17

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Plei Phŭn Damaskus

1Tơlơi pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei phŭn Damaskus.
  “Lăng bĕ, Damaskus jĕ či ƀu jing sa boh plei prŏng dơ̆ng tah,
   samơ̆ plei anŭn či jing hĭ ƀu̱r khul sang glưh pơčah yơh.
  2Plei prŏng Arôêr hăng khul plei pla jum dar anŭn či jing hĭ hông hang,
   khul plei anŭn či jing hĭ anih kơ hơdôm tơpul triu bơbe dŏ hăng pun pơdơi,
   laih anŭn ƀu či hơmâo hlơi pô dŏ pơ anŭn kiăng kơ pơhuĭ hĭ hơdôm tơpul anŭn ôh.
  3Plei kơđông kơjăp či rơngiă hĭ thĕng mơ̆ng lŏn čar Israel tơl ƀu hơmâo anih pă kiăng kơ pơgang hĭ ƀing gơñu ôh.
   Damaskus ƀu či jing hĭ plei phŭn kơ lŏn čar ƀing Aram dơ̆ng tah,
   laih anŭn tơlơi ư ang ƀing tơƀe̱ng dŏ glaĭ ƀing Aram či rơngiă hĭ thĕng hrup hăng tơlơi ư ang ƀing ană tơčô Israel rơngiă hĭ laih yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp pơhaih laih.

  4“Amăng rơnŭk anŭn tơlơi ư ang Yakôb, jing ƀing Israel, či abih hĭ,
   laih anŭn tơlơi pơdrŏng săh gơñu či jing hĭ tơlơi ƀun rin hrup hăng mơnuih rơmŏng či jing hĭ mơnuih rơwang yơh.
  5Amăng rơnŭk anŭn anih lŏn gơñu či jing hĭ hông hang hrup hăng đang hơma tơdơi kơ pô yuă pơdai pơƀut glaĭ phŭn pơdai laih,
   jing tơdơi kơ hơpăl tơngan ñu hơpuă pơdai laih yơh.
  Bưng thut gơñu jing kar hăng tơdang sa čô mơnuih duñ mŭng pơdai ruh
   amăng Dơnung Rephaim tơdơi kơ bơyan hơpuă yơh.
  6Samơ̆ kơnơ̆ng ƀiă mơnuih đôč či dŏ so̱t,
   jing kar hăng tơdang arăng taih ƀơi than kơyâo ôliwơ kiăng kơ boh ôliwơ ruh trŭn,
  laih anŭn kơnơ̆ng hơmâo dua klâo boh ôliwơ đôč dŏ ƀơi than glông hloh,
   ƀôdah pă̱ rơma boh ƀơi than kơyâo tơbiă rai lu boh čroh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp pơhaih laih.

  7Amăng rơnŭk anŭn mơnuih mơnam či wir glaĭ nao kwưh tơlơi djru mơ̆ng Pô Hrih Pơjing rai ƀing gơñu,
   laih anŭn mơta gơñu či lăng pơ Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel yơh kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu.
  8Ƀing gơñu ƀu či wir nao kwưh tơlơi djru ƀơi kơnưl ngă yang kơ yang rơba̱ng ôh,
   jing bruă mơnuă mơ̆ng tơngan gơñu pơkra.
  Sĭt ƀing gơñu ƀu či kơnang ôh kơ bruă mơnuă mơ̆ng čơđe̱ng tơngan gơñu pô hơmâo pơkra laih,
   wơ̆t hăng khul rup trah yang rơba̱ng HʼAsêrah ƀôdah khul kơnưl gơnam ƀâo mơngưi.
9Amăng rơnŭk anŭn khul plei prŏng kơjăp gơñu, jing plei pla ƀing gơñu đuaĭ lui hĭ yuakơ ƀing Israel pơrai hĭ hlâo adih, či jing hĭ khul anih rơngol dơ̆ng kơnơ̆ng hơmâo glai kơmrơ̆ng pum pam yơh. Sĭt abih bang plei pla anŭn či jing hĭ hông hang yơh.
  10Bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing Israel, ƀing gih hơmâo wơr bĭt hĭ laih Ơi Adai jing Pô Pơklaih gih,
   laih anŭn ƀu hơmâo hơdơr dơ̆ng tah kơ Pô Boh Pơtâo, jing anih rơnŭk hơđơ̆ng gih.
  Hơnŭn yơh, ƀing gih pla khul gơnam tăm hiam hloh mơ̆ng anih lŏn ataih
   laih anŭn pla khul phŭn hrĕ boh kơƀâo mơ̆ng anih lŏn ƀing tuai.
  11Wơ̆t tơdah ƀing gih ngă brơi kơ hơdôm gơnam tăm anŭn čă đĭ ƀơi hrơi gih pla,
   laih anŭn ngă brơi kơ hơdôm gơnam tăm anŭn bluh bơnga ƀơi mơguah ƀing gih pla,
  samơ̆ bơyan hơpuă či jing hĭ đôč đač yơh
   sĭt rơnŭk anŭn či bă hăng tơlơi rơngot hơning laih anŭn ruă nuă ƀu thâo hla̱o hĭ ôh.

  12Sĭt yơh, či hơmâo dơnai ur đĭ lu ƀing lŏn čar rai kơsung blah,
   jing kar hăng ia rơsĭ pơur đĭ yơh!
  Sĭt yơh, či hơmâo tơlơi pơgrao ƀing ling tơhan anŭn,
   jing kar hăng tơlơi pơgrao ia prŏng păh pung yơh!
  13Wơ̆t tơdah ƀing gơñu anŭn pơgrao kar hăng khul jơlah ia pơgrao,
   samơ̆ tơdang Ơi Adai ƀuăh hĭ ƀing gơñu, ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ ataih yơh.
  Ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ kar hăng angĭn puh pơđuaĭ hĭ hơkam ƀơi bŏl čư̆,
   jing kar hăng angĭn huer thut ƀơhur ƀruih lŏn hlâo kơ rơbŭ kơthel yơh.
  14Ƀơi kơnăm mơmŏt, blĭp blăp hơmâo tơlơi huĭ bra̱l yuakơ ƀing rŏh ayăt truh!
   Hlâo kơ mơguah, ƀing gơñu anŭn đuaĭ hĭ thĕng yơh!
  Anŭn yơh jing bưng thut truh kơ ƀing hlơi pô klĕ dŏp hĭ ƀing gơmơi,
   jing bưng kơ ƀing hlơi pô sua mă ƀing gơmơi yơh.