13

Ua Rog Rau Cov Filitees

1Thaum Xa-ules ua vajntxwv nws hnubnyoog… xyoo thiab nws kav tebchaws Yixalayees tau ob xyoo. 2Xa-ules xaiv tau cov Yixalayees peb txhiab leej ua nws cov tubrog, nws tseg ob txhiab leej nrog nws nyob hauv lub nroog Mikemas thiab saum lub laj roob ntawm lub nroog Npethees, thiab tso ib txhiab leej nrog nws tus tub Yaunathas mus rau nram lub nroog Nkinpe-as, hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av. Dua li cov, nws kom lawv rov mus tsev lawm.
3Yaunathas tua cov Filitees tus thawj tubrog tuag rau hauv Nkenpas, thiab cov Filitees puavleej hnov hais tias lawv tus thawj tubrog tuag lawm. Xa-ules txib neeg mus hu thiab tshuab raj tshuab xyu thoob tebchaws kom cov Henplais tuaj mus ua rog. 4Thaum cov Yixalayees hnov hais tias, Xa-ules tua cov Filitees tus thawj tubrog tuag thiab hnov hais tias cov Filitees ntxub cov Yixalayees heev. Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tuaj ua tubrog ntxiv rau Xa-ules cov tubrog hauv lub nroog Nkilenkas.
5Cov Filitees txhij tubrog tuaj tua cov Yixalayees; cov Filitees muaj peb caug txhiab lub tsheb nees ua rog, rau txhiab leej tubrog caij nees, thiab muaj tubrog coob ib yam li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv. Lawv tuaj tsuam yeej rau ntawm Mikemas uas nyob ntawm Npethavees sab hnubtuaj. 6Cov Filitees tua cov Yixalayees hnyav heev ua rau cov Yixalayees yuav luag swb. Cov Yixalayees ibtxhia twb khiav mus nkaum rau hauv tej qhov zeb qhov tsua, tej kis zeb kis tsua, lossis hauv tej qhov av thiab hauv tej qhovtshij; 7muaj ibtxhia twb khiav hla tus Dej Yauladees mus rau tim tebchaws Nkile-as thiab Khas cheebtsam av lawm.
 Xa-ules tseem nyob hauv lub nroog Nkilenkas, thiab cov tubrog uas nrog nws ntshai tshee hnyo.
8Nws tos Xamuyees tau xya hnub, raws li Xamuyees hais rau nws, tiamsis Xamuyees tseem tuaj tsis tau txog hauv lub nroog Nkilenkas. Sawvdaws txawm khiav zom zaws tso Xa-ules tseg, 9yog li ntawd, Xa-ules thiaj hais rau lawv hais tias, “Nej cia li cab tej tsiaj uas nej coj tuaj tua hlawv fij thiab tej uas fij rau tus TSWV ua kev sib raug zoo los rau kuv.” Ces Xa-ules txawm muab tsiaj tua hlawv fij rau tus TSWV, 10thaum Xa-ules muab tsiaj tua hlawv fij tas, Xamuyees txawm tuaj txog ntua. Xa-ules tawm mus cuag Xamuyees thiab tos txais nws, 11tiamsis Xamuyees nug hais tias, “Koj ua dabtsi tod?”
 Xa-ules teb hais tias, “Sawvdaws khiav zom zaws tso kuv tseg, thiab koj tsis tuaj raws li koj teem tseg; dua li ntawd, cov Filitees twb tuaj sib sau rau hauv lub nroog Mikemas lawm.
12Kuv thiaj xav hais tias, ‘Cov Filitees yeej yuav tuaj tua kuv hauv lub nroog Nkilenkas no, thiab kuv tseem tsis tau ua ib yam dabtsi kom tus TSWV pab kuv.’ Yog li ntawd, kuv thiaj xav hais tias cia kuv muab tsiaj tua fij rau tus TSWV.”
13Xamuyees teb hais tias, “Koj ruam kawg li koj thiaj ua tej no, koj yeej tsis mloog tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv tej lus samhwm rau koj. Yog koj mloog tus TSWV lus, nws yuav cia koj thiab koj cov xeebntxwv ua vajntxwv kav cov Yixalayees mus li. 14Tiamsis, vim koj tsis mloog tus TSWV lus, nimno koj yuav tsis tau kav cov Yixalayees lawm. Tus TSWV yuav tsa dua ib tug uas ua haum nws siab los kav nws haivneeg.”
15Xamuyees txawm tawm hauv lub nroog Nkilenkas mus lawm. Cov neeg uas tseem nrog Xa-ules nyob thiaj nrog nws mus rau ntawm nws cov tubrog. Lawv tawm hauv lub nroog Nkilankas mus txog rau ntawm lub nroog Nkinpe-as hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av. Xa-ules txheeb nws cov tubrog, tseem tshuav kwvlam li rau pua leej. 16Xa-ules thiab nws tus tub Yaunathas, thiab nkawd cov tubrog tsuam yeej rau ntawm lub nroog Nkenpas hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av; cov Filitees tsuam yeej rau ntawm lub nroog Mikemas. 17Cov Filitees faib ua peb pab tawm hauv lawv lub yeej tuaj: ib pab mus rau ntawm Aufelas hauv Sualis cheebtsam av, 18ib pab mus rau ntawm Npethes Hauloos, thiab ib pab mus rau ntawm ciamteb uas ntsia pom lub Hav Xenpauyees thiab lub roob mojsab qhua.
19Lub sijhawm ntawd, nyob hauv tebchaws Yixalayees tsis muaj ib tug txawj ntaus hlau li, rau qhov cov Filitees tsis pub cov Henplais ntaus ntaj ntaus hmuv li. ( 20Cov Yixalayees thiaj coj lawv tej khais, tej taumtxhob, tej taus thiab tej liag mus rau cov Filitees kho thiab hov xwb; 21hov ib rab taus thiab tawm tus ko yog ib npib, hov rab khais thiab rab taumtxhob yog ob npib.) 22Yog li ntawd, thaum lawv sib tua, cov tubrog Yixalayees thiaj tsis muaj ntaj lossis hmuv li, tsuas yog Xa-ules thiab nws tus tub Yaunathas thiaj li muaj xwb.
23Cov tubrog Filitees ib pab tuaj zov ntawm lub Dawm Mikemas.