaz.
   Ninh mbuo nyei m'zing yaac maiv korv-lienh fu'jueiv.
  19Beiv zuangx guoqv, Mbaa^mbi^lon gauh nzueic jiex,
   benx Ken^ndie Mienh bungx waac-maux nyei njang-laangc zingh.
  Naaiv norm zingh oix zuqc hnangv ⟨So^ndom⟩ caux Go^mo^laa,
   dongh Tin-Hungh mbienv ninh mbuo wuov zanc.
  20Mbaa^mbi^lon ziouc yietc liuz maiv maaih mienh yiem,
   maanc gouv maanc doic maiv maaih haaix dauh yiem.
  Maiv maaih Aalapc Mienh yiem naaic corng ndopv-liuh,
   yaac maiv maaih bungx ba'gi yungh nyei mienh yiem naaic bungx yungh.
  21Mv baac maaih deic-bung-huaang nyei hieh zoih bueix naaic,
   norqc guv long yiem buangv biauv-mbaang,
  norqc lorh torh yaac yiem wuov,
   aengx maaih hieh yungh yiem naaic cangx heix.
  22Hieh juv-ben, yiem weih wuonv nyei dorngx heuc,
   hieh juv yiem nzueic haic nyei dinc heuc.
  Mbaa^mbi^lon zuqc dingc zuiz nyei ziangh hoc taux fatv aqv.
   Ninh nyei hnoi-nyieqc yaac maiv duqv tor ndaauv.