30

Lub Thaj Hlawv Hmoov Tshuaj Tsw Qab

(Khiavdim 37.25-28)

1“Muab ntoo kubtwm ua ib lub thaj hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab. 2Lub thaj ntawd txua ua plaub fab, ntev ib tshim thiab dav ib tshim, thiab siab ob tshim. Txua plaub tug kub koom hlo rau plaub ceg kaum thaj. 3Koj muab tej tseem kub vuam rau plaub sab, thiab plaub tug kub huv tibsi, thiab muab ib pluaj kub ntsia puab tus ntug thoob plaws. 4Ua plaub lub khawb kub rau lub thaj, thiab muab ntsia rau ob sab hauv qab tus ntug ib sab twg ob lub ua chaw ntxig nqaj kwv lub thaj. 5Muab ntoo kubtwm txua ua nqaj kwv lub thaj thiab muab kub vuam ob tug nqaj ntawd huv tibsi. 6Muab lub thaj ntawd txawb rau ntawm daim ntaub uas thaiv lub Phijxab sab nraum no. Qhov chaw ntawd, thiaj yog qhov chaw uas kuv yuav ntsib koj. 7Txhua tagkis uas Aloos tuaj tu cov teeb, nws yuav tsum hlawv hmoov tshuaj kom tsw qab ntxiag rau saum lub thaj ntawd. 8Thaum yuav tsaus ntuj uas Aloos tuaj taws cov teeb, nws yuav tsum hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab ntawd ib yam nkaus. Tej hmoov tshuaj tsw qab no yuav tsum hlawv fij rau tus TSWV mus ibtxhis li. 9Tsis txhob muab tej yam hmoov tshuaj tsw qab uas tsis dawbhuv lossis tsiaj lossis qoobloo hlawv rau saum lub thaj ntawd, thiab tsis pub hliv cawv txiv hmab fij rau saum lub thaj ntawd. 10Aloos yuav tsum muab tej ntshav tsiaj uas tua theej txhoj, pleev lub thaj plaub tug kub ua kevcai ntxuav ib xyoo ib zaug. Yuav tsum ua li no txhua xyoo mus ibtxhis li. Lub thaj no yog lub uas dawbhuv kawg nkaus rau kuv uas yog tus TSWV.”

Sau Se rau Lub Tsevntaub

11Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 12“Thaum koj txheeb cov Yixalayees npe, txhua tus txivneej yuav tsum them nyiaj rau kuv txhiv nws txojsia rov qab, ua li no thaum koj tabtom txheeb npe, lawv thiaj tsis raug kev puastsuaj. 13Txhua tus uas sau npe yuav tsum them nyiaj kom puv ntoob li uas tau kom tseg, muab luj kom hnyav ntaus nqi raws nraim li nomtswv kevcai. Txhua tus yuav tsum them cov nyiaj no ua khoom fij rau kuv. 14Txhua tus neeg uas muaj hnubnyoog nees nkaum xyoo rov saud uas twb sau npe tas lawm, yuav tsum tau coj nyiaj tuaj fij rau tus TSWV. 15Thaum lawv them cov nyiaj no txhiv lawv txojsia, kom tus npluanuj tsis txhob them ntau tshaj, thiab tus pluag tsis txhob them tsawg tshaj. 16Txais cov nyiaj uas cov pejxeem Yixalayees coj tuaj khaws tseg tau siv rau hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib. Cov nyiaj no yog coj tuaj txhiv lawv txojsia, kuv yuav nco ntsoov tsomkwm lawv.”

Lub Phiab Tooj

17Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 18“Koj muab tooj ua ib lub phiab thiab lub taw phiab. Coj mus txawb rau ntawm lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib thiab lub thaj kis nruab nrab, thiab nqa dej los hliv kom puv nkaus lub phiab ntawd. 19Aloos thiab nws cov tub thiaj tau cov dej ntawd ntxuav tes ntxuav taw 20ua ntej uas lawv mus hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib lossis thaum lawv mus sawv fij zaub mov rau ntawm lub thaj. Lawv thiaj yuav tsis raug tua tuag. 21Lawv yuav tsum nco ntsoov ntxuav tes thiab ntxuav taw, lawv thiaj yuav tsis tuag. Qhov no ua ib txoj kevcai rau lawv thiab lawv tej xeebntxwv coj mus ibtxhis li.”

Roj Txhawb Meejthawj

22Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 23“Muab tej khoom tsw qab no: kaum ob choj hmoov tshuaj tsw qab mules, rau choj nroj tsw qab, rau choj kabtsib tauj tsw qab, 24thiab kaum ob choj ntoo kubtwm (muab luj kom hnyav ntaus nqi raws li nomtswv kevcai). Hliv ib taub roj txiv ntoo ntxiv rau, 25thiab muab nyoj ua cov roj txhawb meejthawj, sib tov kom zoo ib yam li cov tshuaj tsw qab. 26Muab cov roj ntawd pleev lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib thiab lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, 27lub rooj thiab tej cuabyeej uas siv rau lub rooj, lub teeb thiab tej cuabyeej uas siv rau lub teeb, lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab, 28lub thaj uas hlawv tej khoom fij thiab tej cuabyeej uas siv rau lub thaj ntawd, thiab lub phiab tooj uas ntxuav tes ntxuav taw thiab lub taw phiab. 29Qhov uas koj ua li no yog muab tej ntawd fij kom dawbhuv, ces txhua tus neeg lossis txhua yam uas chwv tej ntawd thiaj li dawbhuv, vim chwv raug yam uas dawbhuv. 30Koj muab Aloos thiab nws cov tub txhawb meejthawj, thiab muab lawv tsa ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. 31Koj hais rau cov pejxeem Yixalayees hais tias, ‘Nej yuav tsum siv cov roj txhawb meejthawj uas dawbhuv no ua kuv tes haujlwm mus ibtxhis. 32Cov roj no, koj tsis txhob muab hliv rau tej tus neeg uas tsis raug tsa, thiab koj tsis txhob muab cov roj no ua qauv mus ua dua ib co kom zoo li cov no ntxiv lawm. Cov roj no dawbhuv, mas koj yuav tsum saib taus cov roj dawbhuv no. 33Yog leejtwg txhob txwm ua dua ib co roj kom zoo li cov no lossis muab cov roj no mus hliv rau tus neeg uas tsis yog povthawj, tus ntawd yuav raug rho tawm hauv kuv haivneeg Yixalayees mus.’ ”

Tej Hmoov Tshuaj Tsw Qab

34Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li muab xatates, aunikes, nkanpanoos thiab cov tseem roj ntoo tsw qab uas tsw qab ntxiag no (txhua yam muab luj kom hnyav sib npaug zos), 35coj mus zom ua ke ua ib co hmoov tshuaj tsw qab, thiab muab ntsev tov ntxiv rau kom sib tov zoo thiaj dawbhuv. 36Muab zom kom ua hmoov mos heev, thiab nqa mus cia rau hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib, thiab muab nphoo rau ntawm hauv ntej lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. Cov hmoov tshuaj tsw qab no ua kom nej dawbhuv rau tus TSWV. 37Tsis txhob muab tus qauv no mus ua hmoov tshuaj tsw qab rau nej siv ntxiv lawm. Tej hmoov tshuaj tsw qab no ua kom nej dawbhuv rau tus TSWV. 38Yog leejtwg tseem ua dua ib co hmoov tshuaj tsw qab zoo li cov no los rau nws siv, cia li muab tus ntawd rho ntawm hauv kuv haivneeg mus.”