36

Tơlơi Bơni Hiam Kơ Ƀing Israel

1“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ kơ khul čư̆ čan ƀing Israel tui anai, ‘Ơ khul čư̆ čan ƀing Israel, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh. 2Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Pô rŏh ayăt laĭ kơ ih tui anai, “Hah ha! Khul anih glông đưm đă anŭn hơmâo jing hĭ laih mŭk dram ta.” ’ 3Hơnŭn yơh, laĭ lui hlâo bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh: Yuakơ ƀing gơñu pơrai hĭ hăng lua mă ih mơ̆ng rĭm bơnăh kiăng kơ ih jing hĭ mŭk dram kơ abih bang lŏn čar laih anŭn jing hĭ tơlơi ƀing arăng pơhiăp djik djak hăng pơhiăp rơkŭt yơh, 4hơnŭn yơh, Ơ khul čư̆ čan Israel hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Khua Yang Yahweh tui anai: Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ khul čư̆ čan hăng khul bŏl čư̆, kơ khul trŏp ia hăng khul dơnung, kơ anih rơngol răm rai hăng kơ khul plei pla tơdron ha̱r jing abih bang khul anih wơ̆t hăng khul mŭk dram arăng hơmâo sua mă hăng klao djik yua mơ̆ng abih bang ƀing lŏn čar jum dar ih yơh, 5anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Amăng tơlơi Kâo hur har Kâo hơmâo pơhiăp laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing lŏn čar pơkŏn, laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang Edôm, yuakơ hăng tơlơi klao laih anŭn tơlơi djik amăng pran jua gơñu yơh ƀing gơñu pơjing hĭ anih lŏn Kâo jing mŭk dram gơñu pô kiăng kơ ƀing gơñu sua mă đang rơ̆k anih lŏn Kâo anŭn.’ 6Hơnŭn yơh, laĭ lui hlâo bĕ kơ tơlơi anih lŏn Israel laih anŭn laĭ bĕ kơ khul čư̆ čan hăng khul bŏl čư̆ anŭn, kơ khul trŏp ia hăng khul dơnung tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơhiăp amăng tơlơi hil ga̱r Kâo yuakơ ih hơmâo tŭ tơnap laih kơ tơlơi djik ƀing lŏn čar. 7Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi yơr đĭ tơngan Kâo kơ tơlơi ƀing lŏn čar jum dar ih ăt či tŭ tơnap kơ tơlơi ƀing gơñu djik kơ ih mơ̆n.
8“ ‘Samơ̆ ih, Ơ khul čư̆ čan Israel hơi, či pơtơbiă khul than hăng boh čroh kơ ƀing ană plei Kâo Israel, yuakơ ƀing gơñu či glaĭ pơ sang gơñu pô tañ yơh. 9Kâo pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gih laih anŭn či lăng ƀơi ƀing gih hăng tơlơi khăp yơh. Anih lŏn gih arăng či jik kai hăng jŭ pla dơ̆ng, 10laih anŭn Kâo či brơi thim lu mrô mơnuih amăng ƀing gih yơh laih anŭn ăt abih bang sang anŏ Israel mơ̆n. Khul plei pla či hơmâo mơnuih hơdip dơ̆ng laih anŭn khul anih răm rai anŭn arăng či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ dơ̆ng yơh. 11Kâo či thim mrô mơnuih wơ̆t hăng mrô hlô rong amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gơñu či đĭ kơyar hăng jing hĭ lu yơh. Kâo či brơi mơnuih hơdip amăng ƀing gih kar hăng hlâo adih yơh Kâo či ngă kơ ƀing gih đĭ kơyar lu hloh kơ hlâo adih mơ̆n. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh. 12Kâo či ngă kơ ƀing ană plei, jing ƀing ană plei Kâo Israel, hơdip amăng ƀing gih dơ̆ng. Ƀing gơñu či tŭ mă ƀing gih laih anŭn ƀing gih či jing lŏn kŏng ngăn gơñu dơ̆ng yơh. Ƀing gih ƀu či pơrai hĭ ƀing ană bă gơñu dơ̆ng tah.
