51

Orn Si^on Nyei Waac

1Ziouv gorngv,
  “Meih mbuo gan baengh fim nyei jauv yangh
   yaac daaih lorz Ziouv nyei mienh,
   muangx yie maah!
  Oix zuqc hnamv taux meih mbuo yiem zuqc ndingh cuotv daaih wuov norm la'bieiv,
   yaac hnamv mangc meih zuqc wetv cuotv daaih wuov norm la'bieiv-kuotv.
  2Oix zuqc hnamv gaax meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham,
   yaac hnamv mangc gaax Saalaa, dongh yungz meih daaih wuov dauh.
  Weic zuqc Apc^laa^ham nduqc laanh mienh yiem nyei ziangh hoc yie heuc ninh.
   Yie yaac ceix fuqv bun ninh, bun ninh nyei mienh soux camv.
  3Weic zuqc yie, Ziouv, zungv oix orn ⟨Si^on,⟩
   yaac oix korv-lienh Si^on nyei yietc zungv mbaang waaic nyei dorngx.
  Yie oix bun ninh nyei deic-bung-huaang hnangv E^nden Huingx,
   guangc huaang nyei dorngx yaac hnangv yie, Ziouv, nyei huingx.
  Yiem Si^on gu'nyuoz ziouc maaih njien-youh orn-lorqc,
   maaih laengz zingh caux baaux nzung nyei qiex.
  4“O yie nyei baeqc fingx aac, muangx yie maah!
   O yie nyei guoqv nyei mienh aah! Baeng m'normh muangx yie.
  Yie oix zorqv yie nyei leiz-latc jiu bun maanc fingx.
   Yie baengh fim nyei leiz oix zoux njang ziux ninh mbuo.
  5Yie baengh fim nyei jauv taux fatv,
   yie nyei njoux en yaac cuotv mingh,
   yie ganh oix gunv maanc guoqv.
  Koiv-nzou zuov jienv yie,
   zuov jienv maaih lamh hnamv yie oix njoux ninh mbuo.
  6Meih mbuo cau hmien mangc lungh,
   yaac mangc ga'ndiev ndau,
  weic zuqc lungh oix mitc nzengc hnangv douz-sioux,
   ndau yaac oix hnangv lui-houx nor, huv nzengc.
   Yiem naaic nyei mienh yaac hnangv wuov nor daic nzengc.
  Mv baac yie nyei njoux en yietc liuz yiem,
   yie nyei gong-fim yietc liuz maiv haih jomc.
  7“Meih mbuo hiuv duqv haaix nyungc horpc nyei mienh,
   se maaih yie nyei leiz-latc yiem meih nyei hnyouv nyei mienh aah!
   Muangx yie maah!
  Mienh daanh meih mbuo, maiv dungx gamh nziex.
   Mienh huotv meih mbuo yaac maiv dungx hnyouv namx.
  8Weic zuqc gaeng oix ngaatc ninh mbuo hnangv ngaatc lui-houx,
   gaeng-mau oix ngaatc hnangv ngaatc ba'gi yungh biei.
  Mv baac yie nyei gong-fim oix yietc liuz yiem,
   yie nyei njoux en taux maanc gouv maanc doic.”
  9Ziouv aac, nyie daaih, nyie daaih maah!
   Longc meih nyei qaqv njoux yie mbuo maah!
  Nyie daaih hnangv loz-hnoi wuov deix doic jiex doic nyei ziangh hoc.
  Se meih hngaqv Laa^hapc benx yietc nqanx yietc nqanx,
   yaac nzopv tong jung-hungh maiv zeiz?
  10Se meih bun koiv nqaai mingh,
   bun ndo nyei wuom nqaai,
  zoux bun koiv ndo nyei dorngx benx jauv,
   bun zuoqc nzuonx nyei mienh jiex maiv zeiz?
  11Ziouv zuoqc nzuonx nyei mienh ziouc nzuonx,
   baaux jienv nzung daaih taux Si^on.
  Ninh mbuo zungv oix maaih yietc liuz nyei njien-youh.
  Ninh mbuo oix duqv njien-youh orn-lorqc.
   You-nzauh caux tauv qiex-ndoqc nyei jauv oix jiex mi'aqv.
  12“Yie, se yie ganh, orn meih mbuo nyei hnyouv.
   Meih mbuo benx haaix dauh cingx gamh nziex haih daic nyei mienh?
  Se gamh nziex baamh mienh,
   ninh mbuo kungx hnangv miev nor.
  13Meih mbuo yaac la'kuqv Zeix Meih Mbuo Daaih Wuov Dauh
   se la'kuqv corng lungh
   aengx liepc ndau nyei gorn-ndoqv wuov dauh Ziouv.
  Weic naaiv meih mbuo cingx daaih ziangh hnoi gamh nziex haic
   oix zeix meih mbuo wuov deix qiex jiez, nouz nyei sic.
  Ninh mbuo liepc hnyouv oix mietc meih mbuo,
   mv baac ninh mbuo qiex jiez, nouz meih mbuo nyei sic jiex haaix mi'aqv?
  14Zuqc wuonx loh nyei mienh oix siepv-siepv nyei duqv bungx nqoi.
   Ninh maiv daic, maiv zuqc njiec yiemh gen.
  Ninh nyei nyanc hopv yaac maiv dangx.
  15Yie se Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.
   Yie qouv koiv bun wuom-laangc mbui njunh njunh nyei.
  Yie nyei mbuox se Nernh Jiex nyei Ziouv.
  16Yie zorqv yie nyei waac njaaux meih,
   yaac longc yie nyei buoz beu jienv meih.
  Yie corng lungh
   aengx liepc ndau nyei gorn-ndoqv,
  yaac gorngv mbuox Si^on Mienh,
   ‘Meih zoux yie nyei baeqc fingx.’+”

