28

Tơlơi Pơkơđiăng Kơ Lŏn Čar Israel

  1Răm ƀăm yơh kơ plei phŭn Samaria, jing kar hăng kuăl bơnga hiam rô̆, jing gơnam pơgao ƀing ba akŏ măt tơpai Israel.
   Mŭk dram, jing gơnam hiam kơdrưh kơang plei anŭn, hlak gliu kar hăng khul bơnga anŭn.
   Plei anŭn jing plei pioh ƀơi kơčŏng dơnung kơmơ̆k,
   laih anŭn ăt jing anih ƀing ba akŏ măt tơpai plei anŭn hlak lê̆ rơbuh yơh!
  2Lăng bĕ, Khua Yang hơmâo prap pre laih sa čô rŏh ayăt jing dưi mơyang hăng kơtang.
   Pô anŭn či rai kar hăng rơbŭ ple̱r tơlŏ laih anŭn angĭn pơrăm pơrai,
   kar hăng hơjan prŏng nanao laih anŭn ia li̱ng tŭn rai yơh,
   kiăng kơ glŏm trŭn hĭ kơtang kuăl bơnga jing plei phŭn Samaria anŭn ƀơi lŏn.
  3Kuăl bơnga anŭn, jing gơnam pơgao ƀing ba akŏ măt tơpai Ephraim,
   rŏh ayăt anŭn či juă hĭ gah yŭ tơkai yơh.
  4Mŭk dram jing gơnam hiam kơdrưh kơang plei anŭn, hlak gliu hĭ kar hăng kuăl bơnga anŭn,
   plei anŭn jing plei pioh ƀơi kơčŏng dơnung kơmơ̆k,
   laih anŭn ăt jing kar hăng sa boh hra tơsă hlâo kơ bơyan hơpuă yơh.
  Tơdang arăng ƀuh boh anŭn, ñu pĕ ƀơi tơngan ñu,
   hăng lun ƀơ̆ng hĭ mơtam yơh.

  5Amăng rơnŭk tơdơi kơ anŭn, Yahweh Dưi Kơtang
   či jing kar hăng đoăn pơtao ang yang,
  jing sa boh đoăn hiam rô̆
   kơ ƀing ană plei Ñu jing tơƀe̱ng dŏ glaĭ yơh.
  6Ñu či jing Pô pha brơi kơ ƀing phat kơđi tơlơi khưp ngă tui hăng tơlơi djơ̆ găl,
   laih anŭn jing Phŭn tơlơi kơtang kơ ƀing khĭn kơtang kiăng kơ dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ƀơi amăng ja̱ng plei yơh.

  7Samơ̆ bơ kơ rơnŭk anai, ƀing ba akŏ ƀing Israel rơbat sêng grêng mơ̆ng tơpai
   laih anŭn huing yua mơ̆ng tơpai ia lăk tui anai:
  Ƀing khua ngă yang hăng ƀing pô pơala rơbat sêng grêng mơ̆ng tơpai ia lăk
   laih anŭn sol ngol hăng tơpai.
  Ƀing gơñu huing yua mơ̆ng tơpai ia lăk,
   ƀing pô pơala sêng grêng tơdang ƀuh tơlơi pơƀuh,
   laih anŭn ƀing pô phat kơđi tơhneč rơbuh hĭ yơh tơdang khưp ngă.
  8Tơlơi pơtah go̱m hĭ abih bang kơƀa̱ng,
   tơl ƀu hơmâo anih pă ôh ƀu hơmâo ôh tơlơi hơƀak drak ƀơi kơƀa̱ng anŭn.

  9Ƀing gơñu pơhiăp kơ tơlơi pô pơala Yesayah tui anai, “Hlơi pô ñu kiăng kơ pơtô pơhrăm lĕ?
   Kơ ƀing hlơi pô ñu hlak pŏk pơblang boh hiăp anŭn lĕ?
  Djơ̆ mơ̆ ñu pơmĭn ƀing ta kơnơ̆ng jing ƀing čơđai anet phrâo lui mĕm mơ̆ng ia tơsâo,
   jing ƀing mơnuih amĭ ta phrâo mă hĭ mơ̆ng tơsâo đôč?
  10Ñu pơtô pơhrăm tui anai:
   Ngă bĕ tui anai, ngă bĕ tui anŭn,
   ngă bĕ tui tơlơi phiăn anai, ngă bĕ tui tơlơi phiăn anŭn.
  Ñu pơtô ƀơƀiă pơ anai, ƀơƀiă pơ adih kar hăng pơtô kơ ƀing čơđai anet yơh.”