13“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ƀing ană plei laĭ kơ ƀing gih tui anai, “Ih lun ƀơ̆ng mơnuih mơnam laih anŭn pơrai hĭ khul lŏn čar gih wơ̆t hăng ƀing ană bă amăng anŭn mơ̆n,” 14hơnŭn yơh, ih ƀu či lun ƀơ̆ng mơnuih mơnam ƀôdah ngă kơ lŏn čar ih ƀu hơmâo ană bă dơ̆ng tah, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 15Kâo ƀu či ngă kơ ih hơmư̆ khul tơlơi djik ƀing lŏn čar dơ̆ng tah, laih anŭn ih ƀu či tŭ tơnap tơlơi djik ƀing kơnung djuai mơnuih ƀôdah ngă kơ lŏn čar ih răm rai dơ̆ng tah, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”
16Laih anŭn dơ̆ng Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 17“Ơ ană mơnuih hơi, tơdang ƀing ană plei Israel hơdip laih amăng anih lŏn gơñu pô hlâo adih, ƀing gơñu pơgrĭ hĭ anih lŏn anŭn yua mơ̆ng tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu laih anŭn khul tơlơi bruă gơñu. Tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu jing kar hăng tơlơi ƀu rơgoh đah kơmơi rĭm blan ƀơi anăp Kâo yơh. 18Tui anŭn yơh, Kâo tuh tơbiă laih tơlơi hil Kâo ƀơi ƀing gơñu yơh yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă tuh drah laih amăng anih lŏn laih anŭn yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơgrĭ hĭ laih anih lŏn anŭn hăng khul rup trah. 19Kâo pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng ƀing lŏn čar laih anŭn ƀing gơñu čơlah đuaĭ amăng djŏp anih lŏn. Kâo phat kơđi laih ƀing gơñu tui hăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng gơñu laih anŭn tơlơi bruă gơñu ngă laih yơh. 20Ƀơi hrơi mông pă ƀing gơñu hơdip laih amăng ƀing lŏn čar anŭn ƀing gơñu pơgrĭ hĭ laih anăn rơgoh hiam Kâo, yuakơ tơlơi arăng laĭ laih kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai jing ƀing ană plei Yahweh samơ̆ ƀing gơñu hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng anih lŏn Ñu.’ 21Kâo hơmâo pơmĭn ƀlơ̆ng kơ anăn rơgoh hiam Kâo, jing anăn sang anŏ Israel pơgrĭ hĭ laih amăng ƀing lŏn čar jing amăng anih ƀing gơñu hơmâo đuaĭ nao laih.
22“Hơnŭn yơh, pơhiăp bĕ kơ sang anŏ Israel tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo ngă tơlơi anŭn ƀu djơ̆ yuakơ ih ôh, Ơ sang anŏ Israel hơi, Kâo či ngă hơdôm tơlơi bruă anŭn, samơ̆ kơ anăn rơgoh hiam Kâo yơh, jing anăn ih hơmâo pơgrĭ hĭ laih amăng ƀing lŏn čar jing anih ƀing gih hơmâo đuaĭ nao laih. 23Kâo či pơrơđah tơlơi rơgoh hiam kơ anăn yom prŏng Kâo, jing anăn arăng hơmâo pơgrĭ laih amăng ƀing lŏn čar, jing anăn ih hơmâo pơgrĭ hĭ laih amăng ƀing gơñu. Giŏng anŭn, ƀing lŏn čar anŭn či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, tơdang Kâo pơrơđah Kâo pô rơgoh hiam mơ̆ng ih ƀơi anăp mơta gơñu.