Ye^lu^saa^lem Zuqc Kouv Nyei Ziangh Hoc Jiex

  17Ye^lu^saa^lem aah! Jiez daaih, jiez daaih,
   souv jiez daaih maah!
  Ziouv qiex jiez, nouz meih
   ziouc cunv bun meih hopv nyei zaanv
   meih duqv hopv liuz aqv,
  zungv hopv taux kungx zengc diuv-zaa hnangv
   ziouc bun meih lungh lungh laih laih nyei.
  18Meih yungz nyei zuangx naamh nyouz
   maiv maaih haaix dauh yienz Ye^lu^saa^lem.
  Meih dorh hlo nyei yietc zungv fu'jueiv,
   maiv maaih yietc dauh ken meih.
  19Meih zuqc naaiv deix i nyungc zeqc naanc,
   maaih haaix dauh haih tengx meih nzauh nyiemv?
  Meih zuqc baaic, zuqc mietc,
   meih nyei mienh zuqc ngorc, zuqc nzuqc ndaauv daix.
   Haaix dauh oix orn meih nyei hnyouv?
  20Meih nyei mienh meih mingh,
   bueix jienv yiem diuh diuh jauv-kuv
   hnangv jung zuqc mienh zaeng mungz hlopv jienv.
  Ninh mbuo zuqc Ziouv nouz taux daauh,
   yaac zuqc meih nyei Tin-Hungh hemx.
  21Weic naaiv meih zuqc siouc kouv nyei mienh aah!
   Meih nquin yaac maiv zeiz laaix diuv nquin.
  22Meih nyei Ziouv, se Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   dongh oix weic ninh nyei baeqc fingx caengx sic, hnangv naaiv gorngv,
  “Mangc maah! Yie zorqv nqoi yiem meih mbuo nyei buoz
   bun mienh lungh lungh laih laih nyei zaanv,
  se yie qiex jiez nyei ziangh hoc bun meih hopv nyei zaanv,
   yiem naaiv mingh meih mbuo maiv zuqc hopv.
  23Yie oix zorqv wuov norm zaanv an jienv
   zeix meih wuov deix mienh nyei buoz.
   Ninh mbuo doix meih gorngv,
   ‘Mbaapv njiec bun yie mbuo caaiv jienv meih jiex maah!’
  Meih ziouc bun meih nyei diqc daanz hnangv ndau,
   yaac hnangv hei-horngc nyei jauv sueih ninh mbuo jiex.”