13

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Dêh Čar Babilon

1Anai yơh jing boh hiăp kâo, Yesayah, ană đah rơkơi Amôz, mă tŭ laih mơ̆ng Yahweh kơ tơlơi plei phŭn dêh čar Babilon, jing tơlơi kâo ƀuh amăng tơlơi pơƀuh:
  2Ơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing ling tơhan hơi!
   Yơr đĭ bĕ sa ƀĕ hla gru ƀơi bŏl čư̆ ƀu hơmâo kơyâo anŭn kiăng kơ ƀing tơhan gih ƀuh,
   laih anŭn ur kraih ƀơi ƀing gơñu bĕ.
   Wơ̆t tơngan iâu bĕ ƀing gơñu kiăng kơ mŭt pơ khul amăng ja̱ng ƀing kơdrưh kơang.
  3Kâo pô hơmâo pơkiaŏ nao laih ƀing ding kơna Kâo, jing ƀing Kâo pơyơr pơkô̆ laih.
   Sĭt Kâo hơmâo iâu pơƀut glaĭ laih ƀing tơhan kơtang Kâo anŭn, jing ƀing hơ̆k mơak amăng tơlơi ang yang Kâo,
   kiăng pơkơhma̱l hĭ ƀing čôih Kâo kiăng kơ hil.

  4Hơmư̆ bĕ, dơnai ƀơi khul čư̆ čan,
   kar hăng dơnai lu rơbâo rơbăn mơnuih yơh!
  Hơmư̆ bĕ, tơlơi pơgrao amăng ƀing lŏn čar,
   kar hăng lu kơnung djuai pơtŭm hrŏm hơbĭt hăng tơdruă!
  Yahweh Dưi Kơtang yơh jing Pô iâu pơƀut glaĭ
   sa tơpul ƀing ling tơhan lu biă mă kơ tơlơi pơblah.
  5Ƀing gơñu rai mơ̆ng anih lŏn ataih,
   jing mơ̆ng khul anih lŏn ataih biă mă.
  Anŭn jing Yahweh laih anŭn tơpul ling tơhan Ñu, jing kar hăng khul gơnam blah tơlơi hil nač Ñu yơh,
   kiăng kơ pơrai hĭ abih lŏn čar amăng lŏn tơnah.

  6Pơkrao bĕ, yuakơ hrơi Khua Yang či pơkơhma̱l jĕ či truh laih.
   Hrơi anŭn či truh kar hăng tơlơi truh sat rai mơ̆ng Pô Dưi Kơtang yơh.
  7Yuakơ tơlơi anŭn yơh, pran jua rĭm mơnuih mơnam či rơngiă hĭ tơlơi khĭn,
   tơl tơngan abih bang ƀing gơñu či rơwen hĭ yơh.
  8Tơlơi huĭ bra̱l yơh či wang mă ƀing gơñu,
   laih anŭn tơlơi ruă nuă hăng tơlơi gleh rơmơ̆n yơh či kơpưi mă hĭ ƀing gơñu.
  Ƀing gơñu či ruă weñ kar hăng đah kơmơi hlak đih apui yơh.
   Ƀing gơñu či pơlăng tơdruă hli̱ng hla̱ng huĭ hyưt yơh,
   khul ƀô̆ mơta gơñu jing hĭ mriah kar hăng apui yuakơ mlâo mlañ yơh.

  9Lăng bĕ, hrơi Yahweh či pơkơhma̱l hlak rai yơh,
   jing hrơi tơnap tap biă mă tơdang Yahweh pơkơhma̱l hăng tơlơi hil ƀrŭk laih anŭn hĭr hăr,
  kiăng kơ ngă brơi kơ lŏn tơnah jing hĭ rơngol hông hang,
   laih anŭn kiăng kơ pơrai hĭ abih bang mơnuih soh dŏ amăng lŏn tơnah yơh.
  10Khul pơtŭ amăng adai wơ̆t hăng khul grup pơtŭ ƀu či pơčrang ôh,
   laih anŭn yang hrơi či jing hĭ mơmŏt yơh tơdang ƀlĕ ƀơi mơguah
   laih anŭn yang blan kŏn či jing hĭ bơngač lơi amăng mlam.
  11Kâo či ba rai tơlơi truh sat ƀơi lŏn tơnah yuakơ tơlơi sat ƀai mơnuih mơnam ngă laih.
   Sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing sat ƀai anŭn yuakơ tơlơi ƀing gơñu ngă wĕ wŏ.
  Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi pơgao mơnuih ngă ang jing ƀing hơngah hĭ mơnuih pơkŏn,
   laih anŭn Kâo či pơtrŭn hĭ tơlơi pơang ƀing git gai hăng tơlơi kheñ đet yơh.
  12Kâo či ngă kơ mơnuih mơnam jing hĭ ƀiă hloh kơ mah yom,
   jing ƀiă hloh kơ mah phŭn mơ̆ng anih lŏn Ôphir yơh.
  13Hơnŭn yơh, tơdang Kâo, Yahweh Dưi Kơtang ƀrŭk hil,
   jing amăng hrơi tơdang Kâo hil kơtang kơtĭt yơh,
  Kâo či ngă kơ khul tal adai pơpư̆ pơgơi,
   laih anŭn ngă kơ lŏn tơnah rơyŭh rơyăh tơl tơbiă hĭ mơ̆ng anih ñu dŏ yơh.