  11Yuakơ ƀing gơñu pơhiăp tui anŭn,
   Ơi Adai či pơhiăp hăng ƀing mơnuih anŭn yơh
   hăng tơlơi pơhiăp ƀing tuai jing tơlơi ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh.
  12Kơ ƀing mơnuih anŭn yơh Ñu laĭ tui anai,
   “Anih anai jing anih pơdơi, brơi kơ ƀing tơdu rơmơ̆n pơdơi pơ anai yơh,”
  ñu pơtă kơ ƀing gơñu dŏ pơdơi pơ anih anŭn,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh.
  13Tui anŭn, boh hiăp Yahweh kơ ƀing gơñu či jing hĭ:
   Ngă bĕ tui anai, ngă bĕ tui anŭn,
  ngă bĕ tui tơlơi phiăn anai, ngă bĕ tui tơlơi phiăn anŭn,
   ƀơƀiă pơ anai, ƀơƀiă pơ adih jing kar hăng pơtô kơ ƀing čơđai anet yơh,
  kiăng kơ ƀing gơñu či nao hăng rơbuh pơđang,
   tŭ kơtư̆ juă, djơ̆ čơđo̱ng laih anŭn tŭ arăng mă hĭ yơh.

  14Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh, Ơ ƀing djik djak ăh,
   jing ƀing git gai ƀing ană plei amăng plei phŭn Yerusalaim.
  15Sĭt ƀing gih pơang tui anai, “Yuakơ ƀing gơmơi hơmâo pơjing laih tơlơi pơgop hăng tơlơi djai,
   laih anŭn hăng anih Seôl jing anih ƀing djai yơh ƀing gơmơi hơmâo pơtŭ ư laih,
  tui anŭn tơdang tơlơi truh sat kơtang truh rai kar hăng ia li̱ng tŭn rai yơh,
   tơlơi anŭn ƀu dưi pơruă hĭ ƀing gơmơi ôh.
  Anŭn jing yuakơ ƀing gơmơi hơmâo pơgang hĭ laih gơmơi pô hăng tơlơi ƀlŏr jing kar hăng anih đuaĭ kơdŏp gơmơi
   laih anŭn hăng tơlơi pơƀlŏr jing kar hăng anih dŏ kơđap gơmơi yơh.”
16Yuakơ tơlơi pơmĭn ƀing ba akŏ anŭn, Khua Yang Yahweh pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai:
  “Lăng bĕ, Kâo hlak pioh pơtâo ƀơi čư̆ Ziôn,
   jing pơtâo kơjăp kơtang hloh,
  jing boh pơtâo phŭn yom kiăng kơ jing hĭ boh pơtâo kơjăp ƀơi akiăng atur,
   jing boh pơtâo hlơi pô đaŏ kơnang ƀu či rŭng răng hăng đuaĭ kơdŏp hĭ dơ̆ng tah.
  17Kar hăng pô ma̱n pơdơ̆ng pioh hrĕ pơkă hăng hrĕ pơhơmu dơ̆ng tơdang pơkra sang yơh,
   Kâo či ma̱n pơdơ̆ng dêh čar Kâo hăng tơlơi djơ̆ găl laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
  Samơ̆ ple̱r tơlŏ či pơrai hĭ anih kơdŏp gih, jing tơlơi ƀlŏr anŭn,
   laih anŭn ia li̱ng či tŭn rai pơrăm hĭ anih đuaĭ kơdŏp gih anŭn yơh.
  18Tơlơi pơgop gih hăng tơlơi djai či kơjŏh hĭ,
   laih anŭn tơlơi pơtŭ ư gih hăng anih Seôl či jing hĭ đôč đač yơh.
  Tơdang tơlơi truh sat kơtang truh rai kar hăng ia li̱ng tŭn rai,
   ƀing gih či tŭ tơlơi ƀing rŏh ayăt blah juă hĭ ƀing gih yơh.
  19Tơlơi truh sat anŭn či truh nanao hăng pơruă hĭ ƀing gih yơh.
   Sĭt amăng rĭm mơguah, tơdang hrơi laih anŭn tơdang mlam yơh,
   tơlơi anŭn či pơruă hĭ ƀing gih.”

