17

Tin-Hungh Oix Dingc Silie Nyei Zuiz

1Naaiv se gorngv taux Ndaa^matv^gatc nyei waac,
  “Mangc maah! Yiem naaiv mingh Ndaa^matv^gatc maiv benx zingh aqv,
   mv baac benx yietc ndui ga'naaiv-mbaang.
  2Aa^lo^e Deic nyei ziex norm zingh oix benx ndau-huaang,
   benx bungx ba'gi yungh caux yungh nyei dorngx.
  Ninh mbuo duqv yiem naaic bueix,
   yaac maiv maaih haaix dauh haeqv ninh mbuo gamh nziex.
  3E^faa^im weih wuonv nyei dorngx maiv maaih aqv.
   Ndaa^matv^gatc nyei hungh lingc oix jiex mi'aqv.
  Zengc njiec nyei Silie Mienh
   yaac hnangv I^saa^laa^en nyei njang-laangc.”
    Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.

I^saa^laa^en Mienh Zuqc Dingc Zuiz

  4“Taux wuov hnoi Yaakopv nyei njang-laangc ziouc zitc mi'aqv.
   Ninh junc nyei sin yaac oix zuqc jaic jienv njiec.
  5Taux wuov zanc oix zuqc hnangv gaatv mbiauh mienh gaatv ziangh jienv nyei mbiauh,
   ninh nyei buoz gaatv mbiauh dorv.
  Yaac oix zuqc hnangv dauh mienh yiem Le^faa^im Horngz
   nzauz ndortv njiec nyei mbiauh dorv.
  6Mv baac yiem naaic corc maaih deix zengc njiec nyei,
   hnangv mienh piuqv ga'lanv ndiangx,
  yiem gu'nguaaic ndiangx-dueiv nyei nquaah zengc i buo norm biouv,
   yiem ziangh biouv gitv nyei nquaah yaac zengc biei biaa norm.”
 Naaiv se Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, gorngv nyei waac.
  7Taux wuov hnoi mienh ziouc maaih lamh hnamv Zeix Ninh Mbuo Daaih Wuov Dauh.
   Ninh mbuo nyei m'zing oix mangc jienv I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  8Ninh mbuo zungv maiv mangc ninh mbuo nyei ziec-dorngh,
   se ninh mbuo nyei buoz ceix daaih nyei ga'naaiv.
  Ninh mbuo maiv mangc ninh mbuo nyei buoz-ndoqv zoux daaih nyei ga'naaiv,
   maiv gunv ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx fai buov hung dieh.
9Taux wuov hnoi, ninh mbuo wuonv haic nyei zingh, dongh ninh mbuo laaix I^saa^laa^en Mienh zuqc guangc huaang ziouc benx lomc-mbiorqc caux ndiangx-dorn-fomv nyei dorngx benx ndau-huaang.
  10Weic zuqc meih mbuo la'kuqv njoux meih mbuo wuov dauh Tin-Hungh.
   Meih mbuo maiv jangx meih mbuo ndaauh kaux nyei ⟨La'bieiv.⟩
  Weic naaiv meih mbuo zuangx ga'naaiv-zuangx nzueic,
   zoux huingx weic zaangc ganh fingx nyei zienh.
  11Maiv gunv meih zuangx wuov hnoi meih bun ninh cuotv,
   zuangx wuov ndorm meih aapv nqoi biangh,
  mv baac zuqc nzauh kouv, zuqc mun, zorc maiv longx nyei hnoi,
   siou daaih nyei ga'naaiv ziang naaic maiv maaih aqv.

Win-Wangv Nyei Guoqv Zuqc Baaic

  12Ov, ziex norm guoqv nyei mienh mbui coh coh nyei,
   hnangv koiv seix haic nyei wuom mbui zoz-zoz nor.
  Ov, mienh camv mbui coh coh nyei,
   hnangv seix haic nyei domh wuom zoz-zoz nyei mbui.
  13Maiv gunv camv-fingx hnangv koiv nyei wuom jiez laangc seix, zoz-zoz nyei mbui,
   Tin-Hungh hatc ninh mbuo, ninh mbuo go-go nyei biaux mi'aqv.
  Ninh mbuo zuqc zunc hnangv yiem mbong nyei mbieqv-cou zuqc nziaaux buonc nor,
   yaac hnangv nie-mbung zuqc nziaaux-zunc niouv.
  14Lungh maanz-hmuangx, liemh zeih cuotv gamh nziex! haic nyei sic.
   Maiv gaengh taux lungh ndorm, maiv maaih ninh mbuo aqv.
  Naaiv se luv yie mbuo wuov deix duqv nyei buonc,
   se caangv yie mbuo nyei ga'naaiv wuov deix nyei buonc.