30

Kaux I^yipv Maiv Lamh Longc

1Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Hnyouv ngaengc nyei naamh nyouz oix zuqc kouv aqv.
   Ninh mbuo daav za'eix, mv baac maiv zeiz yie nyei.
  Ninh mbuo caux mienh liepc ngaengc waac yaac maiv zeiz ei yie nyei Singx Lingh,
   zuiz ziouc jaa zuiz.
  2Ninh mbuo mingh I^yipv Deic-Bung,
   yaac maiv caux yie caangh laangh.
  Ninh mbuo oix kaux Faalo Hungh tengx beu jienv ninh mbuo,
   oix bangc I^yipv zoux ndaauh kaux nyei dorngx.
  3Mv baac kaux Faalo beu meih mbuo oix bun meih mbuo zuqc nyaiv.
   Bangc I^yipv zoux ndaauh kaux nyei dorngx oix bun meih mbuo zuqc baaic hmien.
  4Maiv gunv ninh nyei jien yiem So^an,
   ninh nyei gong-zoh yaac taux Haanetv,
  5ninh mbuo dauh dauh oix zuqc nyaiv,
   laaix yietc fingx mienh tengx maiv duqv ninh mbuo.
  Wuov fingx maiv lamh longc, tengx maiv duqv haaix nyungc.
   Kungx bun zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.”
6Naaiv deix waac gorngv taux yiem ⟨Negepc⟩ nyei hieh zoih.
  Ninh mbuo zorqv zinh zoih an jienv lorh nyei diqc daanz,
   zorqv jaaix nyei ga'naaiv an jienv lorh torh nyei buang,
  tor jienv gan norm aqc nyei, kouv nyei deic-bung mingh,
   se maaih sienh gouv sienh nyeiz,
   maaih naang-doqc caux naang-ndaix,
  ziouc mingh taux yietc fingx
   maiv haih tengx maiv duqv ninh mbuo nyei mienh.
  7I^yipv tengx nyei jauv yietc aax yaac maiv lamh longc.
   Weic naaiv yie cuotv mbuox heuc, Zueiz Jienv Maiv Dongz Nyei Laa^hapc.

Maiv Muangx Waac Nyei Baeqc Fingx

  8Ih zanc mingh aqv. Zorqv naaiv deix waac ndingh jienv la'bieiv-benv,
   yaac fiev jienv sou-njunc
  weic nqa'haav hingv,
   yietc liuz zoux zorng-zengx.
  9Naaiv se hnyouv ngaengc nyei baeqc fingx,
   gorngv-baeqc nyei naamh nyouz,
   maiv kangv muangx Ziouv njaaux nyei naamh nyouz.
  10Ninh mbuo mbuox ⟨gorngv zinh hoz nyei mienh,⟩
   “Maiv dungx mangc hinc yaangh nyei sic aqv.”
  Yaac gorngv mbuox douc waac mienh,
   “Maiv dungx douc horpc nyei jauv bun yie mbuo muangx.
  Gorngv kuh muangx nyei sic mbuox yie mbuo,
   yaac douc yie mbuo a'hneiv muangx nyei waac hnangv.
  11Guangc nqoi naaiv diuh jauv,
   leih nqoi naaiv diuh jauv-louc.
  Maiv dungx zanc-zanc yiem yie mbuo nyei nza'hmien,
   nzamc I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.”
12Weic naaiv I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv,
  “Weic zuqc meih mbuo nqemh naaiv deix waac,
   bangc zeix mienh nyei sic,
   yaac kaux nduov mienh nyei jauv,
  13naaiv nyungc zuiz ziouc hnangv zingh laatc hlang nyei,
   mbaaix mingh, zuo cuotv daaih,
   liemh zeih, nduqc dangh hnangv mbaang mi'aqv.
  14Zingh laatc ziouc huv hnangv nanv nie zaangc nyei nie-mor huv,
   za'gengh huv muonc nzengc,
  lorz maiv duqv yietc hlengx
   longc cenv douz cuotv douz-nzauc,
   fai ndamv wuom cuotv ⟨siou wuom nyei kuotv.”⟩
15Ziouv Tin-Hungh, se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv,
  “Nzuonx daaih hitv kuonx meih mbuo ziouc duqv njoux.
   Meih mbuo sekv nzieqc yaac kaux yie, meih mbuo ziouc duqv qaqv.
   Mv baac meih mbuo maiv kangv hnangv naaiv nor zoux.
  16Meih mbuo gorngv, ‘Maiv zeiz. Yie mbuo oix geh maaz biaux.’
   Weic naaiv meih mbuo oix zuqc biaux.
  Meih mbuo gorngv, ‘Yie mbuo oix geh maaz-siepv mingh.’
  Weic naaiv zunc meih mbuo wuov deix yaac oix siepv.
  17Yietc dauh mienh gorngv haeqv,
   ziouc maaih yietc cin dauh biaux.
  Biaa dauh mienh gorngv haeqv,
   meih mbuo yietc zungv ziouc biaux,
  taux zengc njiec nyei mienh
   hnangv geh nyei dongc yiem mbong-ningv,
  yaac hnangv norm jangx-hoc yiem mbong-aiv gu'nguaaic.”