  Tơlơi thâo hluh kơ boh hiăp Yahweh anai
   či ba rai tơlơi pơthâo pơhuĭ yơh.
  20Khul tơlơi pơgop hăng tơlơi pơtŭ ư gih hăng lŏn čar pơkŏn,
   jing kar hăng pô hơmâo sưng đih be̱r đơi kiăng kơ añua tơkai tơngan,
   laih anŭn abăn anet đơi kiăng kơ sŏm jum dar drơi jan.
  21Kar hăng Yahweh ngă tơdang Ñu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing dŏ ƀơi Čư̆ Perazim,
   laih anŭn kar hăng Ñu ngă tơdang Ñu hil nač kơ ƀing dŏ amăng Dơnung Gibôn yơh.
  Ăt tui anŭn mơ̆n Ñu či ngă kơ ƀing hơngah lui hĭ Ñu.
   Bruă Ñu ngă či jing bruă phara biă mă,
   sĭt bruă jao Ñu ngă či jing bruă jao hli̱ng hla̱ng yơh.
  22Tui anŭn, anăm djik djak ôh kơ tơlơi pơkơđiăng anai,
   huĭdah hrĕ čuăk rŏh ayăt akă ƀơi ƀing gih či jing hĭ kơtraŏ tui jai.
  Khua Yang jing Yahweh Dưi Kơtang hơmâo pơtă laih kơ kâo
   kơ tơlơi răm rai Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih anih lŏn ta anai.

  23Pơđi̱ng hơmư̆ asăp kâo bĕ,
   pơđi̱ng tơngia bĕ kiăng kơ hơmư̆ tơlơi kâo pơhiăp.
  24Tơdang pô ngă hơma jêk kai kiăng kơ jŭ pla, hiư̆m ngă, ñu jêk kai nanao mơ̆?
   Hiư̆m ngă, ñu ăt jêk čaih traih huar đang hơma nanao mơ̆?
  25Ƀu hơmâo ôh! Tơdang ñu hơmâo traih pơdơ̆ laih,
   ñu sai pơjĕh gơnam tăm kar hăng añăm ƀâo phu.
  Ñu ăt jŭ pơdai kơtor amăng sa črăn hơma,
   pla pơdai kơtur amăng sa črăn pơkŏn,
   laih anŭn jai pơdai kơtor glai amăng jum dar hơma.
  26Ơi Adai ñu yơh jing Pô pơtô kơ ñu
   laih anŭn pơhrăm kơ ñu hơdră jơlan djơ̆.

  27Añăm ƀâo phu anŭn pô hơpuă ƀu thâo prăh hăng gơnam prăh pơdai ôh,
   añăm ƀâo phu pơkŏn ăt kŏn thâo tơluăh hăng pong rơdêh lơi.
  Ñu taih añăm ƀâo phu anŭn kơnơ̆ng hăng gai hơnuăt,
   ƀôdah hăng gai tơlŏ đôč yơh.
  28Pô pơkra ƀañ tơpŭng khŏm jơlit pơdai kiăng kơ pơphač hĭ,
   samơ̆ ñu ƀu dŏ prăh pơdai nanao ôh.
  Wơ̆t tơdah ñu dar pong rơdêh juă ƀơi gah ngŏ pơdai anŭn kiăng kơ tơluăh hĭ pơdai,
   samơ̆ ñu ƀu dưi yua pong rơdêh anŭn pơphač hĭ pơdai anŭn ôh.
  29Abih bang tơlơi thâo hluh kâo pơtô kơ ƀing gih anŭn trŭn rai mơ̆ng Yahweh Dưi Kơtang,
   tơlơi djru pơmĭn Ñu jing hiam klă
   laih anŭn tơlơi rơgơi Ñu jing yom pơphan yơh.