  14Mơnuih mơnam či đuaĭ kơdŏp kar hăng rơsa đuaĭ kơdŏp mơ̆ng pô hyu lua,
   ƀôdah kar hăng triu ƀu hơmâo pô pơƀut wai gơñu yơh,
  rĭm čô mơnuih či gir kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ ană plei ñu pô,
   sĭt rĭm čô či gir kiăng kơ đuaĭ kơdŏp pơ anih lŏn ñu pô yơh.
  15Ƀing đah rơkơi hlơi pô ƀing ling tơhan či hơduah ƀuh dŏ kơdŏp, ƀing gơñu či mă mơnă hĭ,
   laih anŭn ƀing gơñu či pơdjai hĭ ƀing gơ̆ hăng khul đao laih anŭn hơlă yơh
  16tơdơi kơ ƀing gơñu pơpŏh pơdjai hĭ ƀing ană anet ƀơi anăp mơta ƀing gơ̆ yơh.
   Ƀing gơñu ăt či sua mă hĭ dram gơnam ƀing gơ̆ laih anŭn mă gŏ̱ hĭ ƀing bơnai ƀing gơ̆ yơh.

  17Lăng bĕ, Kâo či pơtrŭt dêh čar Madai tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon.
   Tơlơi pơdrŏng săh ƀing Babilon anŭn ƀu thâo pơgang brơi kơ ƀing gơñu ôh,
  yuakơ ƀing Madai ƀu yap ôh kơ amrăk jing yom
   laih anŭn kŏn mơak lơi ƀơi mah.
  18Khul ƀrŏm hraŏ ƀing Madai yơh či pơdjai hĭ ƀing hlak ai ƀing Babilon.
   Ƀing gơñu ƀu či pap drap kơ ƀing ană nge ôh,
   wơ̆t hăng mơta gơñu kŏn pơrơđah lơi tơlơi pap kơ ƀing čơđai anŭn.
  19Bơ kơ Babilon, plei phŭn anŭn, jing tơlơi hiam rô̆ hloh kơ plei phŭn abih bang lŏn čar,
   jing kar hăng boh pơtâo yom biă mă,
   laih anŭn ƀing ană plei Babilon pơgao pơang kơ tơlơi ang yang plei phŭn gơñu.
  Samơ̆ plei phŭn anŭn či jing hĭ kar hăng abih dua plei hiam rô̆ Sedôm laih anŭn Gomôrrah yơh jing plei Ơi Adai pơrai hĭ hlâo adih.
  20Ƀu či hơmâo hlơi pô hơdip amăng plei Babilon dơ̆ng tah,
   sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh či dŏ amăng anih anŭn mơ̆ng rơnŭk anai truh pơ rơnŭk pơkŏn.
  Ăt ƀu hơmâo hlơi pô amăng ƀing Arab đuaĭ hyu ôh či pơdơ̆ng đĭ sang khăn gơñu kiăng dŏ jưh pơ anŭn,
   laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô wai triu lơi brơi kơ khul triu ñu dŏ pun pơ anih anŭn.
  21Samơ̆ hlô mơnơ̆ng glai yơh či pun amăng anih anŭn,
   laih anŭn khul sang ƀing Babilon či hơmâo bă hăng khul hlô mơnơ̆ng ur grao yơh.
  Khul čim tŏ yơh či dŏ pơ anŭn,
   laih anŭn khul bơbe glai yơh či kơplŏng dŏng dưt amăng anih anŭn.
  22Khul asâo hueng či ur čŏk amăng khul sang kơtŭm arăng lui laih,
   laih anŭn asâo tan či ur dur amăng anih sang yom pơphan arăng lui laih.
  Hrơi mông pơkơhma̱l lŏn čar Babilon jĕ či truh laih,
   sĭt khul hrơi anŭn ƀu či dŏ sui dơ̆ng tah.