34

Tơlơi Yahweh Pơkơhma̱l Hĭ Ƀing Rŏh Ayăt Ñu

  1Rai jĕ bĕ, Ơ ƀing lŏn čar ăh, laih anŭn hơmư̆ bĕ.
   Pơđi̱ng tơngia bĕ, Ơ ƀing ană plei hơi!
  Brơi bĕ abih bang ƀing mơnuih lŏn tơnah hơmư̆ wơ̆t hăng abih bang djuai mơnơ̆ng amăng anŭn mơ̆n,
   jing lŏn tơnah laih anŭn abih bang djuai hơdip tơbiă rai mơ̆ng anŭn yơh!
  2Hơmư̆ bĕ yuakơ Yahweh hil nač kơ abih bang lŏn čar.
   Tơlơi hil Ñu dŏ ƀơi abih bang ƀing ling tơhan gơñu yơh.
  Ñu či pơrai hĭ abih bang ƀing tơhan gơñu yơh,
   sĭt Ñu či jao hĭ ƀing gơñu kơ tơlơi răng pơdjai hĭ yuakơ tơlơi sat ƀai gơñu.
  3Mơnuih djai anŭn arăng či glŏm tơbiă hĭ ƀơi lŏn,
   ƀơi khul čư̆ čan drah gơñu či rô,
   laih anŭn atâo djai anŭn či ƀâo brŭ yơh.
  4Abih bang khul pơtŭ pơ adai či phač hĭ
   laih anŭn adai rơngit či tŭ tơlơi lon hĭ kar hăng arăng lon tơkŭl hră yơh.
  Abih bang khul pơtŭ či lê̆ trŭn
   kar hăng hla gliu krô rŭh hĭ mơ̆ng phŭn hrĕ kơƀâo,
   jing kar hăng boh hra gliu djot rŭh mơ̆ng kơyâo hra yơh.

  5Yahweh pơhiăp tui anai: Kâo pơrai hĭ khul pơtŭ amăng adai anŭn kar hăng pô tơhan pơdjai hĭ rŏh ayăt ñu hăng đao,
   laih anŭn kar hăng arăng mơñum ia tơl hrăp yơh.
  Lăng bĕ, đao Kâo anŭn trŭn nao phat kơđi ƀơi ƀing lŏn čar Edôm
   jing ƀing Kâo khưp ngă khŏm kiăng kơ pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh.
  6Đao Yahweh jing go̱m bă hăng drah,
   jing drah ană triu hăng bơbe pơyơr ngă yang.
  Đao anŭn go̱m bă hăng gơnam rơmuă,
   jing añăm rơmuă mơ̆ng boh ƀlĕh triu tơno yơh.
  Anŭn jing yuakơ Yahweh ngă yang amăng plei phŭn Bozrah
   sĭt Ñu hơmâo pơdjai hĭ laih lu mơnuih amăng lŏn čar Edôm.
  7Ƀing khua prŏng gơñu či lê̆ rơbuh hrŏm hăng ƀing gơñu kar hăng khul rơmô tơno glai lê̆ rơbuh yơh,
   laih anŭn ƀing hlak ai kơtang kar hăng khul ană rơmô tơno wơ̆t hăng ƀing đah rơkơi dưi kơtang kar hăng khul rơmô tơno kơtang hloh mơ̆n.
  Anih lŏn gơñu či hra̱m bă hăng drah,
   laih anŭn ƀruih lŏn anŭn či hrip bă hăng añăm rơmuă yơh.

  8Anŭn jing hrơi Yahweh či rŭ nua,
   jing hrơi mông Ñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing Edôm
   yuakơ abih tơlơi soh sat ƀing gơñu ngă laih kơ ƀing Ziôn, jing ƀing Israel yơh.
  9Khul hơnŏh ia čar Edôm či jing hĭ kar hăng čai ƀlit,
   laih anŭn ƀruih lŏn čar anŭn či jing hĭ apui kơsum,
   laih anŭn anih lŏn čar anŭn či jing hĭ čai ƀlit jă̱ apui yơh!
  10Apui anŭn ƀu či thăm hĭ ôh hrơi hăng mlam,
   asăp apui anŭn či ayŭh đĭ nanao yơh.
  Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk anai truh pơ rơnŭk pơanăp anih lŏn Edôm anŭn či jing hĭ rơngol yơh.
   Ƀu či hơmâo hlơi pô rơbat găn pơ anih lŏn anŭn dơ̆ng tah.
  11Čim kla̱ng laih anŭn rơsua či pơbă hĭ anih lŏn anŭn,
   laih anŭn čim tŏ hăng čim ak yơh či pơkra hruh pơ anih anŭn.
  Yahweh či brơi rai tơlơi rŭng răng ƀơi anih lŏn Edôm
   laih anŭn brơi kơ anih lŏn anŭn jing hĭ anih hông hang yơh.
  12Arăng či pơanăn lŏn čar anŭn jing “Lŏn Čar Ƀu Dŏ Dơ̆ng Tah”
   yuakơ ƀu hơmâo ƀing khua ba akŏ ôh.
   Ăt kŏn hơmâo khua moa hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ git gai lơi.
  13Khul rơ̆k drơi yơh či čă go̱m hĭ bă amăng khul anih đuaĭ kơdŏp,
   khul rơ̆k ƀâo sat hăng khul pum kơyâo drơi či bă amăng khul kơđông kơjăp anih anŭn yơh.
  Anih anŭn či jing hĭ anih dŏ kơ khul asâo tan,
   laih anŭn jing anih pơkra hruh kơ khul čim samô yơh.
  14Hlô mơnơ̆ng tơdron ha̱r či dŏ pơ anŭn hrŏm hăng khul asâo hueng,
   laih anŭn khul bơbe glai či pơiâu kơ tơdruă gơñu yơh.
  Pơ anŭn hlô mơnơ̆ng mlam ăt či grơ̆ng
   laih anŭn hơduah ƀuh khul anih kiăng kơ pơdơi brơi kơ gơñu pô tơdang hrơi yơh.
  15Čim tŏ prŏng či pơkra hruh pơ anŭn hăng pơboh,
   čim anŭn či krŏm khul boh ñu laih anŭn čem rong ană ñu gah yŭ kơ čăng tơui ñu yơh.
  Pơ anŭn khul čim kla̱ng păh pôm ăt či pơƀut glaĭ,
   rĭm drơi hăng tơno ania ñu yơh.
16Lăng bĕ amăng hră tơkŭl Yahweh laih anŭn đŏk bĕ tui anai:
  Hơdôm djuai hlô mơnơ̆ng hăng čim brĭm ƀu či rơngiă hĭ ôh,
   ƀu hơmâo djuai pă ôh ƀu hơmâo tơno ania gơñu.
  Sĭt hăng amăng bah Ñu pô yơh, Yahweh hơmâo pơđar laih tui anŭn,
   laih anŭn Yang Bơngăt Ñu či pơƀut glaĭ hơdôm djuai anŭn.
  17Ñu či pơpha brơi črăn pơpha gơñu.
   Sĭt tơngan Ñu yơh pơkă pơpha brơi kơ gơñu.
  Anih anŭn či lŏm kơ gơñu hlŏng lar
   laih anŭn gơñu či dŏ pơ anih anŭn mơ̆ng rơnŭk anai truh pơ rơnŭk pơanăp yơh.