2

Tin-Hungh Oix Baengh Orn Nyei Gunv Lungh Ndiev

(Beiv mangc Mikaa 4:1-3)

1Naaiv se Aamortv nyei dorn, I^saa^yaa, buatc laauc yaangh nyei sic gorngv taux Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem.
2Nqa'haav laai nyei hnoi,
  zaangc Ziouv nyei biauv yiem nyei mbong
   duqv liepc gauh hlang jiex zuangx mbong.
  Zungv oix ceix gauh hlang jiex yietc zungv mbong-aiv.
   Maanc guoqv mienh yaac oix ndutc ndutc nyei daaih.
3Camv-fingx mienh oix daaih gorngv,
  “Daaih maah! Mbuo lomh nzoih faaux Ziouv nyei mbong,
   mingh taux Yaakopv nyei Tin-Hungh nyei biauv,
  bun ninh njaaux mbuo hiuv duqv ninh nyei jauv,
   yie mbuo ziouc duqv gan ninh nyei jauv yangh.
  Weic zuqc ninh nyei leiz-latc oix yiem ⟨Si^on⟩ cuotv,
   Ziouv nyei waac oix yiem Ye^lu^saa^lem cuotv mingh.”
  4Ninh oix siemv naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv gu'nyuoz nyei sic,
   yaac weic camv-fingx mienh dunx sic.
  Ninh mbuo ziouc zorqv ninh mbuo nyei nzuqc ndaauv daav benx laih bieiv,
   ninh mbuo nyei cang daav benx pitv ndiangx-nquaah dueiv nyei limh ngau.
  Guoqv caux guoqv yietc liuz maiv aengx mborqv jaax,
   yiem naaiv mingh maiv hoqc linc mborqv jaax nyei jauv aqv.
  5O Yaakopv nyei zeiv-fun aah! Daaih maah!
   Bun mbuo gan jienv Ziouv nyei njang yangh.

Tin-Hungh Oix Siemv Zoux Maux Nyei Mienh

  6Meih guangc meih nyei baeqc fingx, Yaakopv nyei zeiv-fun,
   weic zuqc ninh mbuo nyei guoqv
   maaih dong bung daaih zoux faatv nyei jauv buangv nzengc.
  Ninh mbuo mbouv guaax hnangv Fi^li^saa^die Mienh,
   yaac ei jienv ganh fingx mienh nyei leiz-fingx zoux.
  7Ninh mbuo nyei guoqv maaih jiem nyaanh buangv nzengc,
   ninh mbuo nyei zinh zoih maiv maaih soux mouc.
  Ninh mbuo nyei deic-bung maaih maaz buangv nzengc.
   Ninh mbuo mborqv jaax nyei maaz-cie yaac saauv maiv hingh.
  8Ninh mbuo nyei guoqv maaih miuc-fangx buangv nzengc,
   ninh mbuo gueic njiec baaix ninh mbuo ganh nyei buoz zoux daaih nyei ga'naaiv,
   se ninh mbuo ganh nyei buoz-ndoqv zoux daaih nyei ga'naaiv.
  9Dauh dauh mienh ziouc zuqc zatv njiec,
   yaac zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.
  Maiv dungx guangc ninh mbuo nyei zuiz.
  10Oix zuqc bieqc mbaengx-kuotv,
   bingx jienv ndau-kuotv gu'nyuoz,
  weic gamh nziex haic Ziouv
   caux ninh njang-laangc nyei haangh daauh.
  11M'zing hlang, zoux maux nyei mienh oix zuqc zatv njiec,
   ceng-hlo nyei mienh oix zuqc baaic hmien.
  Taux wuov hnoi kungx Ziouv ganh duqv mienh taaih.
  12Nernh Jiex nyei Ziouv dingc norm hnoi
   weic bun yietc zungv zoux maux, ceng ganh hlo,
   caux yietc zungv taaih ganh nyei mienh.
   Ninh mbuo zungv zuqc zatv njiec aiv,
  13weic Le^mbaa^norn hlo hlang nyei yietc zungv si^ndaa zongh ndiangx,
   caux Mbaasaan nyei yietc zungv mba'ong zuei ndiangx,
  14weic yietc zungv domh zorng
   caux yietc zungv mbong-hlang.
  15weic norm-norm hlang haic nyei laauh,
   caux norm-norm wuonv nyei zingh laatc.
  16weic Taansitv nyei poux-poux domh nzangv,
   caux yietc zungv nzueic haic nyei nzangv.
  17Zoux maux nyei mienh oix zuqc zatv njiec aiv,
   ceng-hlo nyei mienh yaac oix zuqc baaic hmien.
  Taux wuov hnoi kungx Ziouv ganh oix duqv mienh taaih.
  18Yietc zungv miuc-fangx yaac oix zuqc baaic nzengc.
  19Ziouv jiez daaih bun ndau dongz wuov zanc,
   mienh ziouc biaux bieqc la'bieiv-mbaengx nyei kuotv,
   yaac bieqc ndau nyei kuotv,
  weic gamh nziex haic Ziouv,
   yaac biaux ndutv ninh njang-laangc nyei haangh daauh.
  20Taux wuov hnoi, mienh oix zorqv weic ganh zoux daaih baaix nyei jiem-miuc-fangx caux nyaanh miuc-fangx,
   zoi bun louh caux mba'mbui.
  21Ziouv jiez daaih bun ndau dongz wuov zanc,
   mienh oix biaux bieqc la'bieiv-mbaengx-kuotv caux mbaengx-ngaamh,
  weic gamh nziex haic Ziouv,
   yaac biaux ndutv ninh njang-laangc nyei haangh daauh.
  22Leih nqoi, maiv dungx kaux baamh mienh.
   Maiv gunv ninh nyei mba'zorng maaih qiex tauv,
   haih funx ninh benx haaix nyungc maaih lamh longc?