40

Tin-Hungh Orn Ninh Nyei Baeqc Fingx Nyei Hnyouv

  1Meih mbuo nyei Tin-Hungh gorngv,
   oix zuqc orn hnyouv, oix zuqc orn yie nyei baeqc fingx nyei hnyouv.
  2Oix zuqc caux Ye^lu^saa^lem gorngv orn hnyouv nyei waac,
   yaac zunh mbuox ninh,
  ninh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc jiex mi'aqv.
   Ninh nyei zuiz yaac duqv guangc mi'aqv.
  Ninh zuqc Ziouv dingc ninh zoux nyei yietc zungv zuiz i gouv.
  3Maaih laanh mienh heuc jienv gorngv,
  “Yiem deic-bung-huaang
   oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv.
  Yiem deic-bung-haanz oix zuqc weic mbuo nyei Tin-Hungh
   koi diuh domh jauv zaqc nyei.
  4Norm-norm horngz oix zuqc dinh faaux daaih,
   yietc zungv mbong-hlang mbong-aiv oix zuqc zoux aiv njiec.
  Maiv yuonh nyei dorngx oix zuqc fih mbaengc.
   Hlang-hlang aiv-aiv nyei dorngx oix zuqc benx ndau-baengh.
  5Ziouv nyei njang-laangc oix hinc cuotv daaih,
   baamh mienh yietc zungv oix lomh nzoih buatc.
  Weic zuqc Ziouv ganh nyei nzuih gorngv liuz aqv.”
  6Maaih qiex gorngv, “Heuc maah!”
   Yie ziouc gorngv, “Yie oix zuqc heuc haaix nyungc?”
  “Yietc zungv baamh mienh se hnangv miev nor.
   Ninh mbuo nyei njang-laangc yaac hnangv ndau-huaang nyei biangh.
  7Miev nqaai mingh, biangh yaac bioh,
   weic zuqc Ziouv nyei qiex biomv zuqc.
   Baamh mienh ndongc haaix zungv hnangv miev nor.
  8Miev nqaai mingh, biangh yaac bioh,
   mv baac yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac yietc liuz yiem.”
  9O ⟨Si^on Zingh⟩ nyei mienh aah!
   Meih mbuo dorh kuv fienx,
   oix zuqc faaux mbong-hlang.
  O Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh aah! Meih mbuo dorh kuv fienx.
   Meih mbuo oix zuqc cuotv qiex hlo nyei heuc,
  cuotv qiex heuc, maiv dungx gamh nziex.
   Oix zuqc gorngv mbuox Yu^ndaa nyei zingh,
   “Naaiv se meih mbuo nyei Tin-Hungh.”
  10Mangc maah! Ziouv Tin-Hungh dorh jienv domh qaqv daaih.
   Ninh nyei buoz tengx ninh gunv.
  Mangc maah! Ninh nyei zingh nyeic caux ninh yiem,
   ninh winh bun nyei yiem ninh nyei nza'hmien.
  11Ninh goux ninh nyei mienh hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh goux ganh nyei yungh guanh nor.
   Ninh longc buoz hlorv zunv ninh nyei ba'gi yungh dorn
  hlorpv jienv yiem ninh nyei la'kuotv,
   yaac manc-manc dorh dorh jienv dorn nyei ba'gi yungh maa.
  12Haaix dauh longc buoz-zaangv-or hlaau koiv nyei wuom,
   fai longc buoz-naamx ndorqc lungh?
  Haaix dauh zorqv lungh ndiev nyei nie-mbung dapv norm tongv,
   fai longc nziangx nziang mbong,
   fai longc tin-baengh dangv nziang mbong-aiv.
  13Haaix dauh haih zaqv duqv zuqc Ziouv nyei hnyouv
   fai zoux ninh nyei caangh laangh mienh njaaux ninh?
  14Ninh caux haaix dauh caangh laangh cingx haih hiuv duqv haaix nyungc mengh?
   Fai haaix dauh njaaux ninh hiuv duqv baengh fim nyei jauv?
  Haaix dauh njaaux ninh maaih wuonh zaang,
   fai bun ninh hiuv tong nyungc-nyungc jauv?
  15Mangc maah! Maanc fingx se hnangv tongv nyei yietc ndiepv wuom,
   yaac funx hnangv yiem tin-baengh dangv nyei nie-mbung.
