12

Qhia ua Kevcai Hla Dhau

1Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos thaum nkawd tseem nyob hauv lub tebchaws Iziv hais tias, 2“Lub hlis no yog lub ib hlis ntuj ntawm lub xyoo rau nej. 3Neb cia li hais rau cov Yixalayees kom paub hais tias, lub hlis no, hnub xiab kaug, kom ib tug txivtsev twg yuav tsum xaiv ib tug menyuam yaj lossis ib tug menyuam tshis npaj rau nws tsevneeg. 4Yog yim neeg twg tsawg noj tsis tas tus tsiaj ntawd, kom nws thiab yim uas nyob ze nws koom tua ib tug tsiaj, lawv yuav tsum ntsuas saib yuav noj tas tus tsiaj luaj li cas, thiab lawv yuav tsum suav lawv cov neeg uas noj tus tsiaj ntawd huv tibsi. 5Nej muab tus menyuam yaj lossis tus menyuam tshis ntawd tua noj, tiamsis yuav tsum yog tus uas tsis muaj ib qho phem li; thiab yog tus txiv uas muaj hnubnyoog ib xyoos xwb. 6Ces lub hlis no hnub kaum plaub thaum tsaus ntuj, tagnrho cov Yixalayees yuav tsum tua cov tsiaj ntawd noj. 7Kom lawv txhua yim uas tua tsiaj noj, muab tej ntshav tsiaj coj los pleev rau saum hau qhovrooj thiab ob tug ncej qhovrooj. 8Hmo ntawd yuav tsum muab cov nqaij ci noj ntxuag cov ncuav uas tsis xyaw keeb thiab noj ntxuag tej zaub iab kom tas. 9Nej yuav tsum tsis txhob noj nqaij nyoos lossis muab hau noj, tiamsis nej yuav tsum muab ci kheej, tsis txhob kaus plab hnyuv thiab siab ntsws hlo li. 10Nej yuav tsum noj kom tas tsis txhob pub seem ib qho, mus txog rau tagkis kaj ntug li; yog nej noj tsis tas nej cia li muab hlawv huv tibsi povtseg. 11Nej yuav tsum noj tsawg tsuag kom tas, rau qhov nej yuav tu nra sawv kev mus, rau khau thiab tuav rawv nej tus pas nrig rau ntawm nej txhais tes. Pluas hmo no yog nej noj ua Kevcai Hla Dhau hwm kuv uas yog tus TSWV.
12“Hmo ntawd kuv yuav mus thoob plaws hauv lub tebchaws Iziv, tua cov Iziv txhua tus tub hlob thiab tej tsiaj thawj tug menyuam uas yog tus txiv kom tuag tas huv tibsi, thiab rau txim kom txhua nrho rau cov Iziv tej vajtswv. Kuv yog tus TSWV. 13Tej ntshav uas nej pleev ntawm qhovrooj yuav ua lub cim, cim nej tej tsev. Thaum kuv pom cov ntshav ntawd kuv yuav hla nej mus thiab rau txim rau cov Iziv, kom nej thiaj tsis raug kev puastsuaj. 14Nej nco ntsoov muab hnub no ua hnub tseemceeb rau nej. Nej yuav ua kevcai nco txog tej uas tus TSWV tau ua rau nej pom tas los lawm. Nej ua kevcai li no mus ibtxhis li.”
15Tus TSWV hais tias, “Nej yuav tsum noj tej ncuav uas tsis xyaw keeb kom puv xya hnub. Thawj hnub, nej yuav tsum muab tej keeb uas nyob hauv tsev povtseg huv tibsi, yog xya hnub ntawd leejtwg tseem noj ncuav xyaw keeb, nej tsis txhob suav hais tias tus ntawd yog kuv haivneeg lawm. 16Thawj hnub thiab hnub xya, nej yuav tsum kom sawvdaws tuaj sib sau ua ke suav ua hnub dawbhuv. Tsis pub nej ua ib yam haujlwm dabtsi rau ob hnub ntawd, tsuas pub nej ua pluas noj pluas haus xwb. 17Nej yuav tsum muab hnub uas nej ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb no teem ua hnub uas tseemceeb, rau qhov hnub no yog hnub uas kuv coj nej txhua xeem tawm hauv tebchaws Iziv mus. Txhua xyoo rov txog hnub no, nej thiab nej cov xeebntxwv yuav tsum nco ntsoov ua txoj kevcai no. 18Lub ib hlis ntuj, suav txij li hmo kaum plaub mus txog hmo nees nkaum ib, nej yuav tsum noj ncuav tsis xyaw keeb. 19Xya hnub ntawd, tsis pub muaj ib qho keeb nyob hauv nej tej tsev hlo li. Txawm yog haivneeg Yixalayees lossis lwm haivneeg los xij, yog leejtwg tseem noj ncuav xyaw keeb, nej tsis txhob suav hais tias, tus ntawd yog kuv haivneeg lawm. 20Txawm yog nej nyob qhov twg los xij. Nej tsis txhob noj tej ncuav uas xyaw keeb li, nej yuav tsum noj tej ncuav uas tsis xyaw keeb xwb.”

