28

E^faa^im Oix Zuqc Kouv Aqv

  1E^faa^im oix zuqc kouv aqv.
   Ninh nyei njang-laangc oix ziec nzengc,
  hnangv ninh diuv nquin nyei bieiv zeiv ndongx ciqv daaih nyei biangh ningv,
   wuov deix njang-laangc nyei biangh ziec nzengc,
  se yiem nyanc beuv hopv zungx wuov deix
   nquin mingh nyei mienh nyei m'nqorngv.
  2Mangc maah! Ziouv maaih dauh maaih qaqv henv haic nyei mienh
   hnangv gorng domh borqc caux domh nziaaux-jieqv,
  yaac hnangv seix haic nyei mbiungc njiec daaih yiemx.
   Ninh oix longc qaqv zoi njiec taux ndau.
  3E^faa^im nyei diuv nquin mienh ceng-hlo wuov norm biangh ningv,
   oix zuqc caaiv njiec zaux-ndiev.
  4Naaiv njang-laangc nyei biangh oix ziec nzengc,
   dongh yiem ndau-junc nyei horngz-daauh gu'nguaaic.
  Se hnangv zuoqc ndaangc cun-gen hnoi nyei ngongh nyorx biouv.
   Mienh yietv buatc ziouc gaeqv daaih nyanc mi'aqv.
  5Taux wuov hnoi Nernh Jiex nyei Ziouv ziouc hnangv norm njang-laangc ningv,
   hnangv nzueic haic nyei ningv bun ninh zengc njiec nyei baeqc fingx ndongx jienv.
  6Ninh oix bun siemv zuiz jien maaih baengh fim nyei hnyouv,
   oix bun yiem zingh gaengh wuov deix
   maaih qaqv ngaengc duqv hingh daaih mborqv jaax nyei mienh.

