33

Tơlơi Tơnap Tap Laih Anŭn Tơlơi Djru

  1Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih, Ơ ƀing dêh čar pơrai ăh,
   ƀing gih yơh jing dêh čar arăng aka pơrai hĭ ôh!
  Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih, Ơ ƀing dêh čar pơblư̆ ăh,
   ƀing gih yơh jing dêh čar arăng aka ƀu pơblư̆ hĭ ôh!
  Tơdang ƀing gih pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi pơrai,
   ƀing gih či tŭ arăng pơrai hĭ yơh.
  Tơdang ƀing gih pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi pơblư̆,
   ƀing gih či tŭ arăng pơblư̆ hĭ yơh.

  2Ơ Yahweh hơi, pap mơñai kơ ƀing gơmơi đa.
   Ƀing gơmơi čang rơmang kơ Ih.
  Rơkâo kơ Ih pơkơtang bĕ kơ ƀing gơmơi ƀơi rĭm mơguah,
   laih anŭn pơklaih bĕ ƀing gơmơi amăng mông tơnap tap.
  3Ƀơi dơnai ngañ bañ ƀing tơhan lu yơh ƀing ană plei čơlah đuaĭ hĭ.
   Tơdang Ih pơrơđah tơlơi dưi kơtang Ih, ƀing lŏn čar čơlah đuaĭ bru bra yơh.
  4Ơ ƀing dêh čar, dram gơnam gih ƀing rŏh ayăt gih či sua mă hĭ kar hăng khul kơtop mơda yơh ƀơ̆ng hĭ,
   jing kar hăng tơpul kơtop kơplŏng ƀơi pơdai kiăng kơ ƀơ̆ng yơh, ƀing rŏh ayăt či sua mă hĭ gơnam gih anŭn.

  5Yahweh jing yom prŏng hloh, sĭt Ñu dŏ ƀơi anih glông.
   Ñu či pơbă hĭ bŏl čư̆ Ziôn hăng tơlơi djơ̆ găl laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
  6Ơ ƀing Yerusalaim hơi, Ñu či jing tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng sĭt kơ hrơi mông tơnap tap gih,
   jing phŭn kơ tơlơi pơklaih, tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo pơmĭn yơh.
   Tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh jing jĕh khuă kơ mŭk dram anŭn.

  7Adih, ƀing đah rơkơi khĭn kơtang lŏn čar ta ur kraih kơ tơlơi djru ƀơi khul jơlan.
   Ƀing pơala nao pơ lŏn čar ataih kiăng kơ rơkâo kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m wơ̆t glaĭ hăng čŏk hia phĭ̱ ruă biă mă yuakơ ƀu hơmâo ôh tơlơi rơnŭk rơno̱m anŭn.
  8Khul jơlan prŏng jing hĭ rơngol,
   ƀu hơmâo mơnuih đuaĭ hyu rơbat ƀơi khul jơlan anŭn dơ̆ng tah.
  Ƀing mơnuih hơngah lui hĭ tơlơi pơtŭ ư
   tui anŭn ƀing gơñu djik djak kơ khul plei pla gơñu,
   laih anŭn ƀu ƀlơ̆ng brơi kơ tơdruă dơ̆ng tah.
  9Anih lŏn thu krô laih anŭn rơngol hĭ,
   anih lŏn Lebanôn tŭ tơlơi arăng pơmlâo pơmlañ yuakơ glai kơmrơ̆ng gliu hĭ.
  Anih lŏn kơmơ̆k Sarôn jing hĭ kar hăng tơdron ha̱r Arabah yơh,
   laih anŭn khul kơyâo pơtâo anih lŏn hiam Basan hăng Karmel gliu hĭ hăng luh hĭ hla kơyâo gơñu yơh.

  10Yahweh laĭ kơ khul lŏn čar pơkŏn tui anai, “Ră anai Kâo či ngă bruă yơh,
   ră anai Kâo či pơrơđah tơlơi dưi kơtang Kâo,
   laih anŭn ră anai ƀing mơnuih mơnam či yap kơ Kâo jing Pô kơtang hloh yơh.
  11Khul hơdră ƀing gih pơmĭn či jing hĭ đôč đač kar hăng hơkam,
   laih anŭn tơlơi tŭ yua hơdră anŭn ăt či jing hĭ đôč đač mơ̆n kar hăng adrăng.
   Tơlơi suă jua gih jing kar hăng apui laih anŭn apui anŭn či ƀơ̆ng hĭ ƀing gih yơh.
  12Ƀing ană plei gih apui či ƀơ̆ng hĭ jing kar hăng arăng čuh pơtâo kiăng kơ pơkra čur yơh,
   jing kar hăng khăt hĭ kơyâo drơi yơh, ƀing gơñu apui či hlia ƀơ̆ng hĭ.
  13Ơ ƀing tuai dŏ pơ anih ataih biă mă, hơmư̆ bĕ tơlơi bruă Kâo hơmâo ngă laih.
   Ơ ƀing Israel dŏ pơ anih jĕ, brơi thâo krăn bĕ kơ tơlơi dưi kơtang Kâo!”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.