   Ninh bouh zuangx koiv-nzou hnangv diqv dien nie-mbung.
  16Le^mbaa^norn nyei ndiangx maiv gaux zoux zaangh buov,
   yiem wuov nyei hieh zoih yaac maiv gaux zoux ziec nyei ga'naaiv.
  17Maanc guoqv mienh yiem ninh nyei nza'hmien maiv funx benx haaix nyungc.
   Ninh funx ninh mbuo maiv maaih haaix nyungc jaax-zinh,
   za'gengh maiv lamh longc.
  18Meih haih dorh haaix dauh daaih beiv Tin-Hungh?
   Haih longc haaix nyungc fangx beiv ninh?
  19Miuc-fangx aeqv, zaangc mienh dox daaih.
   Jiem-zaangc longc jiem buang jienv,
   yaac ciqv nyaanh limc bun.
  20Mienh jomc mienh hnangv naaic fongc horc maiv jiez,
   ninh ziouc ginv maiv haih latv nyei ndiangx.
  Ninh lorz maaih buoz-dauh nyei zaangc mienh,
   liepc jiez maiv haih king nyei miuc-fangx.
  21Meih mbuo maiv hiuv fai?
   Meih mbuo maiv haiz jiex fai?
  Yiem dongh cor wuov maiv maaih haaix dauh mbuox meih mbuo fai?
   Yiem liepc ndau-beih nyei gorn-ndoqv meih mbuo maiv mengh baeqc fai?
  22Tin-Hungh zueiz jienv baamh gen gu'nguaaic,
   yiem baamh gen nyei mienh hnangv jopv-nyeic.
  Ninh corng nqoi lungh hnangv corng mbaeqc gaengh ndie,
   yaac corng nqoi hnangv mienh yiem nyei ndopv-liuh.
  23Ninh bun domh jien tuix,
   yaac bun gunv lungh ndiev nyei jien maiv lamh longc.
  24Ninh mbuo hnangv jang-jang zuangx nyei ga'naaiv
   coqv hoqc zuangx njiec ndau,
   koqv jang njiec nzungh,
  Tin-Hungh yietv biomv ninh mbuo ziouc nyaux nqaai,
   nziaaux-zunc buonc ninh mbuo mingh hnangv mbiauh nqaauv zuqc buonc mingh nor.
  25Cing-Nzengc Wuov Dauh gorngv,
   “Meih mbuo dorh haaix dauh beiv yie?
   Haaix dauh caux yie fih hnangv?”
  26Meih mbuo cau hmien mangc gu'nguaaic,
   haaix dauh zeix naaiv deix yietc zungv?
  Se dongh dorh hleix-guanh ziux soux mouc cuotv daaih,
   yaac heuc norm-norm nyei mbuox wuov dauh.
  Weic ninh henv haic nyei domh qaqv
   ziouc maiv caa yietc norm hleix.
  27O Yaakopv aac, meih weic haaix diuc gorngv,
   I^saa^laa^en aac, meih weic haaix diuc ngopv gorngv,
  “Yie nyei jauv bingx jienv Ziouv.
   Yie horpc zuqc duqv nyei,
   yie nyei Tin-Hungh zungv maiv gunv aqv.”
  28Meih mbuo maiv hiuv fai?
   Meih mbuo maiv haiz jiex fai?
  Ziouv se yietc liuz yiem nyei Tin-Hungh,
   se Zeix jomc lungh ndiev Wuov Dauh.
  Ninh maiv kuonx yaac maiv kouv,
   ninh nyei wuonh zaang maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv taux.
  29Ninh bun kouv nyei mienh maaih qaqv,
   yaac bun mau nyei mienh henv jiez daaih.
  30Hnyangx-jeiv lunx nyei mienh haih kouv, haih mau.
   Henv nyei mienh lunx mienh yaac haih ndiqv zuqc ndorpc.
  31Mv baac kaux Ziouv nyei mienh
   zungv duqv siang-qaqv.
  Ninh mbuo ziouc hnangv domh jaangv yang jienv ndaatv ndaix faaux,
   ninh mbuo ziouc tiux yaac maiv kouv,
   ninh mbuo yangh yaac maiv mau.