Ua Kevcai Hla Dhau Thawj Zaug

21Mauxes hu cov Yixalayees cov thawjcoj tuaj ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Nej txhua tus nyias cia li mus xaiv nyias ib tug menyuam yaj lossis menyuam tshis, los rau nej tej tsevneeg tua noj ua Kevcai Hla Dhau. 22Nej muab ib re nplooj hixauv mus raus rau hauv lub phiab uas rau cov ntshav tsiaj, thiab coj cov ntshav ntawd mus pleev rau ob tug ncej qhovrooj thiab saum hau qhovrooj. Hmo ntawd tsis pub nej ib tug twg tawm rau nraum zoov mus txog tagkis kaj ntug. 23Thaum tus TSWV los tua cov Iziv, nws yuav pom tej ntshav uas nej pleev rau saum hau qhovrooj thiab ob tug ncej qhovrooj, nws yuav tsis pub tus Timtswv uas yog Txojkev tuag nkag los rau hauv nej tej tsev tua nej povtseg. 24Nej thiab nej cov tubki yuav tsum hwm txoj kevcai no mus ibtxhis tsis kawg li. 25Thaum nej mus txog hauv lub tebchaws uas tus TSWV coglus muab pub rau nej, nej yuav tsum nco ntsoov ua txoj kevcai no. 26Thaum nej cov menyuam nug nej hais tias, ‘Txoj kevcai no lub ntsiab yog li cas?’ 27Nej yuav tsum piav qhia rau lawv hais tias, ‘Yog txoj Kevcai Hla Dhau uas peb ua tus TSWV tsaug, rau qhov tus TSWV hla dhau peb cov Yixalayees tej vajtse mus tua cov Iziv, nws tua cov Iziv tiamsis nws tseg peb cia.’ ”
 Ib tsoom pejxeem Yixalayees txawm txhos caug ntua rau hauv av thiab pehawm Vajtswv.
28Ces lawv txawm rov qab los tsev thiab ua li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes thiab Aloos nkawd lawm.

Cov Iziv Tej Tub Hlob Tuag

29Thaum ib tag hmo tus TSWV los tua cov Iziv cov tub hlob tuag tagnrho, suav txij li Falaus tus tub hlob, tus uas yuav los zaum saum lub zwmtxwv los txog rau cov neeg raug txim uas nyob hauv qhov tsaus ntuj cov tub hlob; thiab tagnrho tej tsiaj txhu thawj tug menyuam uas yog tus txiv puavleej raug tua tuag tas huv tibsi. 30Hmo ntawd, Falaus, nws cov nomtswv thiab tagnrho cov Iziv sawv los quaj nyiav ntshoo nrooj, rau qhov lawv tej tub hlob tuag tas huv tibsi lawm. 31Hmo ntawd, Falaus txib neeg mus hu Mauxes thiab Aloos tuaj cuag nws, nws hais rau nkawd hais tias, “Neb thiab cov Yixalayees cia li khiav tawm hauv peb lub tebchaws no mus pe tus TSWV raws li nej thov kuv. 32Nej cia li cab nej tej yaj, tej tshis thiab tej nyuj mus kom tas. Neb thov Vajtswv foom koob hmoov rau kuv thiab.”
33Cov Iziv txhib ceev nrooj kom cov Yixalayees cia li khiav tawm hauv lawv lub tebchaws thiab hais tias, “Yog nej tsis tawm mas peb yuav tuag tas li lauj!.” 34Cov Yixalayees thiaj li muab tej hmoov nplej tsis xyaw keeb uas lawv twb muab ntse tau lawm qhwv rau hauv tej khaubncaws, thiab kwv saum xubpwg mus. 35Lawv ua txhua yam raws li Mauxes twb hais rau lawv lawm, lawv thov cov Iziv tej nyiaj tej kub thiab tej tsoos tsho nqa huv tibsi mus. 36Tus TSWV ua rau cov Iziv hwm cov Yixalayees heev, lawv thiaj muab lawv tej nyiaj tej kub rau cov Yixalayees raws li cov Yixalayees thov. Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj sau tagnrho cov Iziv tej nyiaj txiag coj nrog lawv mus.