  14Ƀing soh amăng plei Ziôn huĭ bra̱l;
   sĭt ƀing ƀu tui gưt tơlơi juăt Yahweh tơtư̆ tơtơ̆ng hăng laĭ tui anai:
  “Hlơi pô amăng ƀing ta dưi dŏ amăng anih Yahweh pơkơhma̱l hăng apui ƀơ̆ng hlo̱m ƀo̱m lĕ?
   Hlơi pô amăng ƀing ta dưi dŏ amăng anih Yahweh phat kơđi hăng apui ƀơ̆ng hlŏng lar lĕ?”
  15Pô anŭn jing:
   Pô rơbat tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn pơhiăp tơlơi djơ̆ tơpă,
  pô hơngah ƀu tŭ mă gơnam mơ̆ng tơlơi kơtư̆ juă
   laih anŭn hơngah ƀu brơi tơngan ñu mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr ôh,
  pô kơđŏt hĭ tơngia ñu ƀu kiăng hơmư̆ tơlơi pơkra hơdră kiăng kơ pơdjai mơnuih
   laih anŭn pĭt hĭ mơta ñu kiăng kơ ƀu ƀuh hăng ngă tui tơlơi sat ƀai ôh.
  16Pô anŭn yơh jing pô či dŏ ƀơi khul anih hơđơ̆ng kar hăng dŏ pơ anih glông ƀơi bŏl čư̆,
   sĭt anih dŏ kơđap ñu či dŏ ƀơi kơđông kơjăp čư̆ čan yơh.
  Ñu či hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai,
   laih anŭn ia mơñum ñu ƀu či kơƀah hĭ ôh.

Rơnŭk Yahweh Jing Pơtao

  17Mơta ta yơh či ƀuh Pơtao hrŏm hăng abih tơlơi hiam rô̆ Ñu,
   laih anŭn či lăng anih lŏn Ñu lar prŏng truh pơ anih ataih biă mă yơh.
  18Amăng rơnŭk pơmĭn ƀing ta kơnơ̆ng či hơdơr kơ tơlơi pơhuĭ hlâo adih đôč hăng tơña tui anai:
   “Pơpă pô khua yap mrô ta lĕ?
  Pơpă pô khua ring mă jia lĕ?
   Pơpă pô khua lăng sŭ ƀơi sang kơtŭm anŭn lĕ?”
  19Ăt amăng rơnŭk anŭn mơ̆n, ƀing ta ƀu či ƀuh ƀing mơnuih kheñ sat anŭn dơ̆ng tah,
   jing ƀing mơnuih pơhiăp tơlơi pơhiăp ƀing ta ƀu thâo krăn ôh,
   jing tơlơi pơhiăp phara kar hăng ƀing gơñu pơhiăp pơtŏ yơh.

  20Kơđai glaĭ, ƀing ta či lăng đĭ pơ Ziôn, jing plei prŏng kơ khul tơlơi phet ta.
   Sĭt hăng mơta ta yơh, ƀing ta či ƀuh plei Yerusalaim,
   jing anih dŏ rơnŭk rơnua, jing kar hăng sa boh sang khăn arăng ƀu dưi mă pơđuaĭ hĭ ôh.
  Khul gai grŏ̱ sang anŭn arăng ƀu buč đĭ hĭ hlŏng lar ôh
   laih anŭn khul hrĕ sang anŭn arăng kŏn kơtŭng tơĭ hĭ lơi.
  21Pơ plei anŭn yơh Yahweh, jing Pô kơdrưh kơang ta,
   či brơi kơ ƀing ta dŏ amăng anih hiam jing kar hăng anih hơmâo khul krong hăng hơnŏh ia lu yơh,
  samơ̆ ƀu hơmâo sŏng prŏng hơmâo lu ƀing waih pơđu̱ng sŏng ôh či găn ƀơi khul ia anŭn,
   laih anŭn kŏn hơmâo sŏng prŏng hloh mơ̆ng khul lŏn čar ataih lơi či pơđu̱ng ƀơi anih anŭn.
  22Anŭn jing yuakơ Yahweh yơh jing Khua Phat Kơđi ta.
   Yahweh yơh jing Pô pha brơi kơ ƀing ta tơlơi juăt kiăng kơ phat kơđi ƀing ta,
  Yahweh yơh jing Pơtao ta,
   laih anŭn Ñu yơh jing Pô či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng ƀing rŏh ayăt ta.

  23Bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing Yerusalaim, khul gơnam akă hruă sŏng gih jing hĭ hluai.
   Tui anŭn, tơmĕh kơyâo dơ̆ng kiăng kơ akă khăn pơđu̱ng ƀu dŏ kơjăp ôh,
   laih anŭn khăn pơđu̱ng kŏn blang hĭ lơi.
  Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing ană plei gih či mă pơpha dram gơnam sua mă lu yơh
   laih anŭn pô rơwen gih ăt či hơmâo črăn amăng gơnam anŭn mơ̆n.
  24Ƀơi hrơi mông anŭn, ƀu hơmâo ôh hlơi pô hơdip amăng plei Ziôn či laĭ tui anai, “Kâo ruă.”
   laih anŭn hơdôm tơlơi soh ƀing hlơi pô dŏ pơ anŭn Yahweh či pap brơi yơh.