27

Zaj Nkauj Quaj Ntsuag Rau Lub Nroog Tiles

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li hu ib zaj nkauj quaj ntsuag rau lub nroog Tiles, 3yog lub nroog uas nyob ntawm ntug hiavtxwv thiab ua lag ua luam nrog cov neeg uas nyob raws ntug hiavtxwv txhua qhov. Koj cia li qhia tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus rau nws hais tias,
  “Lub nroog Tiles, koj khav hais tias
   koj zoo nkauj kawg li.
  4Hiavtxwv yog koj lub tsev.
  Cov neeg uas tsim koj, tsim tau koj
   zoo li lub nkoj uas zoo nkauj heev;
  5Lawv muab ntoo thwjsuab pem roob
   Helemoos los ua ntsa xov koj
  thiab coj ntoo ciab pem roob Lenpanoos
   los ua koj cov ncej.
  6Lawv coj cov ntoo qhib nram
   tebchaws Npasas los txua ua duav;
  Lawv coj ntoo ciab nram tebchaws Xaipas los ua lub samthiaj
   thiab muab kaus ntxhw los pua.
  7Lawv muab cov ntaubmag zoo heev
   uas coj nram tebchaws Iziv
  los xaws ua koj daim ntaus cua, luag
   tuaj deb saib los paub.
  Koj cov momkaum yog muab cov ntaub xiav
   uas coj nram ntug hiavtxwv Elisas los xaws vov.
  8Koj cov neeg tsav nkoj tuaj hauv lub
   nroog Xidoos thiab Alevas tuaj.
  Koj cov neeg tsav nkoj yog cov uas
   txawj tsav heev.
  9Koj cov kws txua ntoo hauv nkoj
  yog cov uas kawm txawj hauv lub nroog Nkinpas los lawm.
  Cov neeg tsav nkoj mus rau txhua
   qhov uas koj ua lam ua luam.
10“Cov neeg Pawxias, Lidias thiab Linpias tuaj ua koj cov tubrog. Lawv muab lawv tej thaiv hniav ntaj thiab kausmom hlau khuam rau hauv koj kom koj tau koob meej. 11Cov tubrog Alevas tuaj zov koj tej ntsa loog, thiab cov neeg Nkamas tuaj zov koj tej chaw tsomfaj. Lawv coj lawv tej thaiv hniav ntaj tuaj khuam rau ntawm koj tej phabntsa, thiab lawv yog cov neeg uas tuaj tseev zam kom koj zoo nkauj.
12“Cov neeg uas nyob tim tebchaws Xapees uas tuaj nrog koj ua luam, lawv coj nyiaj, coj hlau, txhuas thiab coj tooj tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 13Koj ua lag ua luam nrog cov neeg Kilis, Tunpas thiab Mesej. Lawv coj tubqhe thiab tej twj taig tooj tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 14Cov neeg uas nyob hauv Npethes Taunkamas coj nees thauj nra, nees caij ntaus rog, thiab nees zag tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 15Cov neeg uas nyob hauv Laudi-as los kuj tuaj nrog koj ua lag ua luam; thiab cov neeg uas nyob hauv tej tebchaws raws ntug hiavtxwv los kuj coj kaus ntxhw thiab ntoo kubtwm tuaj pauv koj tej khoom lag luam ib yam nkaus. 16Cov neeg Xilias tuaj yuav koj tej khoom thiab tej uas koj ua tau hauv koj lub tebchaws. Lawv coj tej qe zeb muaj nqis, ntaub xiav, ntaub tsuj, ntaubmag, qe zeb kaulas, thiab qe zeb iav tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 17Cov Yudas thiab cov Yixalayees coj hmoov nplej, zib ntab, roj txiv ntoo thiab roj tsw qab tuaj pauv koj tej khoom lag luag. 18-19Cov neeg Damaxes thiab Kilis coj cawv txiv hmab hauv Helenpoos, thiab tej ntaub plaubyaj hauv lub nroog Xahas, coj hlau, thiab tshuaj tsw qab tuaj pauv koj tej khoom lag luam thiab tej uas koj ua tau hauv koj lub tebchaws. 20Cov neeg Dedas coj ntaub pua eeb nees tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 21Cov neeg Alanpias thiab cov nomtswv hauv tebchaws Kedas coj yaj, coj menyuam yaj thiab coj tshis tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 22Cov neeg hauv Senpas thiab La-amas coj tej qe zeb muaj nqis, coj kub thiab txhua yam roj tsw qab tuaj pauv koj tej khoom lag luam. 23Cov neeg hauv lub nroog Halas, Kanes thiab Edees tej tub lag tub luam hauv Senpas, Asules thiab Khilimas puavleej tuaj nrog koj pauv kev lag kev luam. 24Lawv coj tej tsoos tsho ntaub xiav, coj ntaub tsuj thiab ntaub pua tsev uas txaij zoo nkauj, coj hlua, thiab ligxov tuaj muag rau koj. 25Cov neeg Xapees tej nkoj thauj khoom lag luam tuaj rau koj.
  “Koj zoo ib yam li lub nkoj nyob
   hauv hiavtxwv uas ntim khoom puv nkaus.
  26Thaum koj cov neeg nquam koj mus
   txog ntawm ntug hiavtxwv,
  cov cua sab hnubtuaj txawm ntsawj
   koj mus rau tom plawv hiavtxwv lawm.
  27Thaum koj tog rau hauv hiavtxwv lawm,
   koj tej nyiaj txiag,
  tej khoom lag luam, cov neeg caij nkoj thiab tsav nkoj,
  cov kws txua ntoo, cov tub lag tub luam,
   cov tubrog uas nyob hauv nkoj
  thiab txhua yam ploj tas rau hauv
   hiavtxwv.
  28Cov neeg hauv nkoj tej suab qw
   ntxhe mus txog rau tim ntug dej.

  29“Cov neeg tsav nkoj, tsav lawv tej
   nkoj mus rau tim ntug hiavtxwv,
  thiab txhua tus uas nyob hauv nkoj
   tawm tas mus rau sab nraud.
  30Lawv txhua tus quaj thiab tu siab heev txog koj,
  lawv tsuab hmoov av rau saum
   taubhau thiab quaj da hauv qhov tshauv.
  31Lawv chais lawv tej plaubhau, thiab
   muab ntaubtsaj los npua.
  Lawv quaj iab siab kawg li.
  32Lawv hu zaj nkauj quaj ntsuag rau koj hais tias,
  ‘Leejtwg thiaj piv tau lub nroog Tiles
  uas nimno twb tog rau hauv hiavtxwv lawm?
  33Thaum koj thauj tej khoom hauv
   hiavtxwv mus,
  koj ua rau ntau haivneeg txaus siab heev.
  Thiab ua rau tej vajntxwv hauv qab ntuj no
   muaj txiag npluanuj los ntawm koj tej khoom lag luam.
  34Nimno koj pob puas tas rau hauv hiavtxwv;
   koj tog rau hauv qab thu.
  Koj tej khoom thiab koj cov neeg ua lag ua luam
  ploj tas nrog koj rau hauv hiavtxwv lawm.’
35“Txhua tus uas nyob raws ntug hiavtxwv yoob tas, vim tej xwm phem uas los raug koj. Txawm yog lawv cov vajntxwv los yeej ntshai ua ntsejmuag thimxem tas li. 36Koj ploj ntais lawm, ploj mus ibtxhis li. Tej tub lag tub luam nyob thoob ntiajteb ntshai tshee hnyo; lawv ntshai nyob tsam lawv raug tej xwm phem uas koj raug.”