29

Qhia Kom Tsa Aloos thiab Nws Cov Tub ua Povthawj

(Levis Kevcai 8.1-36)

1“Ntawm no yog tej uas koj yuav tsum tau ua rau Aloos thiab nws cov tub, muab lawv tsa ua povthawj ua kuv tes haujlwm. Muab ib tug menyuam heev nyuj thiab ob tug laug yaj uas tsis muaj ib qhov phem li. 2Muab cov tseem hmoov nplej uas tsis xyaw keeb zuaj ua ib co ncuav, muab ib co hmoov ntse roj txiv ntoo ua dua ib co ncuav, thiab muab ib co puab ua tej lub nyias nyias muab roj txiv ntoo pleev rau saud. 3Koj cia li muab cov ncuav ntawd ntim rau hauv tawb coj tuaj fij rau kuv thaum uas koj muab tus menyuam heev nyuj thiab ob tug laug yaj tua fij.
4“Koj cia li coj Aloos thiab nws cov tub mus rau tom lub qhovrooj uas yuav mus rau hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib, thiab muab dej los ua kevcai ntxuav lawv. 5Koj muab cov tsoos tsho rau Aloos hnav uas yog: lub tsho ntev, lub tsho efaus, lub tsho uas hnav npog lub tsho efaus, daim ntaub npog hauvsiab thiab txojsiv rau nws sia. 6Muab txoj phuam rau Aloos ntoo saum taubhau, thiab muab daim phiaj kub dawbhuv uas txaug cov lus hais tias, ‘Dawbhuv rau tus TSWV,’ khi rau saum txoj phuam. 7Ces koj muab cov roj uas txhawb meejthawj hliv rau saum Aloos taubhau, thiab muab nws tsa ua povthawj.
8“Koj coj Aloos cov tub tuaj thiab muab cov tsho no rau lawv hnav; 9muab siv rau lawv sia thiab muab kausmom rau lawv ntoo. Ua li ntawd yog koj tsa Aloos thiab nws cov tub ntag. Ces lawv thiab lawv cov xeebntxwv yuav ua povthawj ua kuv tes haujlwm mus ibtxhis li.
10“Cab tus heev nyuj mus rau ntawm hauv ntej lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib, hais rau Aloos thiab nws cov tub kom tsa tes rau saum tus heev nyuj taubhau. 11Muab tus heev nyuj ntawd tua tabmeeg tus TSWV rau ntawm lub qhovrooj Tsevntaub. 12Muab koj tus ntivtes tub tus heev nyuj ntawd cov ntshav mus pleev rau lub thaj cov kub. Ces dua li cov ntshav uas seem muab hliv ywg lub taw thaj kom tas. 13Koj muab cov npluag roj uas npog plab hnyuv, nplooj siab uas zoo tshaj plaws, thiab ob lub raum nrog cov npluag roj uas qhwv ob lub raum, coj mus hlawv rau saum lub thaj fij rau kuv. 14Tiamsis tus nyuj cov nqaij, daim tawv thiab cov plab hnyuv mas muab coj mus hlawv rau sab nraum ntug yeej. Qhov no yog muab fij tshem cov povthawj lub txim povtseg.
15“Muab ib tug yaj los thiab hais rau Aloos thiab nws cov tub, kom lawv tsa tes rau saum tus yaj ntawd taubhau, 16thiab koj cia li muab tus yaj ntawd tua, muab cov ntshav coj mus ywg rau lub thaj. 17Ces muab tus yaj ntawd txiav ua tej daim; ntxuav tej plab hnyuv thiab cov cesqab kom huv, coj mus tso tshooj rau saum lub taubhau thiab cov nqaij, 18muab tagnrho tus yaj ntawd coj mus hlawv rau saum lub thaj fij rau tus TSWV, kom tej pa tsw qab ntxiag rau tus TSWV.
19“Koj muab dua ib tug yaj los thiab hais kom Aloos thiab nws cov tub tsa tes rau saum tus yaj ntawd taubhau, 20koj muab tus yaj ntawd tua, thiab muab mentsis ntshav coj mus pleev rau Aloos thiab nws cov tub cov tsho ntev lub ntsej sabxis thiab pleev rau lawv cov ntivtaw xoo sabxis. Muab cov ntshav uas seem coj mus ywg rau lub thaj plaub sab ntawd huv tibsi. 21Koj muab mentsis ntshav saum lub thaj thiab mentsis roj txhawb meejthawj nchos rau Aloos thiab nws lub tsho, nws cov tub thiab lawv cov tsho. Ces nws thiab nws cov tub thiab lawv tej tsoos tsho thiaj dawbhuv txaus kuv siab.
22“Muab tej roj yaj hlais tseg, tej roj cesqab, tej npluag roj uas npog plab hnyuv, nplooj siab, ob lub raum nrog cov npluag roj uas qhwv ob lub raum, thiab cesqab sabxis. 23Rho cov ncuav uas twb muab fij rau kuv lawm hauv tawb los, muab ib yam ib lub li no: muab ib lub ncuav xyaw roj txiv ntoo, muab ib lub ncuav tsis xyaw roj, muab ib lub ncuav nyias nyias, 24thiab koj muab tagnrho cov khoom fij no rau Aloos thiab nws cov tub, kom lawv muab yom fij rau kuv. 25Ces koj rov txais cov zaub mov ntawm lawv tes los, thiab muab coj mus hlawv rau saum lub thaj, tso tshooj ntxiv rau saum cov zaub mov uas twb muab hlawv fij rau kuv lawm. Tej pa ntawd yuav tsw qab ntxiag txaus kuv siab heev.
26“Koj muab lub hauvnrob yaj coj los yom fij tshwjxeeb rau kuv. Thooj nqaij hauvnrob no yog koj tug.
27“Tus yaj uas muab tua yom fij rau kuv, thaum ua kevcai tsa tus povthawj, yuav tsum muab lub hauvnrob thiab cesqab tshwj rau ib cag, tseg rau Aloos thiab nws cov tub. 28Thaum kuv haivneeg fij lawv tej khoom sib raug zoo, mas muab lub hauvnrob thiab cesqab ua cov povthawj tug, kuv thiaj tsis hloov siab. Qhov no yog cov pejxeem muab rau kuv uas yog tus TSWV.
29“Thaum Aloos tuag, muab nws cov ris tsho uas yog tus povthawj rau nws cov tub hnav, rau qhov lawv yuav hnav thaum uas tsa lawv ua povthawj. 30Aloos tus tub uas ua povthawj hloov nws chaw yuav tsum hnav cev ris tsho ntawd xya hnub, thaum uas nws tuaj rau hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib thiab ua kuv tes haujlwm hauv Chav Dawbhuv.
31“Coj tus yaj uas tua ua kevcai tsa Aloos thiab nws cov tub ntawd, mus hau rau hauv chav dawbhuv. 32Lawv yuav noj cov nqaij yaj thiab cov ncuav uas tseg rau hauv lub tawb nyob ntawm kuv lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 33Lawv yuav tsum noj tej zaub mov uas ua kevcai ntxuav zam txim thaum tsa lawv ntawd. 34Tej nqaij lossis tej mov uas seem txog tagkis sawv ntxov tsis txhob noj lawm, cia li muab hlawv povtseg; rau qhov yog tej khoom uas dawbhuv.
35“Koj ua kevcai tsa Aloos thiab nws cov tub kom txwm nkaus xya hnub, raws li kuv tau samhwm rau koj lawm. 36Txhua hnub twg koj yuav tsum muab ib tug heev nyuj los tua theej txhoj, ua kev zam lawv lub txim. Thiab qhov no yog koj ua kevcai ntxuav lub thaj. Koj cia li muab roj txiv ntoo hliv rau lub thaj ua kom lub thaj dawbhuv. 37Ua li no kom txwm nkaus xya hnub. Lub thaj thiaj yuav dawbhuv, thiab txhua tus neeg lossis txhua yam uas mus chwv lub thaj, lub thaj yuav ua rau txhua tus neeg lossis tej khoom ntawd dawbhuv.

