16

Mo^apc Maiv Lamh Hnamv Dorngx

  1Meih mbuo oix zuqc fungx ba'gi yungh dorn mingh
   bun gunv deic-bung wuov dauh,
  yiem Se^e^laa yangh deic-bung-huaang
   mingh taux ⟨Si^on Mbong⟩
  2Mo^apc Mienh yiem Aannon Ndoqv nyei jauv-bouc,
   hnangv ndaix jienv nyei norqc,
   hnangv zuqc zunc cuotv lauz nyei norqc dorn.
3Ninh mbuo mbuox Yu^ndaa Mienh,
  “Tov tengx yie mbuo hnamv,
   tengx yie mbuo dingc.
  Tov bun meih nyei dongh linh torngv
   hnangv lungh ziangx aanx benx lungh muonz zanc nyei hmuangx.
  Tengx bingx zuqc zunc nyei mienh,
   maiv dungx maaic biaux sic mienh.
  4Tov bun zuqc zunc cuotv nyei Mo^apc Mienh
   caux meih mbuo yiem,
  tov zoux ninh mbuo bingx nyei dorngx
   weic biaux ndutv oix mietc yie mbuo wuov dauh.”
  Zeix mienh wuov dauh jiex wuov zanc,
   zuqc mietc nyei jauv yaac dingh mi'aqv,
   yiem guoqv gu'nyuoz zeix mienh wuov dauh yaac maiv buatc mi'aqv.
  5Nqa'haav maaih dauh Ndaawitv nyei zeiv-fun
   longc ziepc zuoqv hnamv mienh nyei jauv liepc hungh weic.
  Ninh oix zueiz jienv ziepc zuoqv nyei gunv,
   ninh oix siemv zuiz yaac lorz baengh fim nyei jauv,
   yaac siepv-siepv nyei zoux horpc.
  6Yie mbuo haiz gorngv Mo^apc Mienh maux haic,
   za'gengh maux jiex ndaangc.
  Ninh mbuo ceng-hlo bungx waac-maux qiex jiez,
   mv baac ninh mbuo bungx nyei waac-maux benx kungx-waac.
  7Weic naaiv Mo^apc Mienh qaqv nyiemv,
   dauh dauh weic Mo^apc nyiemv mbui nyei.
  Ninh mbuo nzauh nyiemv kouv haic
   weic Kin Haa^le^setv nyei a'ngunc biouv-nqaai njuov.
  8Hetv^mbon nyei ndeic nqaai nzengc,
   Sipc^maa nyei a'ngunc hmei yaac nqaai.
  Gunv ziex norm guoqv nyei hungh
   zoux waaic gauh longx jiex nyei a'ngunc nquaah,
  dongh ndaauv mingh taux Yaase,
   aengx jiex mingh taux deic-bung-huaang.
  Nquaah nyei cunx hiaangx jienv mingh,
   zungv jiex wuov ngaanc ziqc koiv.
  9Weic naaiv yie nyiemv hnangv Yaase Mienh,
   weic Sipc^maa nyei a'ngunc hmei nyiemv.
  Hetv^mbon caux E^le^aa^le aac,
   yie nyei wuom-mueic oix liouc njiec bun meih ndorn.
  Njien-youh nyei heuc jienv siou biouv-zuoqc
   caux laangh ziqc nyei qiex sekv nzengc mi'aqv.
  10Yiem biouv nyei huingx njien-youh orn-lorqc nyei jauv zuqc zorqv mi'aqv.
   Yiem a'ngunc huingx maiv maaih haaix dauh baaux nzung fai heuc,
  yiem a'ngunc diuv nyei zorngh maiv maaih haaix dauh nyueih a'ngunc biouv,
   weic zuqc yie, Tin-Hungh, bun heuc nyei qiex sekv.
  11Weic naaiv yie nyei hnyouv nzauh nyiemv Mo^apc.
   Yie nyei hnyouv ndo jiex nyei dorngx yaac weic Kin Haa^le^setv nyiemv.
  12Mo^apc Mienh mingh yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx,
   ninh mbuo kungx zoux bun ganh kouv hnangv.
  Ninh mbuo mingh taux ninh mbuo nyei zienh nyei dorngx daux gaux,
   ninh mbuo maiv duqv haaix nyungc.
13Naaiv se Ziouv jaa-ndaangc gorngv taux Mo^apc nyei waac. 14Mv baac ih zanc Ziouv gorngv, “Jiex liuz buo hnyangx, ziux cingv gong nyei hnyangx-soux buangv, Mo^apc nyei njang-laangc caux ninh nyei zuangx mienh camv zungv zuqc mangc piex. Duqv maengc cuotv nyei mienh youc zoqc youc mau.”