32

Pơtao Tơpă Hơnơ̆ng Hlo̱m Ƀo̱m

  1Lăng bĕ, sa čô pơtao či git gai hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn ƀing khua moa či git gai hăng tơlơi djơ̆ găl yơh.
  2Rĭm čô gơñu či jing kar hăng sa anih kơđap mơ̆ng angĭn
   laih anŭn sa anih kơdŏp mơ̆ng rơbŭ kơthel yơh.
  Rĭm čô gơñu či jing kar hăng sa hơnŏh ia amăng tơdron ha̱r
   laih anŭn kar hăng sa anih tơui mơ̆ng boh pơtâo prŏng amăng anih lŏn thu krô yơh.

  3Giŏng anŭn, mơta ƀing hlơi pô thâo ƀuh ƀu či pĭt hĭ mơta gơñu dơ̆ng tah,
   laih anŭn tơngia ƀing hlơi pô thâo hơmư̆ ƀu či kơđŏt hĭ tơngia gơñu dơ̆ng tah.
  4Jua pơmĭn ƀing hlơi pô ƀu dưi ư̆ añ či thâo krăn hăng thâo hluh rơđah,
   laih anŭn jơlah ƀing hlơi pô pơhiăp tŏ či thâo pơhiăp raih hăng rơđah rơđo̱ng yơh.
  5Arăng ƀu či iâu dơ̆ng tah kơ mơnuih mlŭk jing hĭ kơdrưh kơang
   laih anŭn kŏn hơmâo lơi arăng pơpŭ pơyom kơ mơnuih ƀrưh mơhiăh.
  6Sĭt mơnuih mlŭk pơhiăp tơlơi mlŭk yơh,
   laih anŭn tơlơi pơmĭn ñu pơkra mơneč sat ƀai tui anai:
  Ñu ngă tơlơi bruă ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi juăt Ơi Adai ôh,
   laih anŭn pơhiăp tơlơi ƀlŏr kơ tơlơi Yahweh.
  Ñu ăt lu brơi kơ ƀing mơnuih rơpa dŏ tơua
   laih anŭn ƀu brơi ia mơñum kơ ƀing mơnuih mơhao ôh.
  7Hơdră jơlan mơnuih ƀrưh mơhiăh jing sat ƀai,
   laih anŭn ñu pơkra hơdôm mơneč ƀrưh ƀai
   kiăng kơ pơrai hĭ mơnuih ƀun rin hăng tơlơi ƀlŏr ñu.
   Sĭt ñu pơrai hĭ wơ̆t tơdah tơlơi kwưh pô kơƀah kơƀap anŭn jing djơ̆ tơpă.
  8Samơ̆ ƀing mơnuih ƀing ană plei pơpŭ juăt pơkra khul hơdră kiăng kơ djru brơi ƀing ană plei gơñu,
   laih anŭn ƀing gơñu tŏng ten ngă tui khul bruă anŭn yơh.

Ƀing Đah Kơmơi Plei Yerusalaim

  9Ơ ƀing đah kơmơi hơi, jing ƀing khŏm anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ hơget gĕt ôh,
   pơđi̱ng tơngia hơmư̆ kâo bĕ.
  Ơ ƀing ană đah kơmơi ăh, jing ƀing pơmĭn ƀing gih hơdip rơnŭk hơđơ̆ng nanao,
   hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo hơmâo kiăng kơ pơhiăp anai!
  10Rơbeh kơ sa thŭn tơdơi dơ̆ng mơ̆ng anai,
   ƀing gih, jing ƀing pơmĭn kơ tơlơi ƀing gih hơdip rơnŭk hơđơ̆ng nanao, či rŭng răng yơh.
  Ƀơi hrơi mông anŭn, ƀu či hơmâo bơyan hơpuă boh kơƀâo dơ̆ng tah,
   laih anŭn ăt kŏn či hơmâo bơyan hơpuă boh čroh pơkŏn lơi.
  11Rŭng răng bĕ, Ơ ƀing đah kơmơi ăh, jing ƀing ƀu khŏm ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ hơget gĕt ôh.
   Tơtư̆ tơtơ̆ng bĕ, Ơ ƀing ană đah kơmơi hơi, jing ƀing pơmĭn ƀing gih hơdip rơnŭk hơđơ̆ng!
  Tŏh hĭ bĕ sum ao gih,
   laih anŭn buh hơô bĕ ao tâo jum dar kơiăng gih kiăng kơ pơrơđah tơlơi ƀing gih rơngot hơning.
  12Tơtŭk bĕ tơda gih yuakơ ƀing gih kơŭ kơuăn kơ khul đang hơma kơmơ̆k hiam
   hăng kơ khul phŭn hrĕ čă hiam hơmâo lu boh čroh
  13laih anŭn yuakơ ƀing gih rơngot kơ anih lŏn ană plei kâo, Yesayah,
   či jing hĭ anih lŏn čă bă hăng rơ̆k drơi hăng kơyâo drơi yơh.
  Ơ djơ̆ yơh, kơŭ kơuăn brơi bĕ kơ abih bang sang, jing anih ană plei hơ̆k mơak hlâo kơ anŭn,
   laih anŭn kơ plei prŏng anai, jing plei bă hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k ră anai.
  14Ƀing ană plei anŭn ăt či lui raih hĭ sang pơtao mơ̆n,
   tơlơi bŏ hrŏ plei phŭn Yerusalaim ƀu či hơmâo dơ̆ng tah.
  Anih bŏl čư̆ Ôphel hrŏm hăng sang kơtŭm ƀơi anih anŭn či jing hĭ rơngol hlŏng lar,
   laih anŭn aseh glai mơ̆ng kơmrơ̆ng či hyu pơ anŭn laih anŭn khul triu či hơduah ƀuh rơ̆k kiăng kơ ƀơ̆ng pơ anih anŭn yơh.
  15Abih tơlơi anŭn či tŏ tui tơl Ơi Adai pha brơi kơ ƀing ta Yang Bơngăt Ñu mơ̆ng adai adih.
   Ƀơi rơnŭk anŭn tơdron ha̱r jing hĭ anih lŏn kơmơ̆k hiam,
   laih anŭn đang hơma hơmâo lu boh čroh či jing prŏng biă mă kar hăng glai kơmrơ̆ng yơh.
  16Ƀing ană plei dŏ amăng tơdron ha̱r či ngă tui tơlơi djơ̆ găl
   laih anŭn ƀing ană plei dŏ amăng anih hơmâo đang hơma kơmơ̆k či ngă tui tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
  17Boh čroh tơlơi tơpă hơnơ̆ng anŭn či jing tơlơi rơnŭk rơno̱m,
   laih anŭn tơlơi tŭ yua tơlơi phat kơđi hăng tơlơi djơ̆ găl či jing tơlơi rơiăt hăng tơlơi kơjăp hơđơ̆ng hlŏng lar yơh.
  18Ƀing ană plei kâo, Yesayah, či hơdip amăng khul anih dŏ rơnŭk rơno̱m yơh,
   jing amăng khul sang rơnŭk hơđơ̆ng,
   jing amăng khul anih pơdơi ƀu hơmâo tơlơi pơtơpăk ôh.
  19Wơ̆t tơdah ple̱r tơlŏ lê̆ pơrai hĭ khul glai kơmrơ̆ng anŭn
   laih anŭn plei prŏng anŭn jing hĭ đôč đač,
  20Yahweh či bơni hiam yơh kơ ƀing gih,
   jing ƀing jŭ pla pơjĕh gih kơtuai rĭm hơnŏh ia,
   laih anŭn rong khul rơmô hăng khul aseh glai gih djŏp anih.