16

Sau Nyiaj Pab Cov Ntseeg

1Nimno kuv yuav hais txog tej nyiaj uas nej sau xa mus pab cov Yudais uas ntseeg Vajtswv nram lub nrog Yeluxalees. Nej yuav tsum ua ib yam li tej uas kuv qhia kom cov ntseeg uas nyob hauv lub xeev Kalatias ua. 2Txhua Hnubkaj nej yuav tsum muab tej nyiaj uas nej khwv tau los mentsis khaws cia. Tus uas tau ntau muab ntau, tus uas tau tsawg muab tsawg, yog nej ua li ntawd thaum kuv tuaj txog tsis tas yuav sau ntxiv lawm. 3Thaum kuv tuaj txog, kuv yuav txib cov neeg uas nej twb xaiv tau lawm, xa ntawv thiab xa cov nyiaj ntawd mus rau nram lub nroog Yeluxalees. 4Yog kuv xav hais tias tsimnyog kuv mus thiab kuv yuav coj lawv mus.

Paulus Yuav Mus Tim Lub Nroog Kauleethaus

5Kuv yuav xub mus pem Makedaunias tso, tom qab ntawd kuv mam li tuaj xyuas nej, rau qhov kuv yuav tuaj pem Makedaunias tuaj. 6Tej zaum kuv yuav tuaj nrog nej nyob ib ntus lossis yuav nyob kom dhau caij ntuj no los tsis paub, tom qab ntawd yog kuv xav mus qhov twg nyaj nej yuav pab xa kuv mus. 7Kuv tsis xav tuaj pom nej ib pliag xwb; yog tus Tswv pom zoo, kuv yeej yuav tuaj nrog nej nyob ib ntus.
8Tiamsis kuv yuav nyob hauv lub nroog Efexus no mus txog hnub uas sawvdaws ua kevcai Peetekos tas tso, 9rau qhov nimno Vajtswv tabtom qhib qhovrooj rau kuv ua tes haujlwm tseemceeb thiab muaj nqis heev, txawm li ntawd los tseem muaj ntau leej tawmtsam kuv.
10Yog Timautes tuaj xyuas nej, nej cia li txaus siab tos txais nws, rau qhov nws ua tus Tswv tes haujlwm ib yam li kuv ua thiab. 11Yog li ntawd, nej yuav tsum saib taus nws, thiab pab xa nws mus kaj siab lug, nej ua li ntawd nws thiaj yuav rov los txog kuv; rau qhov kuv yeej tos ntsoov nws thiab cov kwvtij uas nrog nws tuaj.
12Nimno kuv hais txog peb tus kwv Apaulaus. Kuv twb hais kom nws nrog cov kwvtij tim no tuaj xyuas nej, tiamsis nws tseem tsis tau npaj siab tuaj lub sijhawm no. Txawm yog li cas los thaum nws khoom, nws yeej yuav tuaj xyuas nej xwb.

Paulus Cov Lus Ntuas Thaum Xaus

13Nej yuav tsum ceevfaj, muab siab rau ntseeg, ua siab tawv qhawv thiab cuab zog khov kho. 14Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum sib hlub sib pab.
15Nej yeej paub Xatefanas thiab nws tsevneeg zoo lawm; lawv yog tsevneeg uas xub los ntseeg hauv lub xeev Akhayas, thiab lawv zoo siab pab cov ntseeg Vajtswv. Cov kwvtij, kuv thov ntuas nej 16kom nej mloog cov neeg ntawd thiab lwm tus uas nrog lawv ua haujlwm ua ke ntawd lus.
17Txawm yog kuv tsis pom nej los kuv yeej zoo siab, rau qhov Xatefanas, Fautunatus thiab Akhayikus twb tuaj xyuas kuv lawm, 18thiab lawv ua rau kuv zoo siab ib yam li lawv ua rau nej zoo siab ntag. Tsimnyog peb hwm cov neeg uas zoo li ntawd.

Tej Lus Xa Xov

19Cov ntseeg uas nyob hauv lub xeev Axias, xa lus noj qab nyob zoo tuaj rau nej. Akilas nkawd ob niamtxiv thiab cov ntseeg uas tuaj mloog lus qhuab qhia hauv nkawd tsev los hais noj qab nyob zoo rau nej thiab. 20Cov ntseeg uas nyob tim no los lawv puavleej hais noj qab nyob zoo rau nej thiab.
 Nej ib tug hais noj qab nyob zoo rau ib tug thiab ib tug hlub ib tug.
21Kuv yog Paulus, kuv yog tus sau tej lus noj qab nyob zoo no tuaj rau nej ntag.
22Yog leejtwg tsis hlub tus Tswv, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.
Malanathas, peb tus Tswv, koj cia li los!
23Thov tus Tswv Yexus foom koob hmoov rau nej txhua tus.
24Kuv hlub nej txhua tus, rau qhov peb puavleej ntseeg Yexus Khetos.