Cov Yixalayees Tawm Hauv Tebchaws Iziv

37Cov Yixalayees tawm hauv lub nroog Lamaxes mus rau nram lub nroog Xukaus. Cov txivneej muaj kwvyees li rau pua txhiab leej, tsis xam cov pojniam thiab cov menyuam. 38Muaj lwm haivneeg coob heev nrog lawv mus thiab, lawv cab yaj, cab tshis thiab cab nyuj coob ua npoj ntws nrog lawv mus. 39Lawv muab tej hmoov nplej tsis xyaw keeb uas lawv twb muab ntse tau hauv tebchaws Iziv lawm coj los cub ua ncuav noj, rau qhov cov Iziv ntiab lawv khiav tawm sai heev, lawv npaj tsis yeej tej ncuav uas xyaw keeb thiab tej khoom noj li.
40Cov Yixalayees nyob hauv lub tebchaws Iziv tau plaub puas peb caug xyoo. 41Thaum txog hnub uas txwm nkaus plaub puas peb caug xyoo, txhua xeem uas yog tus TSWV haivneeg txawm tawm hauv tebchaws Iziv mus. 42Thaum ib tag hmo tus TSWV coj cov Yixalayees tawm hauv lub tebchaws Iziv mus. Cov Yixalayees thiaj muab hmo ntawd los zov hmo, thiab ua kevcai nco txog tus TSWV ib tiam dhau rau ib tiam.

Kevcai Hla Dhau

43Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, “Ntawm no yog ua Kevcai Hla Dhau: tsis pub cov neeg txawv tebchaws noj rooj mov ua Kevcai Hla Dhau no, 44tiamsis txhua tus tubqhe uas nej yuav los, yog nej twb muab ua kevcai txiav tawv lawm tus ntawd noj tau. 45Tiamsis tus tuaj ua qhua lossis tus tuaj nrhiav zog uas los so hauv nej tsev, nej tsis txhob pub nrog nej noj. 46Pluas hmo no nyias yuav tsum noj hauv nyias tsev xwb, tsis txhob nqa tej nqaij tawm mus noj nraum zoov. Thiab nej tsis txhob muab tus tsiaj ntawd tej pobtxha lov li. 47Cov Yixalayees txhua tus yuav tsum tuaj koom ua txoj kevcai no, 48tiamsis tsis pub cov txivneej uas tsis tau ua kevcai txiav tawv noj rooj mov no li. Yog cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob tus twg xav nrog nej koom ua Kevcai Hla Dhau ua tus TSWV tsaug, nej yuav tsum xub muab nws tsevneeg txhua tus txivneej ua kevcai txiav tawv tso, nej mam li pub nws nrog nej noj. Nws yuav tsum ua kevcai txiav tawv ib yam li tus uas yug hauv tsevneeg Yixalayees. 49Cov Yixalayees thiab cov neeg txawv tebchaws uas los nrog nej nyob, sawvdaws yuav tsum coj txoj kevcai no.” 50Cov Yixalayees txhua tus puavleej ua raws li tej lus uas tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos nkawd. 51Hnub ntawd yog hnub uas tus TSWV coj cov Yixalayees txhua xeem tawm hauv tebchaws Iziv mus.