62

Si^on Nyei Siang-Mbuox

  1Weic ⟨Si^on⟩ yie nyienz maiv jienv qiex,
   weic Ye^lu^saa^lem yie maiv haih sekv.
  Zuov taux ninh zoux horpc nyei jauv cuotv daaih hnangv aengv cuotv njang,
   ninh nyei njoux en hnangv zieqc jienv nyei douz-baav.
  2Maanc guoqv oix buatc meih zoux horpc nyei jauv,
   zuangx hungh diex oix buatc meih nyei njang-laangc.
  Meih yaac oix duqv norm siang-mbuox,
   se Ziouv ganh nyei nzuih tengx cuotv nyei mbuox.
  3Meih ziouc benx nzueic haic nyei ningv yiem Ziouv nyei buoz,
   yiem meih nyei Tin-Hungh nyei buoz yaac benx hungh ningv.
  4Yiem naaiv mingh mienh maiv gorngv meih se “Zuqc Guangc Mi'aqv.”
   Meih nyei deic-bung yaac maiv maaih haaix dauh gorngv benx “Guangc Huaang Nyei Deic-Bung.”
  Mv baac meih oix duqv mienh heuc “Yie A'hneiv Nyei Se Ninh.”
   Meih nyei deic-bung yaac heuc “Dorng Jaa Mi'aqv.”
  Weic zuqc Ziouv a'hneiv meih,
   meih nyei deic-bung yaac oix dorng jaa.
  5Hnangv dauh dorn caux dauh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv dorng jaa,
   meih nyei dorn mbuo oix hnangv wuov nor caux meih dorng jaa.
  Siang-laangh hnangv haaix nor a'hneiv siang-mbuangz,
   meih nyei Tin-Hungh oix hnangv wuov nor a'hneiv meih.
  6O Ye^lu^saa^lem aac, yie bun siouv gaeng mienh yiem meih nyei zingh laatc gu'nguaaic,
   ninh mbuo ziangh hnoi ziangh muonz maiv sekv.
  Meih mbuo heuc Ziouv nyei mienh,
   maiv dungx bun ganh hitv kuonx,
  7yaac maiv dungx bun ninh hitv kuonx.
   Zuov taux ninh liepc jiez Ye^lu^saa^lem,
   yaac bun Ye^lu^saa^lem yiem lungh ndiev benx mienh ceng nyei dorngx.
  8Ziouv sung cuotv ninh nyei mbiaauc jieqv buoz,
   se ninh henv haic nyei buoz, laengz waac,
  “Yiem naaiv mingh yie yietc liuz
   maiv zorqv meih nyei laangh ziqc bun meih nyei win-wangv zoux nyanc hopv.
  Ganh fingx mienh yietc liuz yaac maiv duqv hopv
   meih ndortv qaqv duqv daaih nyei siang-a'ngunc diuv.
  9Mv baac siou nyei mienh duqv nyanc yaac ceng Ziouv.
  Siou a'ngunc biouv wuov deix
   yaac duqv yiem yie nyei singx dinc nyei laatc gu'nyuoz hopv.”
  10Jiex mingh, yangh zingh gaengh jiex mingh maah!
   Weic naaiv deix baeqc fingx liuc leiz ziangx jauv.
  Ceix jiez, ceix jiez domh jauv.
   Zorqv nqoi la'bieiv,
  weic maanc fingx mienh cie geh faaux.
  11Mangc maah! Ziouv zunh jomc lungh ndiev gorngv,
  “Gorngv mbuox Si^on,
   ‘Mangc maah! Meih nyei njoux en daaih taux.
  Mangc maah! Ninh nyei zingh nyeic yiem ninh wuov,
   ninh winh bun nyei zingh nyeic yiem ninh nyei nza'hmien.’ ”
  12Mienh oix heuc ninh mbuo benx “Cing-Nzengc nyei Baeqc Fingx,”
   “Ziouv Zuoqc Daaih nyei Mienh.”
  Mienh yaac heuc meih benx “Lorz Duqv Daaih.”
   Yaac heuc “Maiv Guangc Huaang nyei Zingh.”