34

Tin-Hungh Dingc Ninh Nyei Win-Wangv Nyei Zuiz

  1O maanc guoqv mienh aah! Daaih fatv muangx.
   O maanc mienh aah! Oix zuqc baeng m'normh muangx.
  Ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc,
   lungh ndiev caux yiem lungh ndiev daaih nyei yietc zungv ga'naaiv oix zuqc muangx.
  2Weic zuqc Ziouv qiex jiez maanc fingx,
   ninh nouz haic ninh mbuo nyei yietc zungv jun-baeng.
  Ninh zungv oix mietc nzengc ninh mbuo,
   oix jiu bun ninh mbuo zuqc daix daic.
  3Zuqc daix daic nyei mienh oix zuqc tor guangc.
   Ninh mbuo nyei sei huonh huonh nyei zueix,
   mbong yaac maaih nziaamv guoqv buangv nzengc.
  4Lungh zaangc nyei maanc muotc oix huv muonc,
   lungh yaac njunc jienv hnangv njunc sou nor.
  Hleix oix yiem wuov lungh ndortv njiec
   hnangv a'ngunc hmei nyei normh bioh
   yaac hnangv ngongh nyorx biouv yiem wuov ndiangx zuoqc, bioh nor.
  5Weic zuqc yie nyei nzuqc ndaauv yiem wuov lungh hopv beuv.
   Mangc maah! Naaiv nzuqc ndaauv njiec daaih dingc E^ndom nyei zuiz,
   dongh yie dingc ziangx bun zuqc mietc wuov deix mienh.
  6Ziouv nyei nzuqc ndaauv maaih nziaamv guoqv buangv nzengc,
   yaac maaih hmei guoqv buangv.
  Maaih ba'gi yungh dorn caux yungh nyei nziaamv,
   caux ba'gi yungh gouv nyei nyutc zeiv nyei hmei.
  Weic zuqc Ziouv yiem Mbo^saa^laa maaih fongc horc ziec nyei jauv,
   yiem E^ndom Deic maaih daix daic nyei sic hlo nyei.
  7Hieh ngongh caux ngongh gouv dorn,
   caux domh ngongh gouv oix caux ninh mbuo yietc njiec king.
  Ninh mbuo nyei deic-bung yaac maaih nziaamv guoqv buangv,
   hmei yaac saamx bieqc nie-mbung ndorn nzengc.
  8Weic zuqc Ziouv maaih jaauv win nyei hnoi,
   weic ⟨Si^on⟩ nyei jauv maaih jaauv siouh nyei hnyangx.
  9E^ndom nyei ndoqv oix tiuv benx ndau nyei zung.
   Nie-mbung yaac tiuv benx hungh,
   ziangh norm deic-bung ziouc benx zieqc jienv nyei ndau-youh.
  10Douz ziangh hnoi ziangh muonz zungv maiv daic,
   douz-sioux yietc liuz faaux.
  Doic jiex doic ziouc guangc jienv huaang-huaang wuov.
   Yietc liuz maiv maaih mienh jiex.
  11Mv baac norqc guv long caux norqc m'lomh miu oix duqv benx ninh mbuo nyei buonc.
   Domh jaangv caux norqc aa yaac oix yiem naaic.
  Tin-Hungh oix baeng hlaang jiex gu'nguaaic ndorqc
   bun wuov deix dorngx lunc.
  Ninh oix longc dingc zaqc nyei hlaang bun wuov deix dorngx benx guangc huaang nyei dorngx.
  12Yiem naaic zoux hlo nyei mienh oix cuotv mbuox heuc wuov deix ndau, “Maiv Maaih Guoqv Yiem Naaic.”
   Ninh nyei yietc zungv jien maiv benx haaix nyungc mienh.
  13Njimv oix mbiorngz bieqc ninh nyei hungh dinc,
   njimv-cou njimv-muonc oix mbiorngz ninh weih wuonv nyei dorngx.
  Naaiv norm dorngx oix benx hieh juv yiem nyei dorngx,
   benx norqc guv long nyei biauv.
  14Deic-bung-huaang nyei hieh zoih oix buangh hieh juv-ben,
   hieh yungh yaac oix heuc doic.
  Lungh muonz zanc nyei hieh ga'naaiv dingh wuov,
   aengx weic ganh lorz dorngx hitv.
  15Norqc guv long oix yiem wuov zoux lauz ndauc jaux,
   buoc jaux zunx dorn-lunx,
   yaac bun dorn yiem zunv ninh nyei ndaatv-ndiev.
  Domh jaangv yietc doix yietc doix nyei
   gapv zunv yiem wuov.
16Meih mbuo oix zuqc mbienv lorz Ziouv nyei sou doqc naaiv deix waac.
  Naaiv deix ga'naaiv maiv caa yietc dauh fai yietc norm.
   Maiv maaih yietc nyungc maiv maaih ninh nyei doix.
  Weic zuqc Ziouv nyei nzuih hnangv naaiv hatc,
   ninh nyei Singx Lingh yaac oix dorh ninh mbuo daaih zunv.
  17Ninh paaiv bun ninh mbuo nyei buonc.
   Ninh ganh nyei buoz longc hlaang ndorqc bun nqoi.
  Ninh mbuo yietc liuz duqv nzipc benx ninh mbuo nyei buonc.
   Doic jiex doic yaac duqv yiem naaic.