2

Tơlơi Lông Lăng Kơ Yôb Tal Dua

1Ƀơi hrơi pơkŏn dơ̆ng, ƀing ling jang hiam rai pơrơđah gơñu pô ƀơi anăp Yahweh, laih anŭn Satan ăt rai hrŏm hăng ƀing ling jang anŭn mơ̆n kiăng kơ pơrơđah ñu pô ƀơi anăp Yahweh. 2Laih anŭn Yahweh tơña kơ Satan tui anai, “Mơ̆ng anih pă ŏng rai lĕ?”
 Satan laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Kâo găn nao rai pơ anih anai anih adih laih anŭn hyu ngui ƀơi lŏn tơnah.”
3Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Satan, “Ŏng hơmâo ƀuh laih mơ̆ ding kơna kâo Yôb? Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai hrup hăng ñu. Arăng ƀu thâo ƀuăh ôh ñu yuakơ ñu hơdip tơpă hơnơ̆ng laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Kâo, jing Ơi Adai, hăng đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai. Laih anŭn wơ̆t tơdah ŏng pơtrŭt Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu kiăng kơ pơrai hĭ ñu ƀu hơmâo tơhơnal, ñu ăt dŏ hơmâo kơnuih tơpă sĭt mơ̆n.”
4Satan laĭ glaĭ tui anai, “Tơlơi hơdip pô anai pơala kơ tơlơi hơdip pô adih yơh. Yuakơ sa čô mơnuih či brơi hĭ abih bang gơnam ñu hơmâo kơ tơlơi hơdip ñu pô yơh. 5Samơ̆ pơruă bĕ kơđeh asar tơlang tơleh ñu, sĭt ñu či hơtŏm păh Ih ƀơi anăp Ih mơtam yơh.”
6Yahweh laĭ kơ Satan tui anai, “Tui anŭn yơh, anai nê, ŏng dưi pơruă ñu, samơ̆ ŏng khŏm anăm pơdjai hĭ ñu ôh.”
7Tui anŭn, Satan tơbiă đuaĭ mơ̆ng anăp Yahweh laih anŭn pơtơnap ƀơi Yôb hăng tơlơi ruă brăh rơnăh čơdơ̆ng mơ̆ng plă̱ tơkai gơ̆ hlŏng truh pơ kơčŏng akŏ gơ̆ yơh. 8Giŏng anŭn, Yôb mă črăn pơčah mơ̆ng mŏng ja̱m kiăng kuăh kơtăl ñu pô laih anŭn dŏ amăng hơbâo tơpur yuakơ rơngot hơning.
9Bơnai ñu laĭ kơ ñu tui anai, “Hli̱ng hla̱ng biă mă yơh, ih ăt tŏ tui dŏ tơpă sĭt hăng Ơi Adai mơ̆n! Hơtŏm păh bĕ kơ Ơi Adai laih anŭn djai hĭ!”
10Ñu laĭ glaĭ kơ bơnai ñu tui anai, “Ih pơhiăp kar hăng sa čô đah kơmơi mlŭk. Ƀing ta năng mă tŭ hiam klă mơ̆ng Ơi Adai, tui anŭn ƀing ta anăm hơngah hĭ tơlơi tơnap tap ôh.”
 Amăng abih bang tơlơi anŭn, Yôb ƀu ngă soh ôh amăng tơlơi ñu pơhiăp.

Klâo Čô Gơyut Yôb

11Anai jing klâo čô gơyut Yôb: Eliphaz jing mơnuih mơ̆ng anih Têman, Bildad jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Suh laih anŭn Zôphar jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Naamat. Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ abih bang tơlơi truh sat truh ƀơi Yôb, ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng sang anŏ plei pla gơñu, laih anŭn hăng tơlơi tŭ ư yơh, ƀing gơñu pơbưp tơdruă kiăng nao pơrơđah tơlơi pap mơñai, tơlơi pơjuh alum kơ gơ̆ yơh. 12Tơdang ƀing gơñu ƀuh gơ̆ mơ̆ng ataih, ƀing gơñu tơnap mơ̆n thâo krăn gơ̆. Ƀing gơñu čơdơ̆ng hia kraih, hek khul ao phyung gơñu laih anŭn pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ gơñu yơh kiăng pơrơđah kơ tơlơi rơngot hơning gơñu. 13Giŏng anŭn, ƀing gơñu dŏ be̱r hrŏm hăng gơ̆ ƀơi lŏn amăng tơjuh hrơi tơjuh mlam. Ƀu hơmâo hlơi pô pơhiăp hăng sa boh hiăp ôh, yuakơ ƀing gơñu ƀuh tơlơi tơnap tap gơ̆ jing prŏng biă mă.