I^saa^yaa Caux Yu^ndaa Diuv Nquin Nyei Douc Waac Mienh

  7Naaiv deix mienh laaix a'ngunc diuv lungh lungh laih laih nyei,
   yaac laaix diuv-kuv lingh lingh king-king.
  Sai mienh caux douc waac mienh laaix diuv-kuv lungh lungh laih laih nyei,
   yaac laaix a'ngunc diuv ninh mbuo mongh mongh longh longh.
  Ninh mbuo laaix diuv-kuv lingh lingh laih laih nyei.
  Buatc hinc yaangh nyei sic ninh mbuo bieqc hnyouv dorngc.
   Siemv zuiz nyei ziangh hoc ninh mbuo siemv maiv horpc.
  8Norm-norm dieh gu'nguaaic maaih lov nyei ga'naaiv guoqv buangv,
   maiv maaih yietc norm dorngx maiv laih hlopv.
  9“Ninh oix njaaux bun haaix dauh hiuv?
   Ninh porv mengh ninh zunh nyei waac bun haaix dauh?
  Bun coqv hoqc guangc nyorx nyei fu'jueiv,
   bun jang-jang leih nyorx nyei gu'nguaaz fai?
  10Weic zuqc ninh gorngv,
   lingc jaa lingc, lingc jaa lingc,
  leiz-latc jaa leiz-latc,
   leiz-latc jaa leiz-latc,
  yiem naaiv diqv dien,
   yiem wuov diqv dien.”
  11Se gorngv meih mbuo maiv muangx yie,
   Tin-Hungh oix longc ganh fingx mienh
   caux ganh nyungc waac caux meih mbuo gorngv.
  12Ninh oix gorngv bun muangx nyei mienh hnangv zinh ndaangc ninh gorngv,
   “Naaiv se hitv nyei dorngx,
   oix bun kouv nyei mienh duqv hitv,”
  yaac gorngv, “Naaiv se hitv kuonx nyei dorngx,”
   mv baac ninh mbuo maiv kangv muangx.
  13Weic naaiv Ziouv nyei waac ziouc hnangv naaiv weic ninh mbuo.
   Lingc jaa lingc, lingc jaa lingc,
  leiz-latc jaa leiz-latc,
   leiz-latc jaa leiz-latc.
  Yiem naaiv diqv dien,
   yiem wuov diqv dien.
  Ninh mbuo ziouc mingh yaac da'nziaaux ndorpc,
   zuqc mun, zuqc hlopv jienv yaac zuqc zorqv.
  14Weic naaiv meih mbuo huotv mienh nyei mienh aah!
   Dongh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh gunv naaiv deix baeqc fingx nyei mienh,
   muangx Ziouv nyei waac maah!
  15Meih mbuo gorngv,
   “Yie mbuo caux zuqc daic nyei qaqv liepc jiez ngaengc waac.
   Yie mbuo caux yiemh gen gorngv horpc.
  Maiv gunv maaih domh! zeqc naanc hnangv wuom yiemx daaih,
   maiv haih zuqc yie mbuo.
  Weic zuqc yie mbuo longc gorngv-baeqc nyei waac
   zoux yie mbuo ndaauh kaux nyei dorngx,
  yaac longc jaav nyei waac zoux dorngx bingx.”
16Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv,
  “Mangc maah! Yie yiem ⟨Si^on⟩ liepc norm la'bieiv zoux gorn-ndoqv,
   se seix jiex nyei la'bieiv.
  Benx biauv-gorqv jaaix haic nyei la'bieiv weic liepc wuonv nyei gorn-ndoqv.
   ‘Haaix dauh sienx kaux ziouc maiv zuqc huaang.’
  17Yie oix bun baengh fim nyei jauv zoux hlaang ndorqc,
   yaac bun zoux horpc nyei jauv zoux dingc zaqc nyei hlaang.
  Borqc oix guaatv meih mbuo ndaauh kaux nyei dorngx, wuov deix gorngv-baeqc nyei waac.
   Wuom oix yiemx meih mbuo bingx nyei dorngx.
  18Meih mbuo caux zuqc daic nyei qaqv liepc nyei ngaengc waac ziouc baaic mi'aqv.
   Caux yiemh gen gorngv horpc nyei waac yaac liepc maiv wuonv.
  Maaih domh zeqc naanc hnangv wuom yiemx daaih,
   meih mbuo ziouc zuqc caaiv njiec nzengc.
  19Naaiv deix zeqc naanc haaix zanc jiex ziouc guaatv meih mbuo mingh.
  Ndorm-ndorm, lungh hnoi lungh muonz ninh oix guaatv jiex mingh.”
  Se gorngv bieqc hnyouv naaiv deix waac ziouc haiz za'gengh! gamh nziex haic.
  20Coux nangv haic, sung maiv zaqc zaux,
   suangx yaac hepc, torngv maiv mbueiz sin.
  21Ziouv oix jiez daaih hnangv ninh yiem Be^laa^sim Mbong wuov zanc.
   Ninh oix qiex jiez hnangv yiem Gi^mbe^on Horngz,
  weic zoux ninh nyei gong, ninh nyei ganh nyungc gong.
   Ninh zoux ninh nyei sic, ninh mbuoqc horngh nyei sic.
  22Hnangv naaic meih mbuo maiv dungx huotv.
   Nziex meih mbuo nyei limc jaa zietc.
  Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, mbuox yie,
   ninh dingc ziangx mietc nzengc ziangh norm guoqv.
  23Oix zuqc baeng m'normh muangx yie nyei qiex,
   oix zuqc longc hnyouv muangx yie gorngv nyei waac.
  24Zoux ndeic nyei mienh laih ndau weic zuangx ga'naaiv,
   ninh zanc-zanc laih jienv mingh fai?
   Ninh zanc-zanc qouv nie guaaih yuonh fai?
  25Ninh guaaih ndau yuonh,
   nqa'haav ninh zuangx tongh hau yaac haaz yienh si maiv zeiz?
  Ninh zuangx mbiauh witv ziux ninh nyei horngh,
   yaac zuangx mbiauh mbaali horpc ninh nyei dorngx,
   aengx zuangx da'caanv yiem ndeic-hlen maiv zeiz?
  26Weic zuqc ninh nyei Tin-Hungh njaaux ninh,
   yaac njaaux ninh zoux duqv horpc.
  27Mienh maiv longc hniev nyei jaa-sic nganx tongh hau,
   yaac maiv longc cie-yienh nganx yienh si.
  Oix zuqc longc ndiangx-ndonx mborqv tongh hau,
   yaac longc biaav mborqv yienh si.
  28Zoux njuov nyei laangh ziqc oix zuqc longc morc morc,
   mienh maiv zeiz yietc liuz mborqv.
  Maiv gunv ninh longc ninh nyei maaz-cie nyei cie-yienh nganx,
   ninh nyei maaz maiv zeiz morc.
  29Naaiv yaac zeiz yiem Nernh Jiex nyei Ziouv daaih.
   Ninh njaaux nyei waac za'gengh mbuoqc horngh haic,
   ninh nyei cong-mengh yaac peix fuc haic.