21

Tej lus uas hais txog Npanpiloo

1Tej lus uas hais txog tebchaws moj sab qhua ntawm hiavtxwv.
  Zoo ib yam li khaub zeeg cua
   hauv Neke ntsawj ya du lug mus,
  muaj ib tug tuaj hauv tebchaws
   moj sab qhua tuaj,
  thiab tuaj hauv lub tebchaws
   uas txaus ntshai kawg li.
  2Tej xwm txheej phem
   uas kuv ua yog toog pom hais tias,
  tus uas lws tabtom lws,
   tus uas ua kom puam tsuaj kuj tabtom ua.
  Elas 'e, cia li nce mus ntaus,
   Midia 'e, cia li mus vij lub nroog.
  Qhov uas Npanpiloo ua rau luag ntsaj laws
   kuv yuav ua kom ntsiag to tag nrho huvsi.
  3Vim li ntawd kuv lub duav thiaj mob heev kawg,
   kuv mob heev cuag nkaus li
   tej pojniam mob plab yug menyuam.
  Kuv tws kev nkaus vim tej uas kuv hnov,
   kuv poob siab nthav vim tej uas kuv pom.
  4Kuv siab ntsws fab tag,
   kuv ntshai ua ib ce hlauv hlo,
  kuv vam rau thaum tsaus ntuj,
   tiamsis qhov ntawd rov ua rau kuv
   ntshai tshee hnyo.
  5Lawv npaj rooj noj cia,
   lawv muab ntaub pua chaw nyob.
   Lawv noj, lawv haus.
  Nej cov thawj cia li sawv tsees,
   cia li ntaus roj rau daim tawv
   uas thaiv ua rog.
  6Vim yog Yawmsaub hais li no rau kuv tias,
   “Cia li mus tsa tus faj xwm
   kom nws tshaj tawm tej uas nws pom.
  7Thaum nws pom cov uas caij nees
   ua ib nkawg ib nkawg,
  cov uas caij nees luav thiab caij ntxhuav,
   mas kom nws ua tib zoo mloog,
   mloog zoo zoo li.”
  8Tus faj xwm qw hais tias, “Au tus Tswv,
   kuv sawv saum lub chaw faj xwm
   tas hnub tas hmo,
  thiab kuv nyob rawv ntawm kuv lub chaw
   tag niaj tag hmo.
  9Saib maj, cov uas caij tuaj,
   yog cov uas caij nees
   ua ib nkawg ib nkawg.”
  Thiab nws teb hais tias,
   “Npanpiloo pob tag, pob tag lawm,
  lawv tej dab mlom huvsi tawg tag
   rau hauv pem teb.”
  10Kuv haiv neeg uas txeev raug ntaus
   raug ntxuaj 'e,
  kuv tau hnov Yawmsaub
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
  uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li cas lawm,
   kuv kuj piav qhia li ntawd rau nej.

Tej lus uas hais txog Duma

11Tej lus uas hais txog Duma.

  Muaj ib tug hu ntawm Xe‑i rau kuv tias,
   “Tus faj xwm, tsaus ntuj ntev li cas lawm?
   Tshuav ntev li cas li kaj ntug?”
  12Tus faj xwm hais tias, “Twb yuav kaj ntug,
   tiamsis yuav rov tsaus ntuj thiab.
  Yog koj xav nug dua kuj nug tau,
   koj rov tuaj dua.”

Tej lus uas hais txog Alanpia

13Tej lus uas hais txog Alanpia.

  Cov neeg Dedas uas ua ke mus
   ua luam tsheej pab 'e,
  nej yuav tsuam chaw so
   hauv Alanpia tej moj sab qhua.
  14Nej cov uas nyob hauv Thema tebchaws 'e,
   cia li muab dej rau tus uas nqhis haus,
  cia li muab mov rau
   tus uas khiav tuaj cawm siav noj.
  15Vim yog lawv khiav hniav ntaj tuaj,
   thiab khiav rab ntaj uas rho hlo
   thiab rab hneev uas nta lawm tuaj,
  thiab khiav ntawm tej tshav rog
   uas tawm tsam heev tuaj.
16Yog vim tug Tswv hais li no rau kuv tias, “Ib xyoos xwb mas Kheda lub meej mom huvsi yuav ploj tag, raws li uas ntiav tub zog ib xyoos xwb. 17Cov neeg Kheda cov tub rog uas siab loj siab tuab thiab txawj tua hneev yuav tshuav tsawg, rau qhov Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv tau hais li no lawm.”