9

Maaih Baengh Orn Nyei Hungh Oix Cuotv Seix

1Mv baac yangh naaiv jiex, zuqc kouv wuov deix maiv zuqc aengx yiem hmuangx gu'nyuoz. Zinh ndaangc Tin-Hungh bun Se^mbu^lun Deic caux Napv^taa^li Deic zuqc mangc piex, mv baac nqa'haav ninh oix taaih gan mingh koiv-hlen nyei jauv, se jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, fingx-fingx mienh nyei Gaa^li^li Deic.
  2Yangh hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx,
   zungv duqv buatc domh njang.
  Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix,
   duqv njang ziux jienv ninh mbuo.
  3Meih bun wuov norm guoqv nyei mienh hiaangx camv,
   aengx jaa tipv orn-lorqc bun ninh mbuo.
  Ninh mbuo yiem meih nyei nza'hmien njien-youh,
   hnangv mienh siou gaeng-zuangx njien-youh,
  yaac hnangv mienh bun nqoi
   caangv daaih nyei ga'naaiv orn-lorqc nor.
  4Weic zuqc meih wuotv nauv
   ninh mbuo gaaz nyei ⟨ndiangx-gaaz,⟩ yaac wuotv nauv
   mborqv ninh mbuo nyei mba'dauh nyei ndiangx-ndonx,
   caux zeix ninh mbuo nyei biaav-bin,
   hnangv meih mborqv baaic Mi^ndien Mienh wuov hnoi.
  5Mborqv jaax baeng nyei laengc-laengc heh
   caux guoqv jienv nziaamv nyei deix-deix lui
   zungv zuqc buov,
   se dorngx zaangh buov douz.
  6Weic zuqc maaih dauh gu'nguaaz weic yie mbuo cuotv seix.
   Maaih dauh dorn ceix bun yie mbuo.
  Ninh duqv hungh lingc gunv yie mbuo
  ninh yaac duqv mbuox heuc
   Mbuoqc Horngh nyei Caangh Laangh Mienh,
   Henv Haic nyei Tin-Hungh, Yietc Liuz Yiem nyei Die,
   Baengh Orn nyei Hungh Dorn.
  7Ninh nyei hungh lingc oix jaa camv,
   baengh orn nyei jauv yietc liuz maiv jomc.
  Ninh zungv oix zueiz Ndaawitv nyei hungh weic
   gunv ninh nyei guoqv.
  Ninh oix longc baengh fim caux zoux horpc nyei jauv
   liepc jiez, ceix wuonv,
   yiem naaiv mingh taux yietc liuz.
  Nernh Jiex nyei Ziouv
   oix jorm hnyouv hnangv naaiv nor zoux.

I^saa^laa^en Mienh Zoux Maux, Zuqc Tin-Hungh Qiex Jiez

  8Ziouv bun waac mingh gorngv Yaakopv,
   yaac ndortv zuqc I^saa^laa^en.
  9Zuangx baeqc fingx, se E^faa^im Mienh,
   caux Saa^maa^lie Mienh ziouc hiuv aqv.
  Ninh mbuo ceng ganh hlo,
   bungx waac-maux gorngv,
  10“Hui-zun mbaang mi'aqv,
   mv baac yie mbuo oix longc
   zuqc daaih nyei la'bieiv ceix jiez.
  Ngongh nyorx ndiangx zuqc goix mi'aqv,
   mv baac yie mbuo oix zuangx si^ndaa zongh ndiangx div.”
  11Mv baac Ziouv zoux bun yiem Lesin nyei win-wangv
   daaih mborqv ninh mbuo,
   yaac coqv zuqc ninh mbuo nyei win-jaa.
  12Se yiem dong bung nyei Silie Mienh,
   caux fai bung nyei Fi^li^saa^die Mienh,
   zungv morngx nqoi nzuih naqv I^saa^laa^en.
  Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.
   Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.
  13Mv baac baeqc fingx maiv nzuonx daaih lorz mborqv ninh mbuo wuov dauh,
   ninh mbuo maiv lorz Nernh Jiex nyei Ziouv.
  14Weic naaiv Ziouv yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx,
   yietc hnoi gu'nyuoz hngaqv m'nqorngv caux dueiv guangc,
   liemh daau-normh caux luoqc diqc guaengv.
  15Mienh gox caux zoux hlo nyei mienh se m'nqorngv,
   njaaux jaav nyei douc waac mienh se dueiv.
  16Weic zuqc dorh baeqc fingx wuov deix dorh ninh mbuo yangh dorngc jauv.
   Dongh ninh mbuo dorh nyei zuangx mienh zuqc lunc.
  17Weic naaiv Ziouv maiv a'hneiv mienh lunx mienh,
   yaac maiv korv-lienh ninh mbuo nyei guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav,
  weic zuqc dauh dauh maiv gan Tin-Hungh yaac zoux orqv sic,
   mouz dauh nyei nzuih gorngv maiv benx nyei waac.
  Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.
   Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.
  18Orqv sic hnangv douz nor buov,
   buov qui njimv-cou njimv-muonc.
  Orqv sic yaac hnangv buov lomc-ndiev nyei douz,
   cuotv douz-sioux-don, cutv-cutv nyei faaux.
  19Nernh Jiex nyei Ziouv qiex jiez
   ziouc hnangv douz nor buov ndau.
  Baeqc fingx yaac hnangv benx buov douz nyei zaangh,
   maiv maaih haaix dauh liouh ninh nyei gorx-youz nyei maengc.
  20Ninh mbuo yiem mbiaauc maengx caangv
   mv baac ninh mbuo corc hnyouv sie.
  Ninh mbuo yiem zaaix maengx nyanc,
   ninh mbuo yaac maiv beuv.
  Gorqv-mienh zungv nyanc gorqv-mienh nyei fu'jueiv.
  21Maa^natv^se oix mborqv E^faa^im, E^faa^im oix mborqv Maa^natv^se,
   ninh mbuo yaac lomh nzoih mborqv Yu^ndaa.
  Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu.
   Ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.