24“ ‘Yuakơ Kâo či mă pơđuaĭ hĭ ih mơ̆ng ƀing lŏn čar anŭn. Kâo či pơƀut glaĭ ih mơ̆ng abih bang ƀing lŏn čar laih anŭn ba ih glaĭ pơ anih lŏn ih pô yơh. 25Kâo či añăh ia rơgoh ƀơi ƀing gih laih anŭn či jing hĭ rơgoh yơh. Kâo či pơrơgoh hĭ ƀing gih mơ̆ng abih bang tơlơi grĭ grañ gih laih anŭn mơ̆ng abih bang khul rup trah gih yơh. 26Kâo či pha brơi kơ ƀing gih pran jua phrâo laih anŭn jua pơmĭn phrâo. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gih pran jua pơtâo laih anŭn pha brơi kơ ƀing gih pran jua asar yơh. 27Laih anŭn Kâo či pioh Yang Bơngăt Kâo amăng ƀing gih hăng pơtrŭt ƀing gih kiăng đuaĭ tui khul tơlơi phiăn Kâo laih anŭn răng pơñen ngă tui khul tơlơi juăt Kâo yơh. 28Ƀing gih či hơdip amăng anih lŏn Kâo pha brơi laih kơ ơi adon gih. Ƀing gih či jing ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gih yơh. 29Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng abih bang tơlơi grĭ grañ gih. Kâo či pơđar kơ gơnam tăm hăng ngă brơi hơmâo pơdai bă blai laih anŭn Kâo ƀu či ba rai tơlơi ư̆ rơpa ƀơi ƀing gih dơ̆ng tah. 30Kâo či brơi thim boh čroh kơ khul kơyâo hăng khul gơnam tăm amăng đang hơma, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tŭ pơmlâo amăng ƀing lŏn čar yuakơ tơlơi ư̆ rơpa dơ̆ng tah. 31Giŏng anŭn, ƀing gih či hơdơr kơ khul hơdră jơlan sat ƀai hăng khul tơlơi bruă soh sat gih yơh, laih anŭn ƀing gih hơƀak jrak kơ gih pô yuakơ khul tơlơi soh gih hăng khul tơlơi bruă hơƀak drak ƀing gih ngă laih yơh. 32Kâo kiăng kơ ƀing gih thâo krăn kơ tơlơi Kâo ƀu či ngă tơlơi anŭn yuakơ ƀing gih ôh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Ơ sang anŏ Israel hơi, mlâo mlañ bĕ laih anŭn tŭ pơmlâo bĕ yuakơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng gih!
33“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀơi hrơi Kâo pơrơgoh hĭ ƀing gih mơ̆ng abih bang khul tơlơi soh gih, Kâo či brơi ƀing gih dŏ glaĭ dơ̆ng amăng khul plei pla gih laih anŭn khul anih răm rai arăng či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ dơ̆ng yơh. 34Anih lŏn rơngol či jing hĭ anih arăng jik čŏh pơala kơ anih rơngol đôč đač ƀơi anăp abih bang ƀing hlơi pô găn nao pơ anih anŭn. 35Ƀing gơñu či laĭ tui anai, “Anih lŏn anai hlâo adih jing hĭ laih rơngol samơ̆ ră anai hơmâo jing hĭ laih kar hăng đang Iden. Khul plei pla hlâo adih jing anih glưh pơčah, rơngol laih anŭn răm rai, samơ̆ ră anai jing hĭ kơđông kơjăp laih anŭn bă hăng mơnuih hơdip yơh.” 36Giŏng anŭn, ƀing lŏn čar jum dar ih ăt dŏ dơnơ̆ng anŭn či thâo krăn kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơdơ̆ng glaĭ laih anih răm rai anŭn laih anŭn hơmâo pla glaĭ laih anih rơngol anŭn. Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih, laih anŭn Kâo či ngă kơ tơlơi anŭn yơh.’
37“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Sa wơ̆t dơ̆ng Kâo či hơmư̆ tơlơi kwưh rơkâo sang anŏ Israel laih anŭn ngă tơlơi anŭn kơ ƀing gơñu dơ̆ng tui anai: Kâo či ngă kơ ană plei gơñu jing lu mơnuih kar hăng triu, 38jing lu kar hăng triu bơbe kơ khul gơnam pơyơr ƀơi plei Yerusalaim amăng khul hrơi phet pơkơčah yơh. Tui anŭn, khul plei pla răm rai či bă hăng mơnuih lu dơ̆ng. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.”