32

Tug vaajntxwv ncaaj nceeg

  1Saib nawj, yuav muaj ib tug vaajntxwv kaav ncaaj nceeg,
   hab cov thawj yuav txav txem ncaaj.
  2Puab txhua tug yuav zoo yaam nkaus le lub chaw nraim cua,
   yog lub chaw kws roog cua daaj cua dub,
  zoo yaam le tug dej cag huv teb qhua,
   hab zoo yaam le tug duab ntxoo ntawm txhwb zeb
   kws luj heev huv tebchaws qhuav nkig nkuav.
  3Thaus hov cov kws lub qhov muag pum kev yuav tsw qe muag,
   cov kws lub qhov ntsej noog yuav tau nov.
  4Cov kws lub sab heev yuav txawj ntse,
   cov kws tug nplaig has lug thob thob
   yuav has lug meej nplhav nrawm nroog.
  5Luas yuav tsw hu tug tuabneeg ruag tas yog tuabneeg tswm txaj,
   hab yuav tsw hu tug kws sab nkhaus tas
   yog tuabneeg ncaaj dua le lawm.
  6Tug tuabneeg ruag yeej has tej lug ruag
   hab nwg lub sab kuj ntaus tswvyim ua txhum,
  nwg ua tej kev phem hab has tsw tseeb txug Yawmsaub,
   nwg ua rua cov kws tshaib tseed yoo
   hab nkaum teg tsw pub rua cov kws nqhes tau haus.
  7Tug tuabneeg sab nkhaus tej tswvyim phem kawg,
   nwg xaav tswvyim phem has lug daag ua rua cov pluag puam tsuaj,
   txawm yog cov pluag tej lug thov raug cai kuj xwj.
  8Tug tuabneeg tswm txaj xaav ua yaam kws zoo xwb,
   nwg nyob ruaj vem qhov kws nwg ua zoo.

Ntuag cov quaspuj huv Yeluxalee

  9Mej cov quaspuj kws tau zoo nyob,
   ca le sawv tseeg, hab noog kuv has.
  Mej cov ntxhais kws tsw txhawj daabtsw le,
   ca le tig ntsej noog kuv tej lug.
  10Mej cov quaspuj kws tsw txhawj daabtsw le,
   tshuav ib xyoos ntau xwb mej yuav ceeb tshee quas nyo,
  vem tej vaaj txwv maab yuav tsw txw txwv,
   lub caij sau txwv yuav lug tsw txug mej.
  11Mej cov quaspuj kws tau zoo nyob, ca le tshee quas nyo,
   mej cov kws tsw txhawj daabtsw le, ca le ceeb tshee quas nyo lauj!
  Ca le hle tsoog tsho nyob lab qaab,
   hab muab khaub seev tsaaj lug npua ntawm duav.
  12Ca le ntaus hauv sab txug tej teb kws zoo zoo
   hab tej txwv maab kws txw ncw,
  13hab txug kuv haiv tuabneeg tej aav
   kws tuaj xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm,
   hab tej vaaj tse kws xyiv faab hlo huv lub nroog kws lomzem.
  14Tsua qhov vaajntxwv lub tsev yuav raug muab tso tseg,
   lub nroog kws muaj tuabneeg nyob coob
   yuav tsw muaj tuabneeg nyob lawm,
  lub roob hab tej chaw tsom faaj yuav nyob do cuas moog ib txhws,
   yuav ua neeg luav qus lub chaw fuam khaaj,
   hab ua tshaav zaub rua tej yaaj tej tshws nog,
  15moog txug thaus hliv Vaaj Ntsuj Plig sau ntuj lug rua peb,
   hab tebchaws moj saab qhua yuav ntxeev ua teb ntsu qoob,
   hab tej teb zoo qoob yuav ntum nti le haav zoov.
  16Thaus hov kev ua ncaaj yuav nyob huv tebchaws moj saab qhua,
   hab txujkev ncaaj nceeg yuav nyob huv tej teb ntsu qoob.
  17Qhov kws ua ncaaj nceeg yuav ua rua muaj kev thaaj yeeb,
   hab txujkev ncaaj nceeg yuav ua kuas
   nyob tug yeeg tso sab plhuav moog ib txhws.
  18Kuv haiv tuabneeg yuav nyob kaaj sab lug
   rua huv lub tsev kws tso sab plhuav hab su huv lub chaw tug yeeg.
  19Yuav lug lawg ua rua haav zoov pam taag,
   hab lub nroog yuav raug muab tshem pob taag,
  20los mej cov kws tseb noob ntawm ntug dej,
   hab tso nyuj hab neeg luav nyob kaab ntsaab
   yuav tau nyob kaaj sab lug.