Niaj Hnub Fij Khoom

(Teev Npe 28.1-8)

38“Yuav tsum muab ob tug menyuam yaj uas muaj ib xyoo mus tua hlawv rau saum lub thaj, ib hnub dhau ib hnub tsis tu li. 39Muab ob tug menyuam yaj ntawd ib tug tua hlawv theej txhoj rau thaum sawv ntxov thiab muab ib tug tua hlawv rau thaum yuav tsaus ntuj. 40Luj ob choj tseem hmoov nplej zuaj xyaw ib lamhwj tseem roj txiv ntoo, thiab ib lamhwj cawv txiv hmab fij nrog thawj tug menyuam yaj. 41Tus menyuam yaj uas hlawv theej txhoj thaum yuav tsaus ntuj, muab hmoov nplej, roj txiv ntoo thiab cawv txiv hmab coj mus fij nrog ib yam li tus uas fij thaum sawv ntxov. Cov no yog tej zaub mov uas fij rau kuv uas yog tus TSWV, thiab tej pa ntawd yuav tsw qab ntxiag txaus kuv siab. 42Yuav tsum ua kevcai hlawv cov khoom fij li no tabmeeg kuv, rau ntawm lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib lub qhovrooj mus ibtxhis. Kuv yuav nrog koj tham thiab ntsib kuv haivneeg ntawm qhov chaw ntawd. 43Kuv yuav ntsib cov Yixalayees ntawm qhov chaw ntawd, thiab kuv lub tshwjchim uas ci ntsa iab hauv kuv qhov chaw sib ntsib yuav ua rau thaj chaw ntawd dawbhuv. 44Kuv yuav ua kom lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib thiab lub thaj dawbhuv, thiab kuv yuav tsa Aloos thiab nws cov tub ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. 45Kuv yuav nrog cov Yixalayees nyob, thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv. 46Lawv yuav paub hais tias, kuv yog tus TSWV lawv tus Vajtswv uas coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los, kuv thiaj nrog lawv nyob. Kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv ntag.