Tin-Hungh Oix Ceix Fuqv Bun Ninh Nyei Mienh

  18Mv baac Ziouv zuov jienv oix ceix en bun meih mbuo.
   Ninh jiez daaih oix korv-lienh meih mbuo,
  weic zuqc Ziouv se baengh fim nyei Tin-Hungh,
   da'faanh zuov ninh nyei mienh ziouc maaih orn-lorqc.
19O ⟨Si^on⟩ Mienh, se yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh aah! Yiem naaiv mingh meih mbuo maiv zuqc nyiemv aqv. Ziouv haiz meih mbuo heuc jienv tov nyei qiex, ninh oix ceix en bun meih mbuo. Ninh yietv haiz, ninh ziouc dau meih mbuo. 20Maiv gunv Ziouv bun meih mbuo zuqc kuonx naanh dorngx njuov, yaac bun kouv naanc dorngx wuom, yiem naaiv mingh meih mbuo nyei fin-saeng maiv aengx bingx. Meih mbuo ganh nyei m'zing zungv duqv buatc ninh. 21Maiv gunv meih mbuo hungx jienv zaaix fai mbiaauc mingh, meih mbuo ziouc haiz nqa'haav maengx maaih qiex gorngv, “Se dongh naaiv diuh jauv. Gunv yangh naaiv mingh.” 22Meih mbuo oix bun zuqc daaih buang jienv nyaanh nyei miuc-fangx caux dox daaih buang jienv jiem nyei miuc-fangx maaih uix. Meih mbuo oix zoi guangc hnangv guangc laih hlopv nyei ga'naaiv, yaac mbuox miuc-fangx, “Mingh aqv.”
23Ziouv oix bun mbiungc njiec daaih yungz meih mbuo zuangx njiec ndau nyei nyim. Yiem ndau cuotv nyei laangh ziqc yaac oix longx, bungx-zuoqc. Taux wuov hnoi meih mbuo nyei ngongh guanh oix yiem jangv nyei miev-ciangv nyanc miev. 24Laih ndau nyei ngongh caux lorh yaac duqv nyanc jaa jienv nzauv nyei miev caux longc domh ba'gen-nyaapv caux ga'naaiv-cenv tiu daaih nyei mbiauh nqaauv. 25Taux win-wangv zuqc daix daic nyei domh hnoi, norm-norm laauh oix mbaang njiec nzengc. Norm-norm domh mbong fiuv-mbong oix maaih ndoqv, maaih wuom liouc. 26Taux Ziouv beu ninh nyei baeqc fingx zuqc mun nyei dorngx yaac zorc bun ninh mbuo zuqc mun nyei naanx, hlaax ziouc hnangv mba'hnoi nor njang. Mba'hnoi nyei nyutc oix gauh njang siec gouv, hnangv siec hnoi gapv daaih nyei njang.

Ziouv Dingc Atc^si^lie Nyei Zuiz

  27Mangc maah! Ziouv yiem go nyei dorngx daaih.
   Ninh qiex jiez hnangv douz nor jorm, maaih sioux hoz faaux.
  Ninh nyei nzuih maaih qiex jiez nyei waac buangv nzengc,
   baetv cuotv daaih hnangv buov qui nyei douz.
  28Ninh nyei qiex cuotv daaih hnangv wuom buangv mouh
   yiemx jienv faaux taux jaang.
  Ninh oix longc zuqc mietc nyei jauv lorh maanc guoqv,
   yaac zorqv hanh kouv fapv mienh nyei nzuih,
   ziouc dorh ninh mbuo mingh dorngc jauv.
  29Meih mbuo oix baaux nzung
   hnangv meih mbuo jiex cing-nzengc zipv nyei muonz nor.
  Meih mbuo nyei hnyouv oix njien-youh
   hnangv mienh biomv hlauv-ndongh nux
  faaux Ziouv nyei mbong,
   taux I^saa^laa^en nyei ⟨La'bieiv⟩ wuov.
  30Ziouv oix bun mienh duqv haiz ninh haangh daauh nyei qiex,
   yaac bun ninh mbuo buatc ninh nyei buoz mborqv njiec.
  Ninh za'gengh! qiex jiez yaac hnangv douz nor oix buov qui nzengc,
   aengx longc domh mbiungc, nziaaux-jieqv caux borqc.
  31Atc^si^lie Mienh haiz Ziouv nyei sing-qiex
   ziouc haeqv ninh mbuo za'gengh! gamh nziex haic.
   Ziouv yaac longc ninh nyei hungh biaav mborqv ninh mbuo.
  32Ziouv oix longc
   ninh dingc zuiz nyei biaav mborqv ninh mbuo.
  Mborqv yietc biaav ziouc maaih mborqv nzoz, patv daanh baah nyei qiex puix jienv.
   Mborqv jaax nyei ziangh hoc ninh longc ninh nyei buoz mborqv ninh mbuo.
  33Jiex daaih lauh aqv, Ziouv liuc leiz ziangx yietc norm dorngx
   buov hungh diex nyei sei.
  Wuov norm dorngx youc ndo youc jangv,
   douz caux zaangh yaac maaih camv nyei.
  Ziouv nyei qiex hnangv hungh
   buov zieqc daaih.