62

Anăn Phrâo Čư̆ Ziôn

  1Ding kơna Yahweh pơhiăp tui anai, “Yuakơ tơhơnal tơlơi Čư̆ Ziôn yơh Kâo ƀu či dŏ rơiăt ôh,
   yuakơ tơhơnal tơlơi plei Yerusalaim yơh Kâo ƀu či dŏ dơnơ̆ng ôh,
  tơl tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu pơčrang tơbiă kar hăng sêng brêng mơguah,
   tơlơi pơklaih ñu kar hăng apui arôk hlia tơbiă yơh.
  2Ơ plei Yerusalaim hơi, ƀing lŏn čar či ƀuh tơlơi tơpă hơnơ̆ng ih,
   laih anŭn abih bang ƀing pơtao gơñu či ƀuh tơlơi ang yang ih yơh.
  Ƀing gơñu či iâu ih hăng sa boh anăn phrâo
   jing anăn amăng bah Yahweh pô yơh či pơanăn brơi.
  3Ih či jing kar hăng sa boh đoăn ang yang amăng tơngan Yahweh yơh,
   jing sa boh đoăn pơtao guh kơang amăng tơngan Ơi Adai ih yơh.
  4Ƀing gơñu ƀu či iâu kơ ih jing Plei Ƀing Ană Plei Lui Raih Hĭ
   ƀôdah pơanăn kơ anih lŏn ih jing Anih Rơngol dơ̆ng tah.
  Samơ̆ ƀing gơñu či iâu kơ ih Yahweh Mơak Hăng Ih,
   laih anŭn kơ anih lŏn ih jing Pơdŏ Laih.
  Anŭn jing yuakơ Yahweh či pơmơak amăng ih,
   laih anŭn anih lŏn ih či tŭ pơdŏ yơh.
  5Kar hăng sa čô tơdăm dŏ kơ sa čô dra
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing ană plei ih dŏ kơ ih.
  Kar hăng sa čô met han hơ̆k mơak kơ neh hơđŭ ñu,
   ăt tui anŭn mơ̆n Ơi Adai ih či hơ̆k mơak kơ ih yơh.

  6“Ơ plei Yerusalaim hơi, Kâo hơmâo brơi laih ƀing gak dŏ ƀơi khul pơnăng ih, Ơ plei Yerusalaim hơi.
   Ƀing gơñu ƀu či dŏ dơnơ̆ng hrơi hăng mlam ôh.
  Ơ ƀing gak anŭn jing ƀing pơhơdơr kơ Yahweh kơ khul tơlơi ƀuăn Ñu ăh,
   anăm pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi iâu laĭ gih ôh,
  7laih anŭn anăm brơi Ñu pơdơi ôh tơl Ñu pơkơjăp glaĭ plei prŏng Yerusalaim
   laih anŭn pơjing brơi kơ plei anŭn jing tơlơi bơni kơ lŏn tơnah yơh.”

  8Yahweh hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng tơngan gah hơnuă Ñu yơr đĭ
   jing hăng hơpăl tơngan kơtang Ñu tui anai,
  “Ơ ƀing ană plei Yerusalaim hơi, Kâo ƀu či pha brơi pơdai gih
   kơ ƀing rŏh ayăt gih jing hĭ gơnam ƀơ̆ng gơñu dơ̆ng tah,
  laih anŭn ƀing mơnuih tuai ƀu či mơñum ia tơpai phrâo
   jing boh čroh bruă mơnuă gih dơ̆ng tah.
  9Samơ̆ ƀing gih, jing ƀing hơpuă pĕ či ƀơ̆ng pơdai anŭn yơh
   hăng bơni hơơč kơ Yahweh,
  laih anŭn ƀing gih jing ƀing pơƀut glaĭ khul boh kơƀâo,
   či mơñum ia anŭn yơh
   amăng khul wăl tơdron sang yang rơgoh hiam Kâo.”
10Pô pơala Yesayah pơhiăp tui anai,
  “Tơbiă nao bĕ, tơbiă nao bĕ ƀơi khul amăng ja̱ng plei prŏng Yerusalaim anŭn!
   Prap pre bĕ jơlan kơ ƀing ană plei.
   Ma̱n pơdơ̆ng bĕ, ma̱n pơdơ̆ng bĕ jơlan prŏng!
   Mă pơđuaĭ hĭ bĕ khul pơtâo ƀơi jơlan.
   Rŭ̱ đĭ bĕ hla gru kơ ƀing lŏn čar kiăng kơ ƀing lŏn čar ƀuh.

  11“Lăng bĕ Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih
   truh pơ khul rơnuč lŏn tơnah tui anai,
  ‘Laĭ bĕ kơ ƀing ană plei Ziôn tui anai:
   Lăng bĕ, tơlơi pơklaih gih rai!
   Lăng bĕ, Ding Kơna Kâo rai djă̱ ba ƀing mơnuih Ñu pơklaih laih, jing gơnam bơni hrŏm hăng Ñu
   laih anŭn jing gơnam pơhiam hrŏm hăng ñu.’
  12Arăng či iâu kơ ƀing gơñu jing Ană Plei Rơgoh Hiam,
   jing Ƀing Mơnuih Yahweh Song Mă Laih.
  Ơ plei prŏng Yerusalaim hơi, arăng či iâu ih jing Plei Ƀing Mơnuih Hơduah Sem,
   jing Plei Ƀu Rơngol Dơ̆ng Tah yơh.”