33

Daux Gaux Tov Tengx

  1Meih zoux mietc nyei mienh aah!
   Se ganh maiv gaengh zuqc mietc nyei mienh,
   meih oix zuqc kouv aqv.
  Zoux guv guaix sic nyei mienh,
   se ganh maiv gaengh zuqc mienh zoux guv guaix nyei sic bun nyei mienh,
   meih oix zuqc kouv aqv.
  Meih dingh njiec maiv zoux mietc nyei ziangh hoc,
   meih ganh oix zuqc mietc.
  Meih dingh njiec maiv zoux guv guaix nyei sic wuov zanc,
   mienh ziouc zoux guv guaix nyei sic bun meih.
  2O Ziouv aac, tov korv-lienh yie mbuo.
   Yie mbuo zuov jienv meih.
  Tov ndorm-ndorm zoux yie mbuo nyei qaqv.
   Yie mbuo zuqc kouv nyei ziangh hoc, tov zoux yie mbuo nyei njoux en.
  3Haiz njunh njunh nyei qiex mbui,
   maanc fingx mienh ziouc biaux.
  Meih jiez daaih wuov zanc,
   maanc guoqv mienh nzaanx nzengc.
  4Ninh mbuo nyei ga'naaiv zuqc mienh caangv mingh,
   hnangv jopv-nyeic lunx nyanc nzengc,
  mienh ndutc ndutc nyei zorqv hnangv guanh jopv-nyeic nzopc buangv nor.
  5Ziouv duqv mienh taaih weic zuqc ninh yiem hlang nyei dorngx,
   ninh bun baengh fim caux zoux horpc nyei jauv buangv ⟨Si^on.⟩
  6Yiem meih nyei seix zeiv ninh oix liepc gorn-ndoqv wuonv,
   maaih bungx-zuoqc nyei njoux en caux cong-mengh caux wuonh zaang.
   Ninh taaih Ziouv benx ninh jaaix haic nyei zinh zoih.
  7Mangc maah! Ninh mbuo henv haic nyei baeng yiem jaai-horngc qaqv nyiemv mbui nyei.
   Liepc taaix-baengh nyei gong-zoh nyiemv duqv hnyouv mun nyei.
  8Domh jauv huaang-huaang wuov,
   jiex mingh jiex daaih nyei mienh maiv yangh.
  Liepc jiez nyei ngaengc waac ndortv mi'aqv,
   mienh mangc piex zorng-zengx mienh,
   yaac maiv taaih haaix dauh.
  9Ndau huaang-huaang nzauh nzauh wuov,
   Le^mbaa^norn zuqc nyaiv yaac kou nqaai,
  Saalon hnangv deic-bung-huaang.
   Mbaasaan caux Kaanmen nyei ndiangx-normh bioh nzengc.

Ziouv Donv Ninh Nyei Win-Wangv

  10Ziouv gorngv, “Ih zanc yie oix jiez daaih.
   Ih zanc yie oix duqv mienh taaih.
   Ih zanc yie oix duqv mienh ceng.
  11Meih mbuo daav nyei za'eix se hnangv mbieqv,
   meih mbuo zoux nyei jauv hnangv mbiauh nqaauv.
   Meih mbuo tauv nyei qiex se hnangv douz buov qui meih mbuo ganh.
  12Maanc fingx oix zuqc buov qui hnangv hui nor,
   hnangv njimv zuqc hngaqv daaih buov douz.”
  13Meih mbuo yiem go nyei mienh aah!
   Muangx haiz yie zoux nyei sic.
  Meih mbuo yiem fatv nyei mienh aah!
   Oix zuqc nyiemc yie maaih qaqv.
  14Yiem Si^on nyei zuiz-mienh gamh nziex haic.
   Maiv gan Tin-Hungh nyei mienh sin zinx jienv.
  “Yiem yie mbuo mbu'ndongx, haaix dauh haih caux buov qui nyei douz yiem?
   Yiem yie mbuo mbu'ndongx, haaix dauh haih caux yietc liuz zieqc nyei douz yiem?”
  15Se dongh gan zoux horpc nyei jauv,
   yaac gorngv zien waac wuov dauh.
  Ninh nqemh zeix mienh weic duqv nyaanh nyei sic,
   yaac fengx buoz maiv zipv nyaanh hmuangx.
  Ninh zotv jienv m'normh maiv muangx daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei waac,
   yaac njipv jienv m'zing maiv mangc orqv sic.
  16Ninh zungv oix yiem hlang nyei dorngx.
   Ninh ndaauh kaux nyei dorngx se wuonv haic nyei la'bieiv.
  Ninh zungv duqv laangh ziqc nyanc.
   Ninh hopv nyei wuom yaac maiv dangx.

Hoz Nqaang Nyei Njang-Laangc

  17Meih mbuo nyei m'zing zungv duqv buatc maaih njang-laangc nyei hungh,
   yaac duqv buatc jangv haic nyei deic-bung.
  18Meih mbuo nyei hnyouv ziouc fei-fangv
   zinh ndaangc cuotv daaih gamh nziex haic nyei sic. Ganh ziouc naaic ganh,
  “Tengx saauv wuov dauh yiem haaix?
   Nziang nzou-zinh wuov dauh yiem haaix?
   Saauv laauh wuov dauh yiem haaix?”
  19Meih mbuo maiv duqv aengx buatc wuov fingx ciouv nyei mienh,
   se gorngv ndo nyei, aqc duqv bieqc hnyouv nyei waac,
   se ganh fingx gorngv ganh nyungc,
   dongh meih mbuo maiv hiuv nyei waac.
  20Mangc Si^on Zingh maah! Se yie mbuo dingc daaih jiex zipv nyei zingh.
   Meih mbuo nyei m'zing oix duqv buatc Ye^lu^saa^lem,
   se baengh orn yiem nyei dorngx, maiv zuqc suiv nyei ndopv-liuh.
  Corng ndopv-liuh nyei dongc yietc liuz maiv baeng cuotv,
   ninh nyei yietc diuh hlaang yaac maiv dangx.
  21Yiem wuov Ziouv oix weic yie mbuo hinc ninh nyei njang-laangc,
   yiem wuov maaih ndoqv maaih ndaaih jangv nyei dorngx.
  Longc zeih nzaeng nyei nzangv maiv gan wuov deix wuom,
   yaac maiv maaih nzueic nyei domh nzangv jiex.
  22Weic zuqc Ziouv zoux yie mbuo nyei siemv zuiz jien.
   Ziouv se jiu leiz-latc bun yie mbuo wuov dauh.
  Ziouv dongh yie mbuo nyei hungh.
   Ninh oix njoux yie mbuo.
  23Meih mbuo corng nyei hlaang ndanh mi'aqv.
   Corng hlaang nyei ndiouh ziouc maiv haih wuonv.
   Ndie-mbuangh yaac corng maiv duqv jangv.
  Wuov zanc ninh mbuo ziouc bun nqoi caangv daaih nyei ga'naaiv camv nyei.
   Liemh zaux mbai nyei mienh yaac duqv caangv daaih nyei ga'naaiv.
  24Yiem Si^on Zingh nyei mienh maiv maaih haaix dauh gorngv, “Yie butv baengc.”
   Yiem wuov nyei baeqc fingx nyei zuiz yaac duqv guangc